Vår förmåga att hjälpa de mest utsatta stärktes

23.4.2020

Kuvassa on


Diakonissanstaltens stiftelses förmåga att bemöta samhällsutmaningar förbättrades under 2019. Stiftelsen erbjuder effektiva social- och hälsovårdstjänster över hela landet tillsammans med Rinnekoti, som är en del av Diakonissanstalten, och dotterbolaget Diakonissalaitoksen Hoiva.

 

Diakonissanstalten är en stark aktör inom social- och hälsovårdsbranschen, särskilt i huvudstadsregionen, men även i andra tillväxtcentrum i Finland. I slutet av året gick stiftelsen Rinnekoti, som tillhandahåller tjänster för utvecklingsstörning och autismspektrum, samman med Diakonissanstalten. Diakonissanstalten blev i och med detta Finlands största samhälleliga företag som tillhandahåller sociala tjänster för specialgrupper.

– Vi har nu en stark och mångsidig kompetens inom specialgrupper för att tillhandahålla högklassiga tjänster och förebygga utslagning, säger Diakonissanstaltens verkställande direktör Olli Holmström.

Ekonomin vilar på en stark grund

Diakonissanstaltens ekonomi vilar på en stabil grund och den operativa affärsverksamheten uppvisade vinst för 2019.

” Som ett samhälleligt företag är vårt primära mål att skapa samhälleligt gott. En lönsam affärs- och investeringsverksamhet är för oss framför allt ett redskap att bygga upp ett bättre och rättvisare samhälle med. Ju bättre vi lyckas, desto mer kan vi låta det goda gå vidare”, säger Holmström.

Förra året använde Diakonissanstalten närmare 4 miljoner euro på allmännyttigt diakoniarbete. Mer än en miljon euro investerades exempelvis i att förebygga utslagning av unga.

  • Intäkterna av ordinarie verksamhet år 2019 var 116 miljoner euro, medan de året innan var 77 miljoner euro. Intäkterna ökade på grund av den kalkylmässiga fusionsvinsten (40 miljoner euro) som genererades av fusionen med Rinnekoti. Utan den var intäkterna ungefär på samma nivå som föregående år.
  • Räkenskapsperiodens överskott var 96 miljoner euro (underskott -0,4 miljoner euro 2018). Överskottet berodde på realisationsvinsten av Terveystalo Abp:s aktier (55 miljoner euro) och den kalkylmässiga fusionsvinsten (40 miljoner euro) från fusionen med Rinnekoti. Utan ovannämnda poster av engångskaraktär skulle överskottet för räkenskapsperioden ha varit litet över 1 miljoner euro.
  • Resultatet för ordinarie verksamhet var 36 miljoner euro (-5 miljoner euro under 2018). Utan den kalkylmässiga fusionsvinsten skulle den ordinarie verksamheten ha uppvisat ett underskott på cirka 4 miljoner euro.
  • Marknadsvärdet på investeringstillgångarna var i slutet av 2019 cirka 349 miljoner euro (268 miljoner euro 2018). Av tillgångarna var andelen fastigheter 46 %, andelen ränteplaceringar 47 % och andelen aktieplaceringar 7 %. Soliditeten var i slutet av 2019, inklusive Rinnekoti, 83 % (88 %).

Att jobba med hjärtat

Trots osäkerheten som den senaste tidens coronavirusepidemi medfört ser Diakonissanstaltens framtid positiv ut. Värdebaserad verksamhet, fokus på kärnkompetens samt operativa förbättringar bidrar till stiftelsens starka grund för att utföra sitt grundläggande uppdrag. Under 2020 kommer Diakonissanstalten att investera speciellt i personalen.

“Nyckeln till framtida framgång är välmående och kompetent personal. Inom social- och hälsovårdsbranschen vill vi vara den modigaste arbetsplatsen för människor som utövar sin yrkeskompetens och som jobbar med ett stort hjärta”, säger Holmström.

 

Också dessa kunde intressera dig: