Vapaaehtoistoiminta on osallisuutta – Vamos ja Kanssala yhteistyössä

23.12.2020

Syrjäytyneiden nuorten ei tarvitsisi olla syrjässä myös kansalaistoiminnasta. Se  tarjoaisi merkityksellisyyden ja onnistumisen kokemuksia.  Diakonissalaitoksen Vamoksessa käy paljon nuoria, joilla on moninaisia taitoja ja osaamista sekä tarve päästä tekemään jotain merkityksellistä. Nuorten osallisuuden ja kansalaistoimijuuden vahvistamiseksi Vamos Helsinki ja Kanssala järjestivät syksyllä 2020 kurssin, jonka teemana oli vapaaehtoistoiminta. 

Useat tutkimukset tukevat tarvetta kehittää ja lisätä työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten polkuja kohti vapaaehtoistöitä. Vapaaehtoistoiminta edistää vapaaehtoistoiminnan kohteen lisäksi myös sen tekijän hyvinvointia. Vapaaehtoistyöstä saa merkityksellisyyden ja osallisuuden kokemuksia, minkä lisäksi se vahvistaa minäkuvaa, itseilmaisua ja identiteettiä sekä kehittää taitoja ja auttaa oppimaan uutta (Hoffren 2019, 43-44). On todettu, että vapaaehtoistyössä saadut onnistumisen kokemukset ovat hyödyllisimpiä juuri työ- ja opiskelumarkkinoilla kaikkein heikoimmassa asemassa oleville nuorille. Vapaaehtoistyö tarjoaa syrjäytymisvaarassa oleville nuorille mahdollisuuksia kohtaamiseen, sosiaalisten areenoiden rakentamiseen ja sosiaalisen eristyneisyyden ehkäisemiseen. Se on keino, jolla tukea nuoria yksilöllisesti ja kehittää nuorten vahvuuksia (Iso-Aho 2018, 22). 

Diakonissalaitoksen organisaatiossa toimiva Kanssala on välittänyt helsinkiläisiä yli sataan eri yhteisöön viimeisten kolmen vuoden aikana, mistä on muodostunut ymmärrys ihmisten erilaisista tarpeista ja toiveista vapaaehtoistoimintaan liittyen. Kanssala ei ole kuitenkaan koordinoinut vapaaehtoistoimintaa itse, vaan toiminut ikään kuin välipysäkkinä kaupunkilaisten ja yhteisöjen välillä. Kanssalan työote on usein melko nopeatempoista ja kokeilevaa, joten pysähtyminen yhden kohderyhmän äärelle oli inspiroivaa ja opettavaista. Se tarjosi samalla aitiopaikan tutustua syvällisemmin nuorten ajatuksiin vapaaehtoistoiminnasta ja osallistumisesta yhteiskunnassa. Vamos puolestaan on ketterä toimija, joka on nopeastikin tarttunut yhteiskunnan nouseviin ilmiöihin ja jolla on vakiintunut tapa toimia yhteistyössä kaupungin muiden toimijoiden kanssa. Helsingin Vamoksen ura-, yksilö- tai ryhmävalmennukseen osallistuu 16-29-vuotiaita nuoria, jotka eivät ole töissä tai opiskelemassa.  

Vapaaehtoistoiminnan intensiivikurssi Vamoksen Startti-ryhmässä

Suunnittelimme yhdessä kuuden kerran kokonaisuuden, joka toteutettiin Vamos Helsingissä osana Startti-ryhmän toimintaa syksyllä 2020. Aloitimme vapaaehtois- ja kansalaistoiminnan perusteista ja etenimme henkilökohtaisemmalle tasolle – herätimme nuorten ajatuksia kansalaistoimijoina; mikä saisi heidät lähtemään mukaan, minkälaiset asiat heitä kiinnostavat ja millaisia esteitä osallistumiseen mahdollisesti liittyy? Usein vapaaehtoistoimintaa tehdään itselle tärkeän teeman tai kohderyhmän parissa. Tällöin omien vahvuuksien ja kiinnostuksen kohteiden tunnistaminen voi auttaa löytämään itselle sopivan toimintamuodon. Ryhmässä tehtiinkin omat vahvuuskartat. Ne herättelivät pohtimaan nuorten jo olemassa olevia voimavaroja ja taitoja. Keskeisenä tavoitteena ryhmätapaamisissa oli tarkastella nuorten arkipäiväistä osallisuutta ja arjen ympäristöjä sekä tukea ryhmäläisten omien vahvuuksien löytymistä suhteessa vapaaehtoistoimintaan. 

Kartta intensiivikurssin ohjelmasisällöstä Vamos-nuorille.

Kaavio 1: ryhmäkertojen runko.

 

Nuoret ja vapaaehtoistoiminta: kokemuksia ja ajatuksia

Startti-ryhmän nuoret kertoivat olleensa kiinnostuneita vapaaehtoistehtävistä jo ennen kurssia. Osa on ollutkin mukana jonkinlaisessa vapaaehtoistyössä. Nuoret arvioivat heidän osallistumisinnokkuuteensa vaikuttavan omat resurssit, mahdollisuus itsensä kehittämiseen sekä se, että pääsee olemaan hyödyksi jollain itselleen merkityksellisellä kentällä.
Keskeisiä osallistumista mahdollistavia tekijöitä olivat informaation selkeys, matalan kynnyksen tehtävät, joihin ei tarvitse sitoutua pidemmäksi aikaa sekä mahdollisuus tutustua toimintaan jonkun kanssa. Jarruttavia tekijöitä taas olivat tiedon pirstaleisuus ja epäselvyys siitä, mitä kaikkia toimijoita ja tehtäviä olisi saatavilla. Myös hyvä perehdytys ja yhteisön vieraanvaraisuus koettiin tärkeiksi toimintaan kiinnittyessä. Vähän yllättäenkin
Vamosnuorten toiveet ja tarpeet eivät eroa juurikaan muiden vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneiden ihmisten ajatuksista.

Aivan kuin olisi universaalia tai inhimillistä haluta tuntea itsensä tervetulleeksi ja tarpeelliseksi.  

Lisäksi yksi keskeinen huomiomme oli, että omien voimavarojen ja kiinnostuksen kohteiden löytämiseen ja herättelyyn tarvitaan aikaa. Kurssin myötä nuorille on syntynyt ymmärrystä vapaaehtoistoiminnan moninaisuudesta ja osallistumismahdollisuuksista. Nuoret näkevät vapaaehtoistoiminnan yhtenä osallistumismahdollisuutena opintojen ja työn rinnalla. Siitä voi saada moninaista osaamista, joka on hyödyksi myös esim. töiden haussa. Nuorten vertaisten vapaaehtoiskokemukset inspiroivat ja auttavat myös sanoittamaan omia vahvuuksia.  

Yksi konkreettinen asia, joka lähti kehitteille tämä prosessin myötä, oli keskustelu nuorten mentoritoiminnan kokeilusta Vamos Helsingissä. Espoon Vamoksessa mentoritoimintaa on jo ollut aikaisemmin, mutta Helsingin Startti-ryhmäläiset innostuivat ajatuksesta yhden entisen Vamosnuoren vierailun inspiroimana. Mentoritoiminta on yksi esimerkki, miten nuorten osallistumismahdollisuuksia voi lisätä myös Vamoksen sisällä sekä siitä, miten eri Vamos-toimipisteissä syntyy hyviä käytäntöjä, joita on mahdollista jakaa ja levittää.  

 

Kuva, jossa teksti Verkostokartta. Kartan pääsanat Kansainvälisyys, fyysinen ympäristö, Luonto, Yhteiskunta, Sosiaaliset suhteet ja terveys.

Kaavio 2: Verkostokartta. Nuoret pohtivat yhdessä, millaisia vaikuttamismahdollisuuksia he kokevat omaavansa omassa elämässään ja yhteiskunnassa. Verkostokartan perusteella voidaan todeta, että nuoret kokevat, että heillä on laajat vaikuttamismahdollisuudet elämän eri osa-alueilla.

 

Pohdintaa yhteistyöstä

Diakonissalaitoksella on laaja-alaista osaamista ja moninaisia toimintoja, jotka tukevat yhteiskuntamme haavoittuvimpia ihmisryhmiä. Arjen kiireen keskellä olemme huomanneet, että organisaation sisäistä yhteistyötä ja eri toimialojen osaamista voisi hyödyntää nykyistä enemmän. Tästäkin näkökulmasta Vamoksen ja Kanssalan pitkäjänteinen, useamman kuukauden kestänyt yhteistyö on ollut todella hedelmällistä ja silmiä avaavaa. Meillä on ollut mahdollisuus suunnitella jokainen tapaaminen edellisen ryhmäkerran havaintojen pohjalta. Se lisäsi meidän ja nuorten välistä dialogisuutta. Useammasta kerrasta koostuva toteutus teki mahdolliseksi myös syvemmän ymmärryksen kerrostumisen meille sekä antoi nuorille mahdollisuuden kypsytellä ajatuksiaan kertojen välissä.  

Kurssin pääviesti:  jokaisella meistä on jo osaamista, jota voi hyödyntää muiden iloksi ja avuksi. Tarvitaan vain hieman aikaa tutkiskella ja tukea jokaisen omia vahvuuksia ja rohkaista kaikkia kokeilemaan jotain uutta.

Jotta voimme tukea ihmisiä osallistumaan, tarvitsemme myös tietoa erilaisista vaikuttamismahdollisuuksista. Esimerkiksi Google, Instagram ja Facebook tarjoavat runsaasti tietoa yhteisöjen avoimista tehtävistä. Kaikki kiinnostavat tilit kannattaa siis pistää seurantaan. Vapaaehtoistyö.fi-sivusto on yksi esimerkki kohdennetuista kanavista, joita voi myös hyödyntää. Yhteisöjä voi myös kutsua vierailulle kertomaan, millaiseen toimintaan heillä voisi lähteä mukaan. Konkreettiset esimerkit ja tutustumiskäynnit ovat ainakin oman kokemuksemme perusteella oiva keino innostaa sekä kohderyhmää että myös ammattilaisia.  

Haluammekin kannustaa kaikkia pohtimaan erilaisia osallistumisen muotoja sekä keinoja, joilla ihmisiä voi tukea löytämään omat vahvuutensa ja osallistumisen muodot omassa yhteisössään. Vain mielikuvitus on rajana! 

 

Kirjoittajat 

Nina Hammarberg, valmentaja Vamos -nuorten palvelussa ja YAMK-opiskelija
Aleksina Tikkinen, Kanssala-hankkeen kansalaistoiminnan ohjaaja 

Ajatus Vamosnuorten osallisuuden ja kansalaistoimijuuden vahvistamisesta syntyi keväällä 2020, kun toiselle allekirjoittaneista tuli ajankohtaiseksi miettiä sosionomin YAMK-tutkintonsa opinnäytetyötä. 

Kiinnostuitko Kanssalasta? Kiinnostuitko Vamoksesta?

 

Lähteet 

Hoffren, J. 2019. Agenda 2030: Vapaaehtoistyö luo hyvinvointia. Teoksessa Hirvonen, S. & Puolitaival, S. (toim.) Vapaaehtoistoiminnan arvo. Kansalaisareenan julkaisuja 2/2019. Tässä linkki julkaisuun (pdf).

Iso-Aho, J. 2018. Festari-pörssi festivaalien näkökulmasta. Teoksessa. Iso-Aho, J. & Lindholm, A. (toim.) Vapaaehtoistyö nuorten syrjäytymisriskin vähentäjänä. Humanistinen Ammattikorkeakoulu julkaisuja 52. Tässä linkki julkaisuun (pdf). 

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: