Tietosuojapolitiikka

Yksityisyyden kunnioittaminen ja molem­minpuolisen luottamuksen kokeminen on tär­keä osa Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr:n, Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy:n ja muiden konserniin kuuluvien tytäryhtiöiden  vas­tuul­lista toimintaa. Diakonissalaitoksen konsernin toimintamuo­dot ja liike­toiminta edellyttävät henkilötietojen käsit­te­lyä. Konsernin tietosuojapolitiikassa määritellään toi­mintamallit ja periaatteet, jotka tukevat henkilötietojen lainmukaista käsittelyä ja tie­tosuojan korkeaa tasoa.

Mitä tietosuoja on?

Tietosuojalla tarkoitetaan ihmisten yksityiselämän suojaa ja muita sitä turvaavia oi­keuksia henkilötietoja käsiteltäessä. Tietosuojaa määrittää Eu:n yleinen tietosuoja-asetus ja muu tietosuoja­lainsäädäntö. Tietosuoja­työllä varmistetaan myös hen­kilötietoja käsittelevien työntekijöiden oikeusturvaa.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä (esim.  asiakas, vapaaehtoinen, lahjoittaja, työntekijä) on:

 • oikeus saada tietoa mm. siitä, kuka käsittelee tietoja ja tietojen käyttötarkoitukset sekä minne tietoja luovutetaan (tiedonsaantioikeus).
 • oikeus tarkastaa omat henkilötiedot ja päivittää ne ajan tasalle (tarkastus- ja oikaisuoikeus). Henkilöllä on myös oikeus saada tieto, että rekisterissä ei ole hänestä mitään henkilötietoja.
 • oikeus pyytää omien henkilötietojen poistamista (tietojen poisto-oikeus) rekisteristä ilman aiheetonta viivytystä esim. jos tietojen käsittelylle ei ole enää laillista perustetta.
 • oikeus pyytää tietojen käsittelyn rajoittamista (tietojen rajoittamisoikeus) esim. jos rekisterissä olevat henkilötiedot ovat virheelliset. Tällöin käsittelyä rajoitetaan, kunnes rekisterinpitäjä on varmistanut tietojen paikkansapitävyyden.
 • oikeus vastustaa omien henkilötietojenkäsittelyä (tietojen vastustusoikeus). Henkilöllä on henkilökohtaiseen erityisen tilanteeseen liittyvällä perusteella milloin tahansa oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä. Tämä edellyttää, että käsittelyn perusteena on rekisterinpitäjän yleistä etua koskevan tehtävän suorittaminen, rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttäminen tai rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttaminen.

 

 

 • Tämän lisäksi hänellä on milloin vain oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointia ja markkinatutkimuksia varten.
 • Henkilöllä on myös oikeus vastustaa sellaista päätöksentekoa, joka tapahtuu pelkästään automaattisen käsittelyn avulla ja johon saattaa sisältyä profilointia, edellyttäen että tätä kautta tehtävä päätös vaikuttaa henkilöön merkittävästi.
 • oikeus saada henkilötiedot, jotka henkilö on toimittanut rekisterinpitäjälle ja oikeus siirtää tiedot rekisteristämme toiseen järjestelmään (tietojen siirto-oikeus), edellyttäen että käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen. Tällöin henkilöllä on oikeus saada henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja sähköisessä muodossa. Jos se on teknisesti mahdollista, henkilöllä on myös oikeus saada tiedot siirrettyä suoraan rekisterinpitäjältä toiselle.

  Oikeuksista selkokielellä (pdf)

  Asiakkaan oikeudet kuvin

  Kunders rättigheter för personuppgifter 

  Clients rights for persona data

Rekisterinpitäjä ilmoittaa jokaisesta oikaisusta, poistosta tai käsittelyn rajoituksesta vastaanottajaryhmille, joille rekisteröidyn tietoja on luovutettu, mikäli se on kohtuullisin toimenpitein toteutettavissa. Rekisteröidyllä on myös aina oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle henkilötietojen käsittelyyn liittyen.

Yhteystiedot

Tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä voit lähettää sähköpostia Diakonissalaitoksen tietosuojasta vastaaville osoitteella tietosuoja@hdl.fi

Tietosuojavaltuutetun toimiston osoite on
www.tietosuoja.fi

Hae tietosuojaselosteita ja tietopyyntölomakkeita

Tietosuojaseloste, tietopyyntö, tarkastuspyyntö
Rekisteri tai lomake
Rekisterin pitäjä