Förvaltning

Helsingfors Diakonissanstalt är en allmännyttig stiftelse, och under de 156 verksamhetsåren har tillvägagångssätten för förverkligandet av ändamålet formats enligt den aktuella sociala situationen och behovet av hjälp. Nuförtiden förverkligar stiftelsen sitt syfte både som kostnadsfri diakonisk verksamhet och som tjänsteleverantör för social- och hälsovård, klassificerat som affärsverksamhet.

Moderstiftelsen för stiftelsens koncern fokuserar på allmännyttig verksamhet samt på koncernens kapitalförvaltning och administration. Den tjänsteproduktion som bedrivs i stiftelsens koncern sker huvudsakligen i koncernens dotterbolag Rinnekodit.

Dotterbolaget Finlands Diakoniinstitut och intressebolaget Yrkeshögskolan Diakonia producerar bland annat utbildning inom social- och hälsovårdsbranschen. Helsingfors Diakonissanstaltens koncernförvaltnings- och styrningssystemen består av strategisk och operativ vägledning, gott styre, intern kontroll och riskhantering.

Stiftelsens regler

Stiftelsen Diakonissanstalten i Helsingfors sr
Företagsstyrningsrapport 2021 (pdf) (på finska)

Förvaltningsorgan och ledning

Enligt stiftelselagen och stiftelsens stadgar utgör Helsingfors Diakonissanstaltens förvaltningsorgan av styrelse och verkställande direktör. Dessutom fungerar delegationen som stadgeenligt organ, som utser och avskedar styrelseledamöter.

Delegationen består av 12–18 ledamöter. Delegationen väljer också styrelsens ledamöter, ordförande och vice ordförande.

Styrelsen består av 5–8 ledamöter. Både delegationens och styrelsens mandatperiod är tre år.

Utöver de uppgifter som baserar sig på stiftelselagen förstärker styrelsen bland annat koncernens strategi samt övervakar dess genomförande. Styrelsen utser också den verkställande direktören som leder koncernstiftelsens verksamhet och fungerar som ordförande för koncernledningsgruppen.

Styrelse- och delegationsledamöterna ska erhålla mötesarvode. År 2024 betalas månatligen 1700 € till styrelseordförande, 1350 € till vice ordförande och 1000 € till ledamöterna. Dessutom betalas ett mötesarvode på 550 € per möte. Till delegationens ordförande betalas 650 €, vice ordförande 550 € och delegationsledamöterna 450 € per möte. För styrelsens och delegationens e-postmöten betalas inte mötesarvode.

Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut

Bokslut och verksamhetsberättelse 2022 (pdf på finska)

Bokslut och verksamhetsberättelse 2021 (pdf på finska)

Bokslut och verksamhetsberättelse 2020 (e-pub. på finska)

Bokslut och verksamhetsberättelse 2019 (pdf på finska)

Närståendekrets

Stiftelselagens bestämmelser om närståendekrets genomförs aktivt i stiftelsen enligt den närståendekretsanvisning (pdf på finska) som bekräftas av styrelsen.

Ansvarstagande

Samhällsansvar är en del av all verksamhet i stiftelsen Helsingfors Diakonissanstalt. Det sociala ansvaret återspeglas i verksamhetens syfte, att ta hand om de mest utsatta människorna. Vi bär även ansvar för vår personal, som är vår viktigaste resurs för att bedriva vår verksamhet. Ekonomiskt ansvar innebär noggrann hushållning och effektiv verksamhet i alla delar av koncernen. Lönsamhet möjliggör finansiering och kontinuitet i stiftelsens verksamhet. Ansvaret för miljön bärs genom att i all verksamhet ta miljövärden och -effekter i beaktande.

Stiftelsen Helsingfors Diakonissanstalt är en samhälleligt stiftelsekoncern märkt som ett samhälleligt företag. Stiftelsen är medlem i nätverket Arvoliitto mellan företag och partners.