Yksi kokoava taho pitämään huolta nuorten hyvinvoinnista Suomessa!

Meillä nuorisoalan toimijoilla on yhteinen huoli nuorista ja heidän hyvinvoinnistaan. Arvion mukaan jopa joka kymmenes nuori on vaarassa syrjäytyä. Nuorten kokema yksinäisyys ja ahdistuneisuus ovat lisääntyneet merkittävästi viime vuosina, ja pandemia-aika on entisestään polarisoinut nuorten tilannetta (Nuorisotutkimusseura). Me nuorten parissa toimivat tahot olemme huomanneet, että nuorten usko tulevaisuuteen horjuu. Se on koko yhteiskunnan kannalta hyvin huolestuttavaa. 

Suomessa on paljon laadukkaita toimijoita ja palveluita, jotka edistävät nuorten hyvinvointia. Nykyiset toimenpiteet ovat kuitenkin liian hajallaan ja nuorten näkökulmasta apu on vaikeasti löydettävissä. Monet toimijat ovatkin peräänkuuluttaneet yhden kokoavan tahon nimeämistä, jotta nuorten hyvinvointia pystytään edistämään nykyistä pitkäjänteisemmin ja laaja-alaisemmin – nuorten osallisuus huomioiden.  

Tähän tarpeeseen ehdotettiin nuorten toiveesta ja usean organisaation toimesta nuoriasiavaltuutetun viran perustamista kansalaisaloitteen muodossa. 

Asia eteni kansanedustaja Hanna Holopaisen toimesta eduskuntaan lakialoitteeksi.

#nuoriasiavaltuutettu

Q&A 

Mitä nuoriasiavaltuutettu tekee?

Nuoriasiavaltuutetun tehtävä olisi varmistaa, että nuorten aikuisten asema ja oikeudet otetaan huomioon lainsäädännössä ja yhteiskunnallisessa päätöksenteossa nykyistä vahvemmin. Nuoriasiavaltuutettu olisi itsenäinen ja riippumaton viranomainen, joka edistäisi nuorten aikuisten edun ja oikeuksien toteutumista.

Mitä lisäarvoa nuoriasiavaltuutettu antaisi?

Nuoriasiavaltuutettu toimisi ennen kaikkea kokoavana tahona, joka pitäisi yhteyttä eri toimijoihin sekä nuoriin, ja toisi nuorten hyvinvoinnin kannalta keskeisiä näkökulmia esille poliittisen päätöksenteon tueksi ja yhteiskunnallisessa keskustelussa. Nuoriasiavaltuutettu toimisi nuorten asioiden äänitorvena Suomessa.

Eikö nykyiset toimijat riitä?

Suomessa on paljon laadukkaita toimijoita ja palveluita, jotka edistävät nuorten hyvinvointia. Nykyiset toimenpiteet ovat kuitenkin liian hajallaan ja nuorten näkökulmasta apu on vaikeasti löydettävissä. Monet toimijat eduskunnan tarkastusvaliokuntaa myöten ovatkin peräänkuuluttaneet yhden kokoavan tahon nimeämistä, jotta nuorten hyvinvointia pystytään edistämään nykyistä pitkäjänteisemmin ja laaja-alaisemmin – nuorten osallisuus huomioiden. Toki rajapinnat jo olemassa oleviin toimiin, ohjelmiin ja tehtäviin on selkiytettävä heti tehtävän alkaessa.

Miksi ehdotamme nuoriasiavaltuutetun viran perustamista?

Suomeen tarvitaan yksi kokoava taho, joka on perillä nuorten aikuisten tilanteesta ja joka pitää huolen, että päätöksenteossa nuoret aikuiset ja heidän hyvinvoinnin edistäminen otetaan huomioon. Virka ei poista nuorten syrjääntymistä, mutta on askel oikeaan suuntaan jossa nuorten asema ja oikeudet tulevat huomioiduksi nykyistä vahvemmin.

Kuinka suuren joukon asiaa valtuutettu hoitaisi?

Aikuistuvia, 18–24-vuotiaita (Lastensuojelulaki 417/2007 ja Kotoutumista edistävä laki 1386/2010), nuoria on Suomessa vuoden 2021 lopussa yhteensä 424 238 (Tilastokeskus 2023). Nuorisolain (1285/2016) mukaan nuoriksi määritellään alle 29-vuotiaat, jolloin väestöpohja on lähes 700 000 (Tilastokeskus 2023). Aikuistuvia, 18–24-vuotiaita, nuoria on Suomessa vuoden 2021 lopussa yhteensä 424 238 (Tilastokeskus).

Kansalaisaloitteen taustalla olivat nuoret, sekä

Diakonissalaitos

Suomen Diakoniaopisto

Diakonia-ammattikorkeakoulu

Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö

Lahden Diakonialaitos

Länsi-Suomen Diakonialaitoksen säätiö

Step-koulutus

Tavoitamme toiminnoissamme tuhansia nuoria päivittäin ja näemme, kuinka nuorten pahoinvointi on lisääntynyt. Toivomme yhdessä tähän muutosta.

Yhteystiedot

Laura Lempinen, projektin johtaja
laura.lempinen@hdl.fi 

Hanna Suomi, projektin viestintä
hanna.suomi@hdl.fi