Yhteistyöllä radikalisoitumista vastaan, ehdottaa Marja Pentikäinen

18.5.2020

Suomessa olisi hyvä käynnistää eri toimijoiden kesken yhteistyö radikalisoitumisen ehkäisemiseksi ja toiminta, jolla tuetaan väkivaltaisesti radikalisoitunutta henkilöä takaisin yhteiskuntaan, kirjoittaa juuri eläkkeelle jäänyt toimialajohtaja Marja Pentikäinen.

 

Viranomaiset ovat tunnistaneet radikalisoitumisen sekä väkivaltaisen ääriajattelun tuomat uhkat yhteiskunnille. On myös nähty, että ennaltaehkäiseminen on avainasemassa näiden ilmiöiden torjumisessa sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

Vuonna 2018 päättyneessä RADINET-hankkeessa (2016–2018) kehitettiin valtakunnallinen asiakastyön Exit-toimintamalli radikalisoituneille henkilöille, jotka haluavat irtaantua väkivaltaisesta ääriajattelusta ja -toiminnasta. Hankkeessa tehtiin asiakastyötä yli 780 asiakkaan kanssa. Hanketta arvioitiin osana Kansallisen väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin kansallisen toimenpideohjelman 2016 ulkoista arviointia, ja todettiin muun muassa seuraavaa:

”Moniammatillinen yhteistyö ja järjestöjen mukaantulo ennalta ehkäisevään työhön on onnistunut hyvin. Järjestöillä on mahdollisuus toimia siellä, missä viranomaistoiminta loppuu tai luottamus viranomaisiin ei ole vahva. Yhteistyölle on luotu edellytyksiä tuomalla toimijat saman pöydän ääreen kansallisissa ja paikallisissa yhteistyöfoorumeissa, mikä on auttanut yhteisen tilannekuvan luomisessa ja toimijoiden välisessä verkostoitumisessa.”

Exit – tie takaisin yhteiskuntaan

On tärkeää, että Suomessa käynnistetään uudestaan sisäministeriön, eri viranomaistahojen (psykososiaalinen työ), Diakonissalaitoksen sekä muiden järjestöjen kesken yhteistyö radikalisoitumisen ehkäisemiseksi ja Exit-toiminnan aloittamiseksi mahdollisimman pian saatujen kokemusten pohjalta. Exit-toiminnalla tarkoitetaan prosessia, jossa tuetaan väkivaltaisesti radikalisoitunutta henkilöä takaisin yhteiskuntaan. Ennaltaehkäisevään työhön on merkityksellistä ottaa myös naiset ja äidit mukaan. Toiminta sisältää sekä ideologiaan liittyvää mentorointia että käytännön toimia, kuten tukea asunnon ja koulutuspaikan järjestämisessä. EU:n yhteydessä toimiva RAN on tukenut jäsenmaita koulutuksella ja kokoamalla Exit-toiminnan hyviä käytäntöjä, ja tätä tukea tullaan Suomen toiminnassa hyödyntämään. Olemme osa eurooppalaista toimintaa, ilmiö on yleiseurooppalainen.

Yhteiskunnallisen ilmapiirin vuoksi on merkittävää, että kansalaisilla on tieto siitä, että Suomessa viranomaiset työskentelevät aktiivisesti väkivaltaisen radikalisoitumisen ehkäisemiseksi sekä Exit-toiminnan käynnistämiseksi ja kehittämiseksi. Yhteinen tiedottaminen on tärkeää.

Diakonissalaitos on käynyt neuvotteluja sisäministeriön kanssa ja hakenut rahoitusta Exit-toimintaan liittyvän hankkeen rahoittamiseen. Diakonissalaitos toimisi hankkeen toteuttajana ja hallinnoijana. Ohjausryhmä koostuisi työn kannalta keskeisistä ministeriöistä ja muista toimijoista. Hankkeen tavoitteina ovat ennaltaehkäisevä työ, Exit-toiminnan yksilöllinen toteuttaminen, valtakunnallisesti koulutuksen järjestäminen radikalisoitumisen ehkäisyyn liittyen sekä moniammatillisen asiantuntijaryhmän perustaminen.

Diakonissalaitoksella on valmiudet sekä uskonnolliseen että poliittiseen radikalisoitumisen ehkäisyyn ja Exit-toiminnan hoitamiseen valtakunnallisesti.

Diakonissalaitoksella on osaamista yhteiskunnan eri marginaalissa ja syrjäytymisvaarassa olevien ryhmien kanssa työskentelystä: muun muassa lasten, nuorten ja perheiden, vankilassa olevien ja sieltä vapautuvien maahanmuuttajien, paperittomien, EU:n liikkuvan romaniväestön, päihteiden ja huumeiden käyttäjien, asunnottomien sekä yksin alaikäisin tulleiden turvapaikanhakijoiden kanssa. Diakonissalaitos on hoitanut sodan, pakolaisuuden ja kidutuksen vuoksi vaikeasti traumatisoituneita ihmisiä yli 26 vuoden ajan.

Marja Pentikäinen, toimi toimialajohtajana Diakonissalaitoksen Diakonia ja sosiaalinen vastuu toimialalla.

 

Lue seuraavaksi: uusimmat artikkelit