Diakonissalaitoksen Whistle Blower-ilmoituskanava

Diakonissalaitos tytäryhtiöineen harjoittaa yhteiskunnallisesti vaikuttavaa toimintaa, joka on niin taloudellisesti, ekologisesti, sosiaalisesti kuin eettisestikin kestävää. Vastuullinen, hyvän liiketavan periaatteiden mukainen toiminta tukee konsernin tavoitteiden saavuttamista. Diakonissalaitoksen arvoja ovat lähimmäisenrakkaus, ihmisarvo ja vastuullisuus.

Edellytämme työntekijöiltämme ja yhteistyökumppaneiltamme, että he noudattavat työssään ja toiminnassaan voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä Diakonissalaitoksen eettisiä periaatteita.  Linkki Diakonissalaitoksen tapa toimia

Whistle Blower-ilmoituskanava perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta 2019/1937. Direktiivin tarkoituksena on suojella henkilöitä, jotka ilmoittavat työnsä yhteydessä havaitsemastaan tai perustellusti epäilemästään väärinkäytöksestä, rikkomuksesta tai rikoksesta. Ilmoituksen kohteena voi olla lain tai yleisen edun vastainen toiminta taikka Diakonissalaitoksen tapa toimia -ohjeen vastainen toiminta.

Ilmoitus voi koskea esimerkiksi seuraaviin asiaryhmiin liittyviä rikkomuksia tai epäilyjä niistä:

  • julkiset hankinnat ja kilpailuoikeus
  • harmaa talous, rahanpesun ja terrorismin rahoituksen ehkäiseminen,
  • tuoteturvallisuus ja vaatimustenmukaisuus,
  • työturvallisuus ja ympäristönsuojelu,
  • kuluttajansuoja ja kansanterveys,
  • yksityisyyden ja henkilötietojen suoja sekä verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuus
  • HDLn kansainvälisiin hankkeisiin liittyviä väärinkäytöksiä tai laiminlyöntejä.

 

Ilmoituskanavaa ei saa käyttää toisen henkilön perusteettomaan tai tahalliseen vahingoittamiseen. Ilmoituskanavaa ei myöskään ole tarkoitettu asiakaspalautteen, laskutusasioiden tai palvelun ehtoihin liittyvien asioiden ilmoittamiseksi. Palautetta niistä voi antaa Palaute-lomakkeella.

Diakonissalaitoksen Whistle Blower-ilmoituskanava on ulkopuolisen palveluntuottajan toteuttama sähköinen järjestelmä (FirstWhistle), jonka kautta tulleet ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti. Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä (linkki selosteeseen). Ilmoituksen voi tehdä nimettömänä tai antamalla yhteystiedot. Yhteystietojen jättäminen antaa mahdollisuuden lisäselvityksen pyytämiselle tarvittaessa. Ilmoittaja saa koodin ilmoituksestaan, jonka avulla voi seurata ilmoituksen etenemistä.

Diakonissalaitoksen työntekijät voivat edelleen ilmoittaa mahdollisista havainnoistaan myös suoraan esihenkilölleen.

Ilmoituksen voi tehdä alla oleva linkin kautta:

Linkki kanavaan