Yhteistä työtapaa rakentamassa toisiltamme oppien

18.2.2019

Vertaisoppiminen, yhteisöllisyys ja omat yksilölliset polut ovat kantavia rakenteita ja ratkaisuja oppimisympäristössä, kiteyttää projektipäällikkö Elina Söderlund Vamos 2. aste -hankkeesta.

 

Valtakunnallisessa moniammatillisessa yhteistyössä mallinnamme ja otamme haltuun opintoihin kiinnittymisen, läpäisyn ja pudokkuuden ehkäisyn 2. asteella. Vamos 2. aste -hankkeessa hyödynnämme Vamos-peruspilareita eräänlaisena viitekehyksenä rakentaessamme yhteistä työtapaa, jota tarvitaan oppilaitoksissa. Hanketta koordinoi Helsingin Diakonissalaitoksen Vamos-palvelut.

Työtä tehdään kymmen henkisen projektitiimin kanssa, joka edustaa yhteensä seitsemää eri koulutusalaa ja kolmea eri oppilaitosta akselilla Helsinki–Turku–Oulu. Toimintakulttuureissamme on erilaisuutta. Lähtökohtaisesti meillä on siis tässä paljon kilometrejä ja osaamista takanamme tämän työn äärellä.  Tehtävämme on saattaa osaaminen yhteen ja muodostaa siltä pohjalta yhteinen työote menetelmineen ja valjastaa käyttöönsä. Syntyvää työotetta menetelmineen pilotoidaan läpi linjan eri käyttäjäryhmien kanssa, erityisesti opiskelijoiden parissa.

Olemme uudenlaisen oppimisen ekosysteemin äärellä

 

Oppijoille on kyettävä tarjoamaan laadukas koulutusjärjestelmä ja tulevaisuuden taitoja, joita emme tällä hetkellä varmuudella edes tiedä tai osaa ennustaa. Miten varmistamme tarvittavien taitojen kehittymisen tässä koulutuksen murrosvaiheessa? Miten huomioimme tässä tilanteessa kaikki, jotka eniten tarvitsevat tukea? Oleellista on osata kysyä millaiset koulutuspalveluratkaisut ja pedagogiikka tukevat yksilöllisiä tarpeita parhaiten ja kuinka voimme tukea opiskelijoiden erilaisia maailmoja uusin menetelmin. Olemme oppimisen ekosysteemin rakennustyön äärellä, jossa kaivataan uusia avauksia ja toisin tekemistä. Näkemyksemme mukaan toiminnan siirtyessä oppimistuotteista palveluihin ja kokonaisiin toimintaympäristöihin mahdollistuu tukea tarvitsevien oppijoiden kohtaaminen erilaisesta vinkkelistä.

Tiedon tavoittelun rinnalle on noussut keskeiseksi prosessi, jossa oppiminen nähdään tiedon rakentamisena.

Tiedon avoin jakaminen auttaa ottamaan yhä laajemman joukon mukaan suunnitteluun ja tekemiseen. Samalla se mullistaa omaehtoisen oppimisen mahdollisuudet ja tuo käyttöömme uusia tapoja ja välineitä tuottaa yhteistä tietoa vuorovaikutuksessa ja jakaa sitä uusin tavoin. Oppimista tapahtuukin yhä enenevissä määrin löyhissä yhteisöissä.

Yhteiskirjoitusalustat, oppimisalustat ja osallistavat uudet intranetin muodot pilvipalveluineen lisäävät ja tukevat vuorovaikutusta ja vahvistavat osallisuutta ja yhteisen tiedon rakentamista.

Yhteinen työ on suunniteltava huolella. Yhteiset pelisäännöt pitää sopia, järjestää välineet, suunnitella ja kuvata tavoitteet ja ohjeistaa osallistujia sekä motivoida heitä yhteiselle rakennusmatkalle.

Yhdessä oppimisesta yhteiskehittämiseen

 

Kokeileva kehittäminen ja maker-kulttuuri tekevät yhä enenevissä määrin tuloaan wikitaloudessa. Kokeilemalla kehittäminen mahdollistaa tavan viedä ideat suunnittelupöydältä toteutukseen ketterästi. Sen menetelmät soveltuvat hyvin myös hanketyöhön varsinkin kehitettäessä jotain aivan uutta. Lopullinen yhteinen työote menetelmineen syntyy kokeilujen kautta – tavoite on oppia uutta oikeiden käyttäjien ja/sekä oppijoiden palautteen pohjalta. Kokeilu on välivaiheen tila, jonka on tarkoitus johtaa johonkin pysyvään.

Tässä kehittämishankkeessa olemme yhdistäneet paitsi ohjausalan ammattilaisten voimat yli organisaatiorajojen myös valjastaneet yhteiselle yhteiskehittämisen matkalle mukaan tutkimuksenteon, palvelumuotoilun ja maker-kulttuurin menetelmäosaamisen ja suunnitelleet kokonaisuuden toteutumaan rinnan näiden tahojen vuoropuhelussa yhdessä oivaltaen ja oppien.

Hankkeessa tullaan toteuttamaan palvelumuotoilussa käytössä olleita tapoja suunnitella sekä suunnitelmallisin, nopein että tutkimuksellisin kokeiluin.  Eri vaiheet toteutetaan alaryhmäjaoin ja workshopein kohdistamalla ongelma sopiville henkilöille, joilla on aiheeseen liittyvää osaamista tai kiinnostusta. Diversiteetti saadaan aikaiseksi rikkomalla perinteiset hierarkiset tavat organisoitua, jolloin muodostuvaan parveen saadaan henkilöitä eri kokemustaustasta ja asemista.

Tervetuloa mukaan kehittämismatkalle!

Vamos-palveluissa startataan 28.2.2019 yhteiskehittämispilotilla kohti yhteistä työtapaa tuki- ja ohjauspalveluiden toteuttamiseksi toisen asteen koulutuksessa osana amisreformia.

”Fail fast, learn fast!
Kokeilu epäonnistuu vain, jos et opi siitä.”

Itse tuotettu oppiminen on huima käyttövoima, jota on Diakonissalaitoksella osattu hyödyntää kautta aikojen. Nyt tuomme sen osaltamme nuorten aikuisten käyttöön osana oppilaitosten ohjaus- ja tukikäytänteitä Espoon koulutuskuntayhtymä Omniassa, Turun ammatti-instituutissa sekä Suomen Diakoniaopisto Oy:n Helsingin, Lahden ja Oulun toimipisteissä.

Lue lisää hankkeesta

Rohkean kokeilukulttuurin puolesta

Elina Söderlund
projektipäällikkö
Vamos 2. aste -opintoihin kiinnittyminen, läpäisy ja pudokkuuden ehkäisy. ESR P-P Ely S21485

#vamosnuoret #INNOstaoppimiseen

Lue seuraavaksi: uusimmat artikkelit