Ikääntyneille välittämistä ja tukea

Seniori-Vamos tarjoaa välittämistä ja tukea ikääntyneille. Se tukee kotona asuvia ikääntyneitä tilanteissa, joissa toimintakyvyn aleneminen tuo haasteita selvitä arjesta ja mahdollisuus osallistua kodin ulkopuoliseen toimintaan on heikentynyt. Seniori-Vamoksen turvin tehdään etsivää ja osallistavaa vanhustyötä Espoossa, Helsingissä ja Tampereella.

Etsivä ja osallistava vanhustyö

Diakonissalaitos on kehittänyt etsivää vanhustyötä vuodesta 2013. Hankkeessa on syntynyt etsivän ja yhteisöllisen seniorityön malli. Se painottuu

  • sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia ennaltaehkäisevään työotteeseen
  • osallistavaan kansalaistoimintaan.

Etsivän verkostotyön avulla

  • löydämme avun tarpeessa olevat yksinäiset ja syrjäytyneet ikääntyneet.
  • toiminta parantaa ikääntyneiden hyvinvointia ja edistää mielekkään ja ihmisarvoisen kotona asumisen toteutumista.

Yhteydenoton voi tehdä sosiaali- ja terveysalan ammattilainen, läheinen tai naapuri, jolla on huoli ikääntyneen kotona pärjäämisestä tai yksinäisyydestä. Meillä on kuusi projektityöntekijää keneen voi olla yhteydessä ja heidän yhteystietonsa löytyvät sivun yläosasta.

Kuntatasolla hanke levittää ja vakiinnuttaa julkisten, järjestö- ja muiden toimijoiden yhteistoimintamallia, jossa ikääntyneiden tarpeet tunnistetaan ja niihin tartutaan. Tarvittava tuki ja palvelut kohdentuvat kustannustehokkaasti ja vaikuttavasti. Työ vahvistaa vanhustyön ammattilaisen, opiskelijoiden ja vapaaehtoisten osaamista vanhuslähtöiseen voimaannuttavaan kohtaamiseen.

Seniori-Vamoksen tapa toimia

Seniori-Vamoksen työtapa on kohdata ikääntynyt. Kotikäynneillä mietimme yhdessä asioita, jotka tuovat iloa ja merkitystä arkeen. Työn tarkoituksena on löytää ja vahvistaa ikääntyneen omia voimavaroja, sekä tukea turvallista ja mielekästä kotona asumista. Teemme yhteistyötä eri toimijoiden kanssa ja tarvittaessa ohjaamme ikääntyneen palveluiden piiriin.

Mukaan Seniori-Vamos toimintaan

Ammatillisen tuen lisäksi toiminnassa on mukana suuri joukko vapaaehtoista ja alan opiskelijoita. Kiireettömällä läsnäolollaan ja rohkealla kohtaamisella he tuovat merkittävää sisältöä ikääntyneiden elämään.

Haluatko tulla mukaan tekemään merkityksellistä vapaaehtoistoimintaa? Ole yhteydessä, etsimme jatkuvasti uusia vapaaehtoisia mukaan joukkoomme.

Hanketta on tuettu Veikkauksen tuotoilla.

 

Seniori-Vamos – hanke

Seniori-Vamos hanke (2018-20) saa sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen STEA-avustusta. Espoon, Helsingin ja Tampereen kaupungit sekä Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä ovat mukana hankkeen toteuttamisessa.

 

Etsivän vanhustyön toimintamalli

Seniori-Vamos -hanke on kehittänyt Etsivän vanhustyön toimintamallin yhdessä Espoon, Helsingin, Tampereen ja Vantaan kaupunkien vanhuspalveluiden ja Tampereen seurakuntayhtymän kanssa. Lue lisää mallinnoksesta tästä linkistä.

Lataa toimintamalli punaisesta ruudusta. Se on pdf-muodossa. Tiedosto ei täytä saavutettavuus-määräyksiä.

Etsivän vanhustyön toimintamalli vaikuttavaan verkostotyöhön

”Etsivän vanhustyön mallilla pystytään auttamaan niitä ikääntyneitä, jotka tarvitsevat rinnallakulkijaa löytääkseen keinoja toteuttaa oman näköistä ja mielekästä elämää. Vaikeassa tilanteessa ikääntynyt tarvitsee vahvempaa tukea sopivien ja turvallista arkea vahvistavien palvelujen löytämisessä.”

Lue, mitä välittäminen merkitsee