Toimiva malli maahanmuuttajanaisten työllistämiseen

13.1.2020

 

Rahoittajien logot: Euroopan unioni ja Vipuvoimaa EU:lta 2014 - 2020

The Nice Work Projectissa kehitetty malli tukee maahan muuttaneita naisia työllistymisessä ja lisää heidän mahdollisuuksiaan osallisuuteen. Tulokset ovat olleet erinomaisia.

 

Uuden vuosikymmenen kynnyksellä alkaa myös The Nice Work Projectin viimeinen toimintavuosi. Diakonissalaitoksen kolmivuotisessa hankkeessa on kehitetty tapoja tukea pitkään Suomessa asuneita maahanmuuttajanaisia kohti työelämää. Moni heistä ei ole koskaan aiemmin ollut palkkatyössä. Vuoden 2019 tulokset kertovat mallin toimivan: hankkeessa vuoden aikana lopettaneista asiakkaista 35 % työllistyi ja 25 % pääsi koulutukseen. Lisäksi moni asiakas aloitti työkokeilun, aktivoitui suomen kielen itsenäisessä opiskelussa ja sai vertaistukea, ystäviä ja koki saaneensa hyödyllistä tietoa työelämästä.

Hankkeen asiakaskunta on moninaista, mutta valtaosa tulee Lähi-Idän ja Afrikan maista, joissa naisten koulutusmahdollisuudet eivät usein ole riittävät. Monella onkin takanaan vain muutama vuosi peruskoulua. Toisaalta osa hankeasiakkaista on korkeastikin koulutettuja, jolloin kielitaitovaatimukset saattavat suomalaisessa työelämässä olla korkeat. Eri taustoista tulevia asiakkaita yhdistävät pitkäaikaistyöttömyys, monet kotona vietetyt vuodet sekä heikko ammatillinen itsetunto. Vaikeat kokemukset kotimaassa ja esimerkiksi pakolaisuus tuovat monelle lisähaastetta kotoutumiseen ja oman paikan löytymiseen suomalaisessa yhteiskunnassa.

Näistä lähtökohdista työnhaku on haasteellista. Perinteinen työvalmennus CV-klinikoineen ja ammatinvalintatesteineen ei riitä kaikille, vaan moni kaipaa kokonaisvaltaisempaa tukea. The Nice Work Projectissa onkin pyritty löytämään jokaiselle asiakkaalle yksilöllinen polku työelämään.

Kokonaisvaltainen tuki on tärkeää

Ryhmävalmennuksessa käydään läpi perinteistä työelämätietoa mutta myös identiteettiin liittyviä kysymyksiä ja pohditaan muun muassa työn merkitystä ihmisen hyvinvoinnille. Turvallisessa pienryhmässä tutustutaan Suomen historiaan naisen näkökulmasta ja pohditaan naisen työntekoa omassa kulttuurissa ja oman perheen asenteita. Vertaistuki on tärkeää, ja sen voimalla moni uskaltautuu kokeilemaan uusia asioita – esimerkiksi ryhmävapaaehtoistyötä aivan uudella alalla.

Ryhmä koetaan merkittävänä: ”Kiitos, että opin täällä paljon eri asioita. Nyt minä ymmärrän, mitä tarvitsee tehdä, jos haluaa työpaikan Suomessa. Työ on elämässä tärkeä” (asiakaspalaute)

Ryhmässä tapahtuva valmennus ei kuitenkaan riitä, vaan jokainen nainen saa oman työvalmentajan, jonka kanssa on aikaa syventyä kunkin henkilökohtaisiin toiveisiin ja haasteisiin, ansioluetteloa ja huolellisia laadittuja hakemuksia unohtamatta. Yksilövalmennuksen aikana asiakkaiden on mahdollista käydä vapaaehtoisten vetämässä suomen kielen ryhmässä parantamassa kielitaitoaan. Kaikille asiakkaille tarjotaan myös mentoria. Suomalaisen vapaaehtoisen mentorin kanssa asiakas saa harjoitella kieltä, tutustua yhteiskuntaan ja, mikä tärkeintä, mahdollisuuden uuteen ystävään. Kaikki hankkeen asiakkaat eivät ole vielä valmiita työelämään, mutta mahdollisuus saada uusia kokemuksia oman perhepiirin ulkopuolella ja luoda verkostoja lisää yhteiskunnallista osallisuutta ja kotoutumista.

 

 

Kokonaisvaltainen tuki työllistämistyössä tarkoittaa myös työelämälähtöisyyttä. Asiakkaat saavat tukea työelämässä tarvittavien korttien, useimmiten hygieniapassin, suorittamiseen. Työnantajien kanssa tehdään yhteistyötä niin yksittäisten asiakkaiden kohdalla kuin laajemmin. Hankkeessa on kehitetty Diakonissalaitoksen Hoiva Oy:n kanssa matalan kynnyksen työllistämisyhteistyön malli, jossa hankkeen työvalmentajat tukevat työnantajaa ja hankeasiakasta sekä rekrytoinnissa että työsuhteen alkuvaiheessa. Mallin ansioista Hoiva Oy on uskaltanut rekrytoida sellaisiakin hankeasiakkaita, joilla ei ole lainkaan kokemusta työelämästä.

 

Kokonaisvaltainen tuki, riittävät resurssit ja mahdollisuus kohdata jokainen asiakas yksilöllisine tarpeineen luovat pohjan kestäville työllistymisille. Kohderyhmä työllistymishaasteet huomioiden työllistymisprosentit ovat erinomaisia ja hankkeen malli toimii. Inhimilliset kokemukset prosenttien takana kertovat kuitenkin vielä enemmän:

”Kiitos teille! On tosi hienoa, että sain työn ja palkan, mutta vielä tärkeämpää on, että sain teiltä itseluottamusta. Nyt tiedän, että pärjään” (asiakaspalaute)

 

 

Lue seuraavaksi: uusimmat artikkelit