Turvapaikanhakijanuorten Vamos

Helsingin Diakonissalaitoksen Vamos-palveluissa toimii Turvapaikka-, maahanmuutto ja kotouttamisrahaston (AMIF) kaksivuotisella (2016–2018) toiminta-avustuksella rahoitettava Turvapaikanhakijanuorten Vamos -hanke.

Hankkeessa on tavoitteena tukea ja parantaa turvapaikanhakijanuorten hyvinvointia ja toimintakykyä usein pitkäksi venyneen turvapaikkaprosessin aikana. Yksi hankkeen keskeisistä tavoitteista on voimaannuttaa nuoria sekä vahvistaa heidän osallisuuttaan yhteiskunnassa. Hanke toteutetaan yhteis-työssä Helsingin Diakonissalaitoksen ja Suomen Punaisen Ristin pääkaupunkiseudun tukiasumisyksiköiden ja vastaanottokeskusten kanssa.

Asiakastyö

Turvapaikanhakijanuorten Vamos -hankkeen asiakkaita ovat vastaanottokeskuksissa asuvat 1629-vuotiaat nuoret. Hankkeessa kehitetään turvapaikanhakijanuoria aktivoiva psykoedukatiivinen ryhmätoiminnan malli. Toimintamallin tarkoitus on edistää kokonaisvaltaisesti nuoren tilannetta, kuten elämänhallintaa, terveyttä ja sosiaalisia taitoja. Turvapaikanhakuprosessi on usein hyvin pitkäkestoinen ja kuormittava, jonka vuoksi hankkeen luomilla toiminnoilla pyritään vaikuttamaan nuoren toimintakyvyn ja hyvinvoinnin vahvistumiseen. Intensiivisen ryhmätoiminnan avulla nuoret voimaantuvat ja saavat uusia työkaluja haasteelliseen elämäntilanteeseensa turvallisessa vertaisyhteisössä.

Hankkeen tarkoituksena on myös edistää turvapaikanhakijanuorten pääsyä ja osallistumista erilaisiin kerho- ja harrastustoimintoihin ja näin auttaa heitä integroitumaan ja ystävystymään Suomessa asuvien nuorten kanssa. Ryhmä- ja harrastustoiminnan avulla nuorten osallisuus ja aktiivisuus vastaanottokeskuksen ulkopuoliseen toimintaan lisääntyy. Hankkeen kehittämistyö tehdään yhdessä hankehenkilöstön, yhteistyökumppaneiden ja osallistuvien nuorten kanssa.

Toiminnan mallintaminen

Hankkeessa kehitettävä toiminta mallinnetaan ja dokumentoidaan, jotta se voidaan levittää ja ottaa käyttöön valtakunnallisesti. Valtakunnallisen levittämisen luontevia kohteita ovat paikkakunnat, joissa Vamoksella on jo toimintaa yhteistyössä kunnan kanssa. Levittämällä tietoa hankkeen parhaista käytännöistä voidaan myönteisten kokemusten kautta edistää hyviä etnisiä suhteita ja eri väestöryhmien vuorovaikutusta.

Lue seuraavaksi: uusimmat artikkelit