Diakonissanstaltens verksamhetsberättelse 2021 – Ett år av strategiutveckling

19.4.2022

För Diakonissanstalten var år 2021 en tid av gemensam utveckling och utformning av den nya strategin. Både förändringarna i vårdbranschens villkor och koncernens snabba tillväxt skapade ett behov av att skärpa Diakonissanstaltens roll i samhället.

”I Finland behöver vi instanser som Diakonissanstalten, samhälleliga aktörer som verkar utifrån en värdegrund. Vi behövs för att se till att personer med behov av särskilt stöd får hjälp och tillgång till tjänster, men också för att utöva påverkan så att de här personernas intressen beaktas i beslutsprocesserna”, säger Olli Holmström, Diakonissanstaltens verkställande direktör.

Modigt för människovärdet

Stiftelsens diakonverksamhet riktar sig till de allra mest utsatta människorna. År 2021 drev Diakonissanstalten totalt 65 projekt genom vilka vi stärkte upplevelsen av människovärdet.

”Upplevelsen av människovärdet kan försvagas till följd av komplexa problem och fenomen, till exempel diskriminering, övergivenhet, arbetslöshet, missbruk, flyktingskap eller papperslöshet. Särskilt coronatiden har ytterligare förvärrat situationen för utsatta människor. År 2021 använde vi över 3 miljoner euro av stiftelsens egna medel till arbetet för människovärdet. Vi fick nästan 8 miljoner euro i externa hjälpbidrag. Det här ser jag som ett stort bevis på förtroende för vårt arbete”, säger Holmström med tacksamhet.

Tjänster nära människan

För en samhällelig stiftelsekoncern är tjänsteaffärsverksamheten ett viktigt sätt att åstadkomma samhällelig förändring och en bättre vardag för kunderna. Vår verksamhet växer och blir också allt mer riksomfattande. Bakom detta finns viljan att föra ut vårt kunnande för att svara på de behov som finns i ett allt urbanare Finland och hos de personer som behöver särskilt stöd. Vid utgången av år 2021 hade Diakonissanstalten verksamhet i sammanlagt 15 kommande välfärdsområden.

”Vårt mål är att gå vidare med tillväxtstrategin och utöka vår verksamhet till nya välfärdsområden. Vi utvecklar tjänster utifrån behov tillsammans med kunderna. Vi har stark kompetens när det gäller att förverkliga effektiva tjänster för barn och unga, personer med funktionsvariationer, personer inom autismspektret, multisjuka, personer som lider av missbruksproblem samt äldre personer.”

Hjärtat med i arbetet

Vid utgången av år 2021 hade Diakonissanstalten 2700 anställda. Trots ett krävande coronaår och personalbrist förblev personalens välmående på en god nivå. Det såg man också i kundernas nöjdhet.

”Jag är mycket stolt över personalen. Arbetet med människor som behöver mycket stöd är krävande och det lämpar sig inte för alla. Det gångna året var inte heller lätt och i många enheter var situationen tidvis trängd på grund av coronapandemin. Därför lägger vi stort värde på att personalen aktivt deltog i utbildning samt i arbetet både med utveckling och strategi. Vi vill utveckla Diakonissanstalten till branschens bästa arbetsgemenskap. Vi vill visa att arbetet i vårdbranschen är modigt, nyskapande och tekniskt progressivt – framtidens arbete”, säger Holmström.

Ekonomins utfall 2021

  • Avkastningen av koncernens faktiska verksamhet år 2021 var 214 M€ (179 M€ år 2020). Åren 2021 och 2020 är inte jämförbara eftersom koncernen förvärvade Caritas Palvelut Oy i augusti 2020, och från och med det finns Caritas Palvelut Oy:s avkastning med i koncernens siffror.
  • Koncernens redovisningsperiods överskott var 17,6 M€ (7,3 M€ år 2020).
  • Den ordinarie verksamhetens resultat uppvisade ett överskott på 0,1 M€ (4,8 M€ år 2020).
  • Marknadsvärdet för koncernens placeringsvärdepapper var i slutet av 2021 omkring 223 M€ (cirka 190 M€ år 2020). Koncernens fastighets- och skogsegendoms marknadsvärde överskred vid utgången av år 2020 150 M€.
  • Investeringar 13,8 M€ (12,7 M€ år 2020)
  • Koncernens självförsörjningsgrad vid slutet av 2021 var 82 % (82 % år 2020).
  • Inkomna understöd för allmännyttig verksamhet 7,8 M€ (8,4 M€ år 2020)

Diakonissanstaltens styrelses verksamhetsberättelse inklusive bokslut och revisionsberättelse (pdf på finska)

Ytterligare information:

Verkställande direktör Olli Holmström, olli.holmstrom@hdl.fi, tfn 050 483 6313
Finansdirektör Jukka Rautavalta, jukka.rautavalta@hdl.fi, tfn 040 753 2166
Kommunikationsdirektör Laura Niemi, laura.niemi@hdl.fi, tfn 050 373 8602

Också dessa kunde intressera dig: