Vamos Rovaniemi tukee nuoria läpi poikkeusaikojen

4.5.2020

 


Kolme logoa: ohjelman Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020, Euroopan unionin ja Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen.

Diakonissalaitoksen Vamos Rovaniemi on toiminut vuodesta 2018. Se tukee koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevia nuoria. Yhdessä osallisuuteen -hankkeessa Diakonissalaitos, Rovaniemen kaupunki ja Nuorten Ystävät ovat kehittäneet yhteistyömalleja heikoimmassa asemassa olevien nuorten tukemiseksi. Vamos Rovaniemi ja sen toiminta on löytänyt sijansa osana paikkakunnan nuorille suunnattua palvelujärjestelmää, Vamos tukee nuoria.

Viisi Yhdessä osallisuuteen -hankkeen valmentajaa Rovaniemellä. Vamos Rovaniemi tukee nuoria.

Yhdessä osallisuuteen -hankkeen valmentajat Marja-Leena Mourujärvi, Outi Sassali, Saila Lampela, Armi Lehto ja Mirka Kaukonen rohkeasti ihmisarvon puolesta. Valmentajat turvaavat tuen nuorille myös poikkeusaikana. (Kuva otettu ennen poikkeusaikaa).

 

”Kun muutin paikkakunnalle, josta en tuntenut ketään, aivan yksin ilman töitä, harrastuksia tai opiskelupaikkaa tunsin olevani hukassa, eksyksissä ja niin yksin. Koronan aiheuttama poikkeustilanne on aiheuttanut yhteiskuntaan vähän samanlaisen tilanteen kuin minulla oli muuttaessa. Eristäytymistä ja epävarmuutta. Poikkeustilanne on eristänyt ihmisiä toisistaan, mutta samalla se korostaa kuinka tarvitsemme toisiamme”, pohtii Vamoksen nuori nimimerkillä Perillä.

Tiivistä verkostoyhteistyötä ja jo olemassa olevien palveluiden hyödyntämistä

Ryhmävalmennus on osa Vamos Rovaniemen palvelukokonaisuutta yksilövalmennuksen ja kotiin annettavan valmennuksen lisäksi. Ryhmävalmennus kulkee monen Vamoksen nuoren yksilövalmennuksen tukena – muutoksen matkalla kohti kuntoutus-, työ-, tai koulutuspolkuja. Valmennuksen tavoitteet laaditaan yhdessä omavalmentajan kanssa nuoren yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Psykoedukaatiota ja toiminnallisuutta yhdistävässä, tavoitteellisessa ja nuorille vapaaehtoisessa ryhmävalmennuksessa konkretisoituu monipuolisesti Yhdessä osallisuuteen -hankkeen yksi kulmakivistä: tiivis verkostoyhteistyö ja jo olemassa olevien palveluiden hyödyntäminen. Ryhmävalmennusta toteutetaan yhteistyössä lukuisten alueen nuorille suunnattujen palvelujen kanssa. Ryhmässä vierailevat eri aihealueiden asiantuntijat, ja ryhmävalmennuskertojen sisältö suunnitellaan yhdessä heidän kanssaan. Ryhmävalmennuksessa myös vieraillaan aktiivisesti verkostoyhteistyökumppaneiden luona, jolloin tavoitteena on tehdä palveluita nuorille tutuiksi ja pyrkiä madaltamaan kynnystä palveluihin kiinnittymiselle.

”Vamos Rovaniemi on saanut verkostolta laajan asiantuntemuksensa nuorille tärkeisiin aiheisiin. Verkostotyöntekijät ovat lähteneet innolla kehittämään sekä toteuttamaan ryhmävalmennusta. Myös nuoret ovat antaneet monitoimijamallista positiivista palautetta”, kertoo valmentaja Marja-Leena Mourujärvi Diakonissalaitokselta.

Varsinaisten ryhmävalmennusjaksojen lisäksi nuorille on toteutettu “Volkkaria” eli Vamoksen olohuonetoimintaa sekä yhdessä etsivän nuorisotyön ja Klubitalo Roihulan kanssa eriteemaisia lyhyempiä ryhmävalmennuspilotteja.

”Näissäkin toteutuksissa on huomioitu nuorten omat toiveet. Teemaryhmiä on järjestetty yhdessä muiden toimijoiden kanssa yhdistäen mukaan myös heidän asiakaskuntaansa”, toteaa valmentaja Armi Lehto Nuorten Ystäviltä.

Luottamuksellisuus ja kunnioittava käytös ovat ehdottomia ryhmän arvoja

”Monelle Vamoksen ryhmävalmennukseen osallistuvalle nuorelle jo pelkästään tietoisuus ryhmään kuulumisesta voi luoda osallisuuden tunnetta ja vahvistaa kokemusta oman toiminnan merkityksestä.  Useiden nuorten taustalta löytyy kokemusta koulukiusatuksi joutumisesta ja erilaisten yhteisöjen ulkopuolelle ajautumisesta”, toteaa valmentaja Mirka Kaukonen Rovaniemen kaupungilta ja jatkaa:

“Ryhmävalmennuksen lähtökohtana on luoda turvallinen ja hyväksyvä tila, jossa jokainen saa harjoitella osallistumista sosiaaliseen vuorovaikutukseen omien voimavarojensa mukaisesti. Turvallisuutta tuovat myös nuorten kanssa yhdessä laaditut säännöt. Ryhmässä on kannustava ja rohkaiseva ilmapiiri, joka antaa mahdollisuuden kokeilla sosiaalista kanssakäymistä toisten vastaavanlaisissa tilanteissa olevien nuorten kanssa ilman pelkoa syrjityksi joutumisesta.”

Ryhmävalmennuksessa nuoria tuetaan osallisuuteen erilaisin keinoin. Nuoret saavat itse olla vaikuttamassa ryhmävalmennuskertojen toteutuksiin ja sisältöihin, ja valmentajat keräävät nuorilta palautetta säännöllisesti. Nuorten toiveisiin ja ajankohtaisiin tarpeisiin pyritään vastaamaan, jotta myös ryhmävalmennuksen hyödyt saadaan parhaiten esille. Ryhmän koko pidetään maltillisena paitsi käytännön toteutuksen vuoksi, myös siksi, että jokainen nuori tulisi kuulluksi ja kohdatuksi.

”Nuorilta saadun palautteen mukaan myös ryhmätilanteissa toisilta nuorilta saatu vertaisuuden kokemus koetaan tärkeäksi. Havainto siitä, ettei ole yksin ongelmiensa kanssa, auttaa vaikeuksista huolimatta jaksamaan eteenpäin”, Kaukonen sanoo.

”Kokemusasiantuntijoiden vierailut ryhmävalmennuksessa, sekä heidän siellä jakamansa elämäntarinat antavat nuorille paitsi arvokasta kokemustietoa ja samastumisen kokemuksia, myös toivoa tulevasta”, pohtii Armi Lehto.

Riittävä tuki tuo onnistumisen kokemuksia

Vamoksen kohderyhmään kuuluvat nuoret ovat yhteiskunnallisesti heikoimmassa asemassa. Valmennukseen osallistuvien nuorten elämäntilanteet ovat moninaisia ja vaikeudet ovat saattaneet kasaantua jo pidemmän aikaa.  Nuorilla voi olla vaikeuksia selviytyä arkisista askareista, kuten laskujen maksamisesta tai kodin siisteyden ylläpitämisestä. Valtaosalla nuorista on mielenterveyden haasteita, jotka haittaavat selviytymistä arjessa. Nuori on saattanut jäädä osittain tai kokonaan tarvitsemiensa palveluiden ulkopuolelle. Palveluita on voinut myös olla tarjolla, mutta ne eivät ole olleet oikea-aikaisia eikä tuki ole ollut riittävää.

Vamoksen toiminnassa nuorella on mahdollisuus saada intensiivistä ja pitkäkestoista valmennusta, jossa tarvittavan tuen ja palveluiden riittävyys varmistetaan eikä nuorta missään vaiheessa jätetä yksin selviytymään eteen tulevista vaikeuksista.

”Tärkeä osa valmennuksen onnistumisessa on nuoren oma motivaatio ja oma tahto lähteä tekemään asioita. Sekä yksilö- että ryhmävalmennuksessa valmentajien yksi tärkeimmistä tehtävistä on saada nuoret motivoitumaan muutokseen ja ylläpitää motivaatiota sekä olla nuoren tukena muutoksen matkalla”, toteaa valmentaja Saila Lampela Nuorten Ystäviltä.

”Etenkin valmennuksen alkuvaiheessa nuoren voi olla vaikea sanoittaa omia tavoitteitaan. Tällöin omavalmentajan tehtävänä on auttaa nuorta löytämään konkreettiset tavoitteet”, tarkentaa valmentaja Outi Sassali Rovaniemen kaupungilta.

Vamos Rovaniemi tukee nuoria

Koska valtaosa nuorista oireilee jollain tapaa psyykkisesti, on ryhmävalmennuksessa erityisen tärkeää tuoda tietoa esimerkiksi sosiaaliseen jännittämiseen liittyvistä ahdingonsietotaidoista tai ylipäätänsä keskustelun kautta hälventää mielenterveyden haasteisiin liitettyjä stigmoja. ”On kuitenkin tärkeää huomioida, että Vamoksen valmennus ei ole hoidollista vaan toimii yhteistyössä nuorella mahdollisesti olevan terveydenhoidollisen kontaktin tukena”, jatkaa Sassali.

Jokainen nuori käy ryhmässä omista lähtökohdistaan, siinä intensiteetissä kuin se on kullekin mahdollista ja mielekästä – tällöin myös jokaisen nuoren kokemus ryhmästä ja sen annista on ainutlaatuinen

”Parhaimmillaan ryhmässä on huomattavissa hyvin voimaannuttavia elementtejä: rento yhdessä tekeminen, luottamuksellinen, avoin ja kannustava ilmapiiri, vertaisuuden kokemuksia, huumoria sekä uusia yhteisiä oivalluksia. On ollut hetkiä, jolloin keskustelua on riittänyt niin paljon, että yhteinen aika on meinannut loppua kesken. Elämän haasteita kokeneiden nuorten kanssa asioista voi keskustella sellaisena kuin ne ovat. Nuorilla on myös itsellään paljon hyviä ajatuksia ja näkökulmia. Muutosta ei tapahdu vain ohjeistamalla ja valistamalla, vaan yhdessä asioita työstämällä”, pohtivat Yhdessä osallisuuteen -hankkeen valmentajat.

Tällä hetkellä maailmanlaajuisesti haastava koronapandemia ja sen tuomat rajoitteet haastavat myös Vamos Rovaniemen valmennusta, mutta samalla antavat mahdollisuuksia uusien työtapojen käyttöönottoon.

”Erityistilanteesta huolimatta nuoria ei jätetä yksin, nuorille tarjotaan sekä yksilö- että ryhmävalmennusta etäyhteyksien avulla samojen toimintamallien avulla kuin aiemminkin. Etävalmennuksen rinnalla nuorella on myös mahdollisuus saada valmennusta ulkona vaikkapa kävelylenkin aikana”, kiteyttää Armi Lehto.

”Vamoksen toiminta tuo ihmisiä yhteen tavoitteena parantaa nuorten elämänlaatua. Jos siis olet hukassa, jumissa, hämmentynyt, eksynyt, epävarma, vaikeuksissa, paras tapa päästä elämässä eteenpäin on YHDESSÄ. Täällä on ihmisiä valmiita auttamaan. Kiitos siitä Vamokselle!” vinkkaa Vamoksen nuori  nimimerkillä Perillä.

Lisätietoja:

Minna Kestilä-Suopajärvi, projektipäällikkö, Diakonissalaitos, Vamos Rovaniemi
050 502 2321, minna.kestila-suopajarvi@hdl.fi

Vamos – Rohkeasti ihmisarvon puolesta

Diakonissalaitoksen Vamos Rovaniemi tukee koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien 16–29-vuotiaiden nuorten toiminta-, työkykyä sekä osallistumismahdollisuuksia. Erityisenä painotuksena on tavoittaa nuoria, jotka ovat jumiutuneet kotiin, eivätkä löydä tarvitsemiaan palveluita.

 

 

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: