Äldre

Diakonissalaitoksen Hoiva Oy, ett dotterbolag till Helsingfors Diakonissanstalt, erbjuder tjänster för äldre personer. Vi erbjuder tjänster för äldre personer i deras egna hem, i servicehus och i vårdhem. Vi beaktar varje individs specifika situation och önskningar.

 

En trygg vardag i alla livsskeden

Vi erbjuder en trygg vardag för äldre människor i alla skeden av livet. Till vårt tjänsteutbud hör omfattande Hemvårdstjänstersom stöder vardagen hemma. Våra servicehus och Vårdhem tillhandahåller tjänster för allt från kortvarig och rehabiliterande vård till långtidsvård och handledning.

Med de Tjänstekuponger som kommunerna erbjuder får kunden högkvalitativ och trygg vård med kommunalt stöd även i Diakonissanstaltens Hoiva tjänster.

Hoivas rådgivningstjänst hjälper dig, ta kontakt!

Hoivas rådgivningstjänst hjälper kunden att kartlägga sin situation. Vänligen kontakta palveluneuvonta@hoiva.fi eller tfn +358 9 7750 5980.

Ytterligare information på finska

Senior-Vamos

Senior-Vamos, ett projekt som är finansierat av STEA, strävar efter att stöda äldre personer som bor hemma genom att erbjuda dem omsorg och stöd. Senior-Vamos stöder äldre personer som bor hemma, i situationer då en nedsatt funktionsförmåga gör det svårare att klara av vardagen och möjligheterna att delta i aktiviteter utanför hemmet minskar.

Kontaktuppgifter 

Satu Aalto, projektchef
satu.aalto@hdl.fi
Tfn +358 50 365 4907