Kysyimme euroedustajilta kuinka romanien ihmisoikeudet saadaan kuntoon. Näin he vastasivat.

5.11.2019

Romaneja syömässä eväitä Hirundon päiväkeskuksessa

Diakonissalaitos ylläpitää päiväkeskus Hirundoa, jossa Itä-Euroopan romanit voivat käydä muun muassa syömässä eväitä ja pesemässä pyykkiä.

 

Romanit ovat Euroopan unionin suurin etninen vähemmistö, joka elää Romaniassa ja Bulgariassa usein yhteiskunnasta syrjäytettynä. He joutuvat kokemaan päivittäistä mustalaisvihaa, myös viranomaisten taholta, eivätkä heidän ihmisoikeutensa usein toteudu. Kysyimme europarlamentaarikoilta kuinka romanien asema ja ihmisoikeudet saataisiin kuntoon.

 

Lähetimme kysymykset yhdelle euroedustajalle joka puolueesta: Teuvo Hakkaraiselle, Heidi Hautalalle, Miapetra Kumpula-Natrille, Mauri Pekkariselle, Sirpa Pietikäiselle ja Nils Torvaldsille. Pyysimme kaikilta vastauksia näihin kolmeen kysymykseen:

1. Miten EU:n tulisi tehdä Itä-Euroopan romanien eli liikkuvan väestön aseman parantamiseksi?

2. Miten Suomi voisi vaikuttaa asiaan oman puheenjohtajakautensa aikana?

3. Mitä itse aiot tehdä liikkuvan väestön aseman parantamiseksi seuraavien 4,5 vuoden aikana?

Näin europarlamentaarikot vastasivat:


Heidi Hautala, vihreät

1. EU tukee romanien integraatiota edistäviä kansallisia hankkeita Romaniassa, Bulgariassa ja Slovakiassa EU:n rahoituskehyksen kautta. Jo tehtyä työtä tulee jatkaa ja vaatia jäsenvaltioita kohentamaan romaniväestön asemaa monilla eri elämänaloilla.

2. Suomen tulisi vaatia EU:n puitekehyksessä myönnetyn rahoituksen tehokasta käyttöä.

3. Mielestäni on keskeistä, että Romanien koulunkäynti- ja työllistymismahdollisuuksia parannetaan entisestään. On tärkeää, että uusi komissio määrittelee vuoden 2020 jälkeisen romanien integraatiota edistävän strategian jäsenvaltioiden kehotuksen mukaisesti.

 

Nils Torvalds, rkp

1. Itä-Euroopan vähemmistöjen (ja varsinkin liikkuvien kansojen) asema tällä hetkellä on todella huono. Kaikessa yksinkertaisuudessaan se on mielestäni ihmisoikeuskysymys, joka vaatii mahdollisimman nopeaa ratkaisua. Ihmisoikeudet ovat osa EU:n perusarvoja ja niitä EU voi valvoa, ja sitä myöten myös sanktioida esimerkiksi EU-rahoituksen jäähdyttämisellä. Jos vähemmistöjen asemaa ja oikeuksia laiminlyödään (niin kuin tässä tapahtuu), siitä voisi seurata eriasteisia sanktioita.

2. Puheenjohtajuuskautta on tätä kirjoittaessa vajaa kolme kuukautta jäljellä, joten mikäli Suomi ei eri kokouksissa ole nostanut asiaa esille niin alkaa olla hieman myöhäistä. Mutta vaikuttaminen siis tapahtuu nostamalla asia esille neuvostossa ja siten keskustelemalla muiden jäsenmaiden kanssa.

3. Aion pitää asiaa agendalla myös Euroopan parlamentissa. Jos asiaa ei nosteta esille täällä, niin se unohtuu helposti. Se olisi hyvin valitettavaa.

 

Teuvo Hakkarainen, perussuomalaiset

Kysymykset 1 – 3: Oikeastaan ainoa keino ratkaista asia on kerjäämisen kieltäminen lailla. Tunnetusti kerjäämisen taustalla on järjestäytynyt rikollisuus, joka on lopulta ainoa hyötyjä. Bulgaria ja Romania ovat pääsääntöisesti itse vastuussa omista kansalaisistaan ja heidän elinoloistaan. Romanien omat tavat ja kulttuuri osaltaan vaikeuttavat heidän sopeutumistaan erilaisiin elinympäristöihin ja näin aiheuttavat ”liikkuvuutta.”

 

Miapetra Kumpula-Natri, sdp

Kysymykset 1 ja 2: Romanian ja Bulgarian romanien kohtelu ja syrjintä niin heidän kotimaassaan kuin ympäri Euroopan on yksi mantereemme suurimmista tasa-arvoisuuden epäkohdista. Systemaattinen syrjintä ja rasistiset asenteet pitävät yllä romanien köyhyyttä kuten ala-arvoisia asumisoloja, puutteellista koulutusta ja vedensaannin vaikeuksia.

Ensimmäinen askel on tietysti tunnustaa historiallinen, jopa vuosisatoja jatkunut syrjintä ja puuttua rakenteellisiin epäkohtiin. Euroopan sosialidemokraattinen ryhmä nimesi viime kaudella ryhmälle oman vastuuhenkilön, Soraya Postin, romanikysymykseen. Vuodesta 2016 europarlamentissa on myös järjestetty hänen johdollaan ”romaniviikko”, jolloin romanikulttuuria on tuotu esiin ja epäkohtia nostettu voimakkaasti laajempaan tietoisuuteen.

Tarvitaan kuitenkin myös toimia. EU:n perussopimuksessa todetaan, että unioni perustuu ihmisarvon ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen, tasa-arvoon, vähemmistöihin kuuluvien oikeudet mukaan luettuina. Tämän pohjalta EU:n tulisi tarttua entistä aktiivisemmin toimiin romanien syrjinnän lopettamiseksi. Ensiaskel on nostaa asia näkyvämmin esiin, eikä hyväksyä heikkoihin oloihin piiloon painunutta kansanosaa ”kulttuurin” varjolla. Asia tulee hyväksyä myös Romaniassa ja Bulgariassa, kuten myös muissa EU-maissa, taata romaneille yhtäläiset oikeudet lapsista alkaen terveydenhoitoon, veteen ja yhteiskuntainfraan, koulutukseen ja työhön. Myös esimerkiksi laittomiin pakkohäätöihin tulisi puuttua aktiivisesti. EU:n tulisi myös varmistaa, että romanit ovat tietoisia heidän perusoikeuksistaan ja antaa näille esimerkiksi oikeudellista apua.

3. Valitettavasti romanien asema ei suoranaisesti kuulu valiokuntieni aihioihin parlamentissa. Aion kuitenkin jatkaa johdonmukaista äänestyskäyttäytymistäni aiheessa ja tukea jakamatonta ihmisarvoa, myös romanien oikeuksia – kuten tasa-arvoa, yhdenvertaisia lähtökohtia ja syrjimättömyyttä yleisestikin. Aion myös puoltaa asian entistä ponnekkaampaa esille nostamista ryhmäni keskustelussa ja foorumeissa.

 

Sirpa Pietikäinen, kokoomus

1. Tarvitsemme uuden romanistrategian, jonka tekemisessä romanien on oltava mukana. Tärkeintä on nollatoleranssi syrjinnälle niin politiikassa, koulutuksessa, työelämässä kuin myös palveluiden saamisessa. Viimeisen viiden vuoden aikana raportoitiin yli 115 romaneihin kohdistunutta joukkovainoa Euroopassa. Syrjintä on aina perus- ja ihmisoikeuksien vastaista, ja oikeusvaltioperiaatteen loukkausten tulisi johtaa jäsenvaltion budjettimäärärahojen eväämiseen. Romanistrategian tulee sisältää toimenpiteitä, miten aktiivisesti edistetään romanien asemaa työelämässä, kulttuurissa ja päätöksenteossa.

2. Suomen tulee olla aloitteellinen uuden strategian aikaansaamiseksi ja edistää, että lisärahoitusta saadaan merkittävästi romanien osallistumiseen niin strategiantekoon kuin romani-foorumiin. Foorumin asemaa tulee myös vahvistaa niin eurooppalaisessa kuin kansallisessa päätöksenteossa.

3. Olen romani-intressiryhmän jäsen, ja jatkan työtäni heidän asemansa parantamiseksi.

Kysymykset lähetettiin myös keskustan Mauri Pekkariselle, mutta emme saaneet hänen vastauksiaan.

Kuva: Borislav Borisov

Diakonissalaitos tekee monin tavoin töitä sen eteen, että liikkuvan väestön asema paranisi ja he saisivat kerjäämisen tilalle muita ansaintakeinoja. Teemme työtämme sekä Suomessa että liikkuvan väestön lähtömaissa.

Lue lisää työstämme

Lue seuraavaksi: uusimmat artikkelit

¨