Diakonissanstaltens verksamhetsberättelse 2020 – Samhällspåverkan och landsomfattande tillväxt

7.2.2022

 År 2020 utökade Diakonissanstalten sin verksamhet betydligt, och den blev också allt mer landsomfattande. Diakonissanstalten visade också sin förmåga att snabbt reagera på den nya situationen i samhället.  Vi kunde också i undantagsförhållanden sörja för klienternas goda vardag och bemöta den växande nöden, ensamheten och marginaliseringen både här hemma och ute i världen.

Det gångna året präglades av covid-19-pandemin, som skakade om hela världen. Pandemin påverkade också Diakonissanstalten och våra klienters liv på många olika sätt. Personalens förmåga att anpassa sig till omvärldens nya och snabbt ändrande krav var av avgörande betydelse. Tack vare den klarade vi av utmaningarna med mindre motgångar än vi hade befarat.

”Coronapandemin visade vår personals fina engagemang. Personalens och klienternas välbefinnande hölls på en god nivå trots undantagsförhållandena. Jag är mycket stolt över vår personal”, säger Diakonissanstaltens verkställande direktör Olli Holmström.

Pandemin påverkade också koncernens ekonomi. Omsättningen sjönk bland annat på grund av avbrott i verksamheten. Kostnaderna ökade på grund av karantäner, satsningar på effektivare hygien samt den omfattande användningen av skyddsutrustning. Pandemin ökade behovet av Diakonissanstaltens allmännyttiga tjänster. År 2020 satsade Diakonissanstalten själv fyra miljoner euro på allmännyttigt diakoniarbete. Vi använde till exempel 1,5 miljoner euro för förebyggande av ungdomars marginalisering.

”Eftersom vi är ett socialt företag är vårt främsta mål att producera social nytta i samhället. Jag är glad över att vi tack vare en stark balansräkning och lönsam expansion fortfarande har goda möjligheter att stöda de allra mest utsatta människorna och bygga ett rättvisare samhälle”, säger Holmström.

År 2020 var ett tillväxtår

År 2020 utökade Diakonissanstalten sin verksamhet betydligt, också på landsomfattande nivå. Rinnehemmet, som producerar tjänster för personer med utvecklingsstörning, fusionerades med Diakonissanstalten och verksamheten utökades enligt tillväxtstrategin till allt flera städer i Finland.  Dessutom växte verksamheten i norra Finland betydligt då Diakonissanstalten av stiftelsen Caritas i Uleåborg köpte aktiebolaget Caritas Palvelut Oy, som verkar i Uleåborg och Rovaniemi.

”Situationen på marknaden är utmanande och coronapandemin drar ut på tiden, men trots det är vi redo att möta de kommande förändringarna inom den sociala sektorn och vårdbranschen. Tack vare en stark balans och kunnig personal har vi goda förutsättningar att klara oss på den turbulenta marknaden. Vi kommer att fortsätta att satsa på personalen. Vårt mål är att vara den frimodigaste arbetsplatsen inom social- och vårdsektorn för människor som vid sidan av sin yrkeskunskap också lägger sitt hjärta i arbetet, säger Holmström.

 

Ekonomin uppvisade ett överskott

  • Koncernens avkastning av den egentliga verksamheten år 2020 var 179 miljoner euro (116 miljoner år 2019). Åren 2020 och 2019 är inte jämförbara eftersom Rinnehemmets avkastning efter fusionen ingår i koncernens avkastning för år 2020.
  • Överskottet i koncernens räkenskapsperiod var 7,3 miljoner euro (överskott år 2019 96 miljoner). Överskottet år 2019 berodde på vinsten av försäljningen av Terveystalo Oyj:s aktier (55 miljoner euro) samt på den beräknade vinsten för fusionen med Rinnehemmet (40 miljoner euro). Utan de ovan nämnda engångsposterna skulle räkenskapsperiodens överskott ha uppgått till drygt 1 miljon euro år 2019.
  • Den egentliga verksamhetens resultat var 4,8 miljoner euro (36 miljoner år 2019). Utan den beräknade fusionsvinsten skulle den egentliga verksamhetens resultat år 2019 ha blivit ett underskott på cirka 4 miljoner euro.
  • Marknadsvärdet för koncernens placeringsvärdepapper var i slutet av 2020 cirka 190 miljoner euro (cirka 175 miljoner år 2019). I slutet av 2020 överskred koncernens fastighetsegendoms marknadsvärde 150 miljoner euro.
  • Koncernens självförsörjningsgrad vid slutet av 2020 var 82 % (83 % år 2019).
  • Inkomna understöd för allmännyttig verksamhet 8,4 miljoner euro (7,6 miljoner år 2019).

 

Diakonissanstaltens styrelses verksamhetsberättelse samt bokslut och revisionsberättelse (e-publ., på finska)

Se också verkställande direktörens presentation på video. Diakonissanstaltens år 2020

Ytterligare information:

Verkställande direktör Olli Holmström, olli.holmstrom@hdl.fi, tfn 050 483 6313
Finansdirektör Jukka Rautavalta, jukka.rautavalta@hdl.fi, tfn 040 753 2166
Kommunikationsdirektör Laura Niemi, laura.niemi@hdl.fi, tfn 050 373 8602

 

 

 

Också dessa kunde intressera dig: