Ammattiopisto Live: Tukea maahanmuuttajien työllistymiseen

3.12.2019

Kolme rahoittajalogoa: ohjelman Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020, Euroopan unionin sekä Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen.

Suomessa on paljon  työmarkkinoilta syrjäytymisvaarassa olevia maahanmuuttajia. Ammattiopisto Liven työ kohdistuu juuri heihin;  aikuisiin maahanmuuttajiin, joilla on luku- ja kirjoitustaidossa, matematiikan taidoissa ja tvt-taidoissa niin suuria pulmia, että riski jäädä opiskelun tai työelämän ulkopuolelle on korostunut. Live on yksi Yhdessä taitaen -hankkeen osatoteuttaja. Hankkeen kohderyhmänä ovat kaikki elinikäisen oppimisen valmiuksia tarvitsevat.

 

Ammattiopisto Livessä toteutettavan pilotin työnimenä on Aikuisten maahanmuuttajien Telma-koulutus. Siinä on suunnitellaan ja pilotoidaan erityisammattioppilaitoksiin Telma-koulutusta tueksi niille maahanmuuttajille, joilla on niin paljon pulmia opiskelutaidoissa ja työllistymisessä, etteivät he pärjää Valma-koulutuksessa tai tutkintotavoitteisissa opinnoissa.

Hankkeen kohderyhmään kuuluvia maahanmuuttajia on Suomessa tällä hetkellä paljon. He ovat syrjäytymisvaarassa, sillä he eivät pärjää tarjolla olevilla kielikursseilla ja kotoutumiskoulutuksilla. He ovat saattaneet jääneet kotiin ilman työtä ja opiskelupaikkaa. Heillä ei myöskään ole sellaisia työtaitoja, joilla he löytäisivät ja osaisivat pitää työpaikan avoimilla työmarkkinoilla. Heille tarvitaan Telma-koulutusta, jossa opiskeluaikaa on enemmän, eikä tavoitteena ole ammatillisen tutkinnon suorittaminen vaan työhön ja itsenäiseen elämään tähtäävät opinnot ja niiden kautta työllistyminen tuetusti. Hanke on linjassa ammattiopisto Liven Täältä töihin – tavoitteen kanssa.

Tukea suomalaisen arjen haasteisiin

Pilotoitava aikuisten maahanmuuttajien Telma-koulutus on tavoitteiltaan samanlainen kuin nykyinen Telma-koulutus. Toteutuksessa erona Telmaan on se, että aikuisten maahanmuuttajien Telmalla sisällöissä on Telma-koulutusta enemmän kotoutumisen tukemiseen, suomen kielen oppimiseen ja suomalaiseen yhteiskuntaan sopeutumiseen liittyvää opetusta. Kenties aikuinen maahanmuuttaja ei itse edes tiedä, että hänellä on pulmia oppimisessa, arjen taidoissa ja työllistymisessä. Lisäksi hänellä saattaa olla epäonnistumisia kotoutumisprosessissaan, mikä lisää syrjäytymisen vaaraa. Telmassa tavoitteena on tukea opiskelijaa, niin että hän voisi selvitä itsenäisemmin arjen haasteista suomalaisessa yhteiskunnassa ja saada itselleen sopivan työpaikan, todennäköisesti tuetun työllistymisen väylien kautta.

Hankkeen yhtenä tavoitteena on myös selvittää, miten kohderyhmä voisi sujuvammin saada vammaishuollon asiakkuuden ja hyödyntää tuetun työllistymisen keinoja paremmin.

Tällaisen aikuisten maahanmuuttajien Telma-koulutuksen tarve on valtakunnallisesti suuri, ja pilotin kautta saatavat kokemukset voivat tuoda laajempaakin vaikuttavuutta tälle hankkeelle.

Koulutusta työnantajille ja palveluntarjoajille

Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat aikuisten maahanmuuttajien kanssa työskentelevät palveluntarjoajat, kuten työllisyys- ja nuorisopalvelut, oppilaitokset, kohderyhmän parissa työskentelevät järjestöt ja työnantajat. Heille tarjotaan koulutusta kohderyhmän kohtaamiseen, huomioimiseen ja tukemiseen liittyvistä asioista. Työnantajille suunnatuissa koulutuksissa on tavoitteena lisätä valmiuksia perehdyttää vaikeasti työllistyvää maahanmuuttajaa uuteen työhön erityisesti työsuhteen alussa.

Yhdessä taitaen -hanke toteutetaan 1.10.2019 – 28.2.2021 välisenä aikana. Syksy 2019 on varattu aikuisten maahanmuuttajien Telma-koulutuksen suunnittelutyölle ja pilotti eli maahanmuuttajille tarkoitettu Telma-koulutus käynnistetään alkuvuodesta 2020. Yhteistyöyrityksille ja maahanmuuttajien kanssa työskenteleville palveluntarjoajille tarkoitetut koulutukset käynnistetään keväällä 2020.

 

Yhteystiedot
Emma Nylund
Projektipäällikkö
Diakonissalaitoksen Vamos

Marsa Perttula
projektityöntekijä, ammattiopisto Live
0400 164 659
marja-liisa.perttula@inlive.fi

Terhi Asikainen
erityisopettaja, Telma-koulutuksen pilotti
040 198 9291
terhi.asikainen@inlive.fi

Teija Mikkonen
opinto-ohjaaja (osa-aika)
teija.mikkonen@inlive.fi

 

Yhdessä taitaen on ESR-rahoitteinen hanke (1.10.2019-28.2.20121), jonka tavoitteena on lisätä elinikäisiä oppimisen taitoja yli 15-vuotiaille. Päätoteuttaja on Diakonissalaitoksen Vamos. Hankkeen osatoteuttajia ovat Rinnekoti, Turun Kristillinen opisto, sekä Invalidisäätiön Ammattiopisto Live.

Mikä on Yhdessä taitaen -hanke? Lue lisää Turun kristillisen opiston hankkeesta Lue miten Rinnekoti toteuttaa tavoitteitaan Vamoksen hanketavoitteista tässä

 

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: