Rekommendationer för bemötande av invandrarromer i arbetet

13.9.2023

Projekt Romporten bjöd in olika aktörer som i sitt arbete kommer i kontakt med invandrarromer i Jakobstadsregionen, för att utbyta erfarenheter och för att dela med sig av de insikter som kommit under projektets gång. Efter seminariet ammanställdes dessa rekommendationer.

Seinällä on Romanian lippu, Bulgarian lippu ja romanilippu sekä kannustavia tekstejä.

Situationen för invandrarromer i Finland kan vara mångfasetterad

Invandrarromer kommer från olika länder till Finland och de komma av många olika skäl. Vanliga anledningar är arbete eller familjeåterförening, eller för att diskrimineringen och segregeringen av romer fortfarande är vanlig i många europeiska länder.

Situationen för invandrarromer i Finland kan vara komplex och mångfasetterad. Personer med romsk bakgrund som har migrerat till Finland från andra länder bär ofta på erfarenheter och behov som skiljer sig från de som tillhör den romska minoriteten som har funnits i Finland i 500 år. Gemensamma punkter finns ändå, inte minst fördomarna mot romer och upplevelsen av diskriminering.

Det är viktigt att komma ihåg att situationen för invandrarromer kan variera från person till person och bero på många faktorer, inklusive deras individuella erfarenheter, ursprung och omständigheter. Därför krävs det en kultursensitiv approach i stödet av invandrarromer, och samarbete med romska organisationer och stödorganisationer behövs för att få vägledning om hur man bäst kan stödja invandrarromer.

Rekommendationer för bemötande av invandrarromer i arbetet

1. Det börjar med respekt

Har du fördomar mot personen framför dig? Bestäm dig för att lägga dem åt sidan för en stund. Tycker du instinktivt inte om personen framför dig? Det behöver du inte göra för att agera professionellt. Tänker du genast i termer av problem då du ser på personen framför dig? Försök se möjligheter istället. En bra kundrelation börjar med respekt och öppenhet för den person som sitter framför dig.

2. Bygg tillit

De människor som kommer till dig är människor som befinner sig i en utsatt, sårbar, smärtsam och kanske skamfylld situation. De kanske inte heller förstår ditt språk. Att bygga förtroende och tillit är en nyckel för att kunna hjälpa dem vidare. En person åt gången.

3. Kom till ditt möte som en människa

De människor du betjänar i ditt arbete är kunder och varje kund är en människa med en berättelse. Men även du är en människa med en berättelse. Att komma till kundmöten som en människa och inte enbart som en tjänsteman kan göra hela skillnaden för den person som sitter framför dig.

4. Bli medveten om ditt eget privilegium

Vi tänker gärna att alla människor har samma förutsättningar att leva ett gott liv, men i verkligheten utgörs människors förutsättningar av olika maktförhållanden. Hudfärg, hälsotillstånd, kroppsform, språk, medborgarskap, religion, sexuell identitet m.m. delar ofta in människor i “bättre” och “sämre” människor. Bli medveten om ditt eget privilegium. Med makt kommer ansvar.

5. Förstå deras varför

Många av dina kunder är pressade av deadlines och måsten, och din utvärdering av deras förmåga att leva upp till dessa formar deras omständigheter. Ge dina kunder utrymme att fundera på vart de är på väg, vad de drömmer om, vilken målbild de har, vad som motiverar dem. Ge dem utrymme att fundera på vad de behöver lära sig och vad de är villiga att göra för att nå dit. Låt saker ta tid.

6. Stärk målgruppens röst

Stärk minoriteters röst genom att fråga dem vad de längtar efter, vad deras drömmar är, vad deras mål är. Fråga dem vad som gör livet meningsfullt. Fråga dem hur deras vardag ser ut, vad de tycker om att göra, och i vilka saker de finner glädje. Låt dem veta att de spelar roll. Men viktigast av allt: lyssna!

7. Var inte tyst – var en bundsförvant

Att vara en bundsförvant är att tydligt visa sitt stöd för en mindre priviligierad person eller grupp. När du hör diskriminerande tal om minoriteter, eller stöter på förminskande eller mobbande beteenden; När någon ifrågasätter romers rätt att leva i Finland: Säg emot och stå upp för dem! Fråga dem hur du kan stöda dem.

8. Öka din kunskap

Ta ansvar för att lära dig grundläggande fakta om varifrån de människor du möter kommer. Läs på om romers historia och olika kulturella särdrag. Ta del av böcker, musik eller konst som romer själva gjort. Diskutera med dina kollegor och vänner, och fundera hur vårt samhälle kan berikas genom deras delaktighet. Fundera hur våra sätt att göra saker skapar problem, istället för att minska på dem.

9. Hitta alternativa vägar

Kom ihåg att det inte finns bara ett sätt att hjälpa någon vidare. Inte heller finns det bara ett sätt att leva sitt liv. Allt det som beskrivs som vanligt/typiskt/normativt är resultatet av att ha gjort saker på ett visst sätt under en lång tid. Om man alltid tillämpat en uppifrån-ner-princip, testa att se vad som händer om man sitter sida vid sida istället.

10. Lämna ingen bakom

Hur vi tar hand om de människor som finns i samhällets marginaler berättar något viktigt om vårt samhälle som helhet. Finns det människor som är för svåra att hjälpa? Principen att inte lämna någon bakom handlar om att anpassa verksamheten utifrån de som kämpar allra mest, inte de som klarar sig bäst.

Projekt Romporten är ett samarbetsprojekt mellan Diakonissanstalten och staden Jakobstad, som förverkligades mellan augusti 2020 och juli 2023 med finansiering av Europeiska Socialfonden (ESF).

Också dessa kunde intressera dig: