Diakonissanstaltens verksamhetsberättelse 2022 – Året då strategin implementerades

19.4.2023

Under 2022 implementerades strategin Modiga tillsammans aktivt på Diakonissanstalten. Strategin förverkligades i hela koncernen både inom den allmännyttiga verksamheten och affärsverksamheten. Förändringarna i verksamhetsmiljön, såsom den långvariga coronapandemin, bristen på arbetskraft, den ökade ojämlikheten och kriget i Ukraina betonade Diakonissanstaltens sociala uppgift.

Tre personer som grupp.

Strategin fokuserade på fyra områden: att modigt påverka, göra verksamheten landsomfattande, stärka enigheten samt bygga upp framtidens arbetsgemenskap.

Diakonissanstalten finns i hela landet från huvudstadsregionen till Rovaniemi. Den samhälleliga stiftelsekoncernen är en betydande arbetsplats för cirka 3 200 personer som med hjärta och kompetens utför sitt arbete.

“Vårt mål är att vara en effektiv och riksomfattande producent av social- och hälsovårdstjänster. Tillsammans med våra kunder och samarbetspartner vill vi påverka livet för utsatta människor och personer som behöver särskilt stöd i det finländska välfärdssamhället. Trots de utmaningar som den långvariga coronapandemin och personalbristen medförde inom hela social- och hälsovårdssektorn, ökade både kundernas nöjdhet och personalens välmående på arbetet. Detta tycker jag är en betydande prestation”, konstaterar Olli Holmström, verkställande direktör på Diakonissanstalten.

År 2022 förnyade Diakonissanstalten sin organisation som en del av genomförandet av strategin. Verksamheten organiserades i två verksamhetsområden och aktiebolag som producerar utbildning.

 Verksamhetsområdet diakoni och socialt ansvar producerar social- och hälsovårdstjänster som en allmännyttig verksamhet samt arbete som syftar till att återställa individens upplevelse av människovärde och en ökad tillit. Arbetet riktar sig till de människor som är mest utsatta i vårt samhälle. Tjänster och verksamhet produceras med extern projektfinansiering, donationer och självfinansierad allmännyttig verksamhet. År 2022 drev Diakonissanstalten totalt 67 projekt på 12 orter. Förutom i Finland utfördes arbete i 10 olika länder. Projektbidragen uppgick till 8,8 miljoner euro och stiftelsens självfinansieringsandel till 3,9 miljoner euro.

Inom verksamheten för social- och hälsovård fusionerades med start den 1 april 2022, Rinnekoti som hör till Diakonissanstalten och Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy och Caritas Palvelut Oy till ett enda verksamhetsområde. Syftet med fusionen var att säkerställa verksamhetens konkurrenskraft i de nya välfärdsområdena. Med hjälp av en stark verksamhetshelhet har Diakonissanstalten bättre förutsättningar för att producera effektiva landsomfattande social- och hälsovårdstjänster för människor som behöver särskilt stöd. Serviceverksamheten bedrivs regionalt, i tre olika geografiska områden. År 2022 uppgick de externa intäkterna till 189 miljoner euro och rörelseresultatet var 8,3 miljoner euro. Det fanns totalt 140 enheter på 20 orter.

Inom utbildningsverksamheten fungerar stiftelsen som aktiv ägare av Suomen Diakoniaopisto Oy och Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy.

Koncernens nyckeltal:

  • Avkastningen av koncernens faktiska verksamhet år 2022 var 233 miljoner euro (214 miljoner euro år 2021).
  • Koncernens överskott för redovisningsperioden var 4,6 miljoner euro (17,6 miljoner euro år 2021).
  • Den ordinarie verksamhetens resultat uppvisade ett överskott på 0,2 miljoner euro (0,1 miljoner euro år 2021).
  • Marknadsvärdet för koncernens placeringsvärdepapper var i slutet av 2022 omkring 194 miljoner euro (cirka 223 miljoner euro år 2020). Koncernens fastighets- och skogsegendoms marknadsvärde är cirka 150 miljoner euro.
  • Investeringar 11,5 miljoner euro (13,8 miljoner euro år 2021)
  • Koncernens självförsörjningsgrad var vid slutet av 2022 82 % (82 % år 2021)

 

Mer information

Olli Holmström, verkställande direktör, olli.holmstrom@hdl.fi, tfn 050 483 6313
Jukka Rautavalta, finansdirektör, jukka.rautavalta@hdl.fi, tfn 040 753 2166
Laura Niemi, kommunikations- och ansvarsdirektör, laura.niemi@hdl.fi, puh. 050 373 8602

Diakonissanstaltens styrelses verksamhetsberättelse inklusive bokslut och revisionsberättelse (pdf på finska)

 

 

Också dessa kunde intressera dig: