Lasten ja nuorten jatkohoito Alatalo

Lasten ja nuorten laitoshoito on ympärivuorokautista sijaishuoltoa, joka suunnitellaan lapsen, nuoren ja perheen tarpeiden mukaan. Arjen turvallisten rakenteiden, läsnäolon, yhteisöllisyyden ja toiminnallisuuden kautta luodaan kasvuympäristö, joka tukee lapsen/nuoren kasvua ja kehitystä huomioiden hänen yksilölliset voimavaransa.

Lapsen/nuoren hoidossa keskeisimpänä menetelminä ovat omahoitajatyöskentely, yhteisölliset ja toiminnalliset työtavat. Laitoshoidon tarkoituksena on tarjota kodinomainen ja yhteisöllinen arki lapsille ja nuorille. Laitoshoitoa voidaan toteuttaa myös palvelujatkumona intensiivihoidon jatkohoitona, jolloin esimerkiksi intensiivihoidossa alkanut perheen kanssa työskentely ja muut hoitokontaktit voivat jatkua laitoshoidon aikana. Säännölliset vanhempaintapaamiset ovat keskeinen osa perheen kanssa tehtävää yhteistyötä.

Alatalon hoito perustuu intensiivihoitomallin mukaisesti eri teoreettisten viitekehysten ja lähestymistapojen sekä menetelmien joustavaan integrointiin ja moniammatilliseen työskentelyyn. Hoitoa ohjaavaan moniammatilliseen työryhmään kuuluvat osaston työryhmä, yksikön johtaja, palvelualuejohtaja, psykologi ja perheen kanssa työskentelevät sosiaalityöntekijä ja ryhmäterapeutti. Nuoren itsenäistymisvaiheessa voidaan tarjota jälkihuollon tuettua asumista. Jälkihuolto suunnitellaan nuoren yksilöllisten tarpeiden mukaan huomioiden hänen voimavaransa ja toimintakyvyn kartoituksen tulokset.

 

Rivitalo.

Alatalo
Diakonissalaitos / Lapsi- ja perhepalvelut

Sylvesterintie 10, 00370 Helsinki
(Käyntiosoite Henrikintie 23)

Alatalon omavalvontasuunnitelma

Takaisin Lapsi- ja perhepalvelut / Jatkohoito