695 D Stipendi 1

D-stipendi ansiokkaasta opinnäytetyöstä

Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö jakaa vuosittain D-stipendejä Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijoille. D-stipendin myöntämisen perusteena on opinnäytetyö, jossa on

• nostettu esille jokin ajassamme unohdettu tai sorrettu ihmisryhmä, joka on avun ja tuen tarpeessa tai

• on esitelty uudenlaisia heikoimmassa asemassa olevien ihmisten osallistavia ja voimavaraistavia toimintamalleja tai

• on käsitelty kansalaistoimintaa vaikeimmassa asemassa olevien ihmisten osallistumisen ja palvelujen kehittämisen näkökulmista tai

• on tunnistettu hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamisen tärkeys ja esitetty ratkaisuja tasa-arvoisen ja oikeudenmukaisen yhteiskunnan vahvistamiseksi tai

• on käsitelty sosiaalialan ammattilaisten uudistuvaa ammattilaisuutta ja asiakkaita voimavaraistavia toimintamalleja

D-stipendin saajat

Kevät 2017
Sosionomi (AMK) -diakoni Maria Virtanen

Perustelut: Opinnäytetyössä on käsitelty kansalaistoimintaa vaikeimmassa asemassa olevien ihmisten osallistumisen ja palvelujen kehittämisen näkökulmista. Siinä on tunnistettu hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamisen tärkeys ja esitetty ratkaisuja tasa-arvoisen ja oikeudenmukaisen yhteiskunnan vahvistamiseksi. Lisäksi opinnäytetyössä on käsitelty sosiaalialan ammattilaisten uudistuvaa ammattilaisuutta ja asiakkaita voimavaraistavia toimintamalleja.

Verkostotyö diakonian työmenetelmänä: Diakoniatyötä tekevien kokemuksia verkostoyhteistyöstä Helsingissä

Syksy 2016
Terveydenhoitaja (YAMK ) Katja Luukkainen

Perustelut: Katja Luukkainen on osoittanut tahtonsa ja kykynsä jatkuvaan ammatilliseen kehittämiseen. Hänen opinnäytetyönsä on ansioitunut ja työelämää kehittävä. Se on yhteiskunnallisesti merkittävä pilottitutkimus, joka sopii erityisen hyvin "Syrjäytymisvaarassa olevien terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen" -koulutusohjelmaan ja syrjäytymisuhanalaisten nuorten lakisääteisten terveystarkastusten kehittämiseen. Opinnäytetyössä on esitelty uudenlaisia, heikoimmassa asemassa olevien ihmisten osallistavia ja voimavaraistavia toimintamalleja, tunnistettu hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamisen tärkeys sekä esitetty ratkaisuja tasa-arvoisen ja oikeudenmukaisen yhteiskunnan vahvistamiseksi.

Opiskelu- ja työterveydenhuollon ulkopuolelle jääneiden nuorten terveystarkastusten järjestäminen Tuusulassa – Toimintamallin kehittäminen

Kevät 2016
sosionomi-diakoni (AMK) Mirjam Hekkala ja sosionomi (AMK) Milja Moilanen

Perustelut: Mirjam Hekkala ja Milja Moilanen ovat tehneet työparina eri opintojen vaiheessa pitkäjännitteistä työtä päiväkeskus Hirundossa rakentavasti ja kehittävällä otteella. Työssä on esitelty uudenlaisia heikoimmassa asemassa olevien ihmisten osallistavia ja voimavaraistavia toimintamalleja ja käsitelty sosiaalialan ammattilaisten uudistuvaa ammattilaisuutta ja asiakkaita voimavaraistavia toimintamalleja.

Homeless Cookies: Development Project of a Wellbeing Improvement Model

Syksy 2015
terveydenhoitaja (AMK) Noora Niemimaa

Perustelut: Noora Niemimaa on osoittanut eettisesti vastuullista toimintaa opintojen aikana ja hyvää opintomenestystä. Hänen ansioitunut ja työelämää kehittävä opinnäytetyönsä täyttää kaikki D-stipendin myöntämisen edellytykset.

Kynnyksen madaltajana vertainen: Vertaisten ja henkilökunnan kokemuksia yhteistyöstä matalan kynnyksen päiväkeskuksessa

Kevät 2015
sosionomi (YAMK) Anne Arkonaho ja sosionomi (YAMK) Maarit Viippola

Perustelut: Työssä on esitelty uudenlaisia heikoimmassa asemassa olevien ihmisten osallistavia ja voimavaraistavia toimintamalleja sekä osallistuttu asumissosiaalityön kehittämishankkeeseen ja julkaisutoimintaan.

Asukkaiden kokemuksia yhteisöllisyydestä, asiakaslähtöisyydestä ja osallisuudesta asumisyksikön arjessa


Syksy 2014
sosionomi-diakoni (AMK) Thiago De Oliveira Fernandes

Perustelut: Thiago De Oliveira Fernandes on toteuttanut toiminnallisen opinnäytetyön Icehearts ry:ssä yhteensä 17 viikon harjoittelun aikana. Menetelmänä hän käytti brasilialaista Jiu-Jiutsua. Projektin tavoitteena oli parantaa kouluikäisten lasten (useat maahanmuuttajataustaisia) sosiaalisia taitoja, itseluottamusta ja itsetuntoa. Projektin tuloksena lasten sosiaaliset taidot olivat parantuneet ja itsetunto lisääntynyt. Opinnäytetyössä etsittiin uudenlaisia muotoja, kuinka liikuntaa voidaan käyttää ehkäisevänä sosiaalityön menetelmänä. Opiskelija näkee selkeän yhteyden Iceheartsin arvojen ja diakoniatyön välillä, vaikka Icehearts on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton järjestö.

TEAM SPORTS, MARTIAL ARTS AND COMBAT SPORTS AS PREVENTIVE SOCIAL WORK: a Brazilian Jiu-Jitsu based project for school-aged children

Kevät 2014
sosionomi (AMK) Susanna Kuusto-Kovanen

Perustelut: Susannan Kuusto-Kovasen opinnäytetyössä on ansiokkaalla tavalla nostettu esiin heikossa asemassa olevien pakolaisten asuntotilanne ja se miten asumisen ongelmat liittyvät pakolaisten usein hankalan elämäntilanteen kokonaisuuteen. Opinnäytetyöstä tekee erityisen ansiokkaan se, että pakolaisten asunto-ongelmia on tarkasteltu yhteiskunnallisena kysymyksenä, eikä yksilöiden tai palveluiden puutteina tai ominaisuuksina. Työssä on myös useita konkreettisia ehdotuksia siitä, mitä Helsingin kaupunki voisi tehdä tilanteen korjaamiseksi.

Alkuvaiheen pakolaisten asunnottomuus Helsingissä