Diakonissanstaltens verksamhetsberättelse 2023 – förnyelsens år

29.4.2024

Bildandet av välfärdsområdena, tillgången till arbetskraft, anpassningskraven som ställts till social-och hälsovårdstjänsterna, den ökade ojämlikheten och det allmänna säkerhetsläget påverkade även Diakonissanstaltens verksamhet under 2023. Under det gångna året slutförde vi många stora förändringsprojekt och reagerade också snabbt på samhälleliga förändringar.

Två människor sitter bredvid varandra.

Diakonissanstalten tog ett stort steg 1.11.2023 när koncernens affärsverksamhet inom social- och hälsovården fusionerades till ett bolag, Rinnekodit Oy. Syftet med omorganiseringen var att allt bättre svara på utmaningarna inom branschen samt erbjuda omfattande tjänster för välfärdsområdenas behov.

”Diakonissanstalten ska förnyas i enlighet med den aktuella samhälleliga situationen och behoven så att vi kan ta hand om välbefinnandet av dem som befinner sig i en sårbar ställning eller behöver särskilt stöd. Vi förstärkte och tydliggjorde vår verksamhet i hela koncernen. Samtidigt gjorde vi verksamheten mer transparent. Nu finns det en tydlig juridisk skillnad mellan Diakonissanstaltens allmännyttiga verksamhet och affärsverksamhet”, säger verkställande direktör Olli Holmström.

Inom koncernen arbetar redan 3 400 professionella riksomfattande från Helsingfors till Rovaniemi. Trots stora förändringar och utmaningar i verksamhetsmiljön var arbetsvälbefinnandet fortfarande på en god nivå, koncernens förmåga att behålla sina anställda ökade och personalomsättningen halverades under 2023. Den positiva utvecklingen syntes även i form av kundnöjdhet och gott rykte bland intressentgrupperna.

”Jag är mycket stolt över det arbete som vi tillsammans gjort med professionalitet och hjärta. Diakonissanstalten skiljer sig från många andra aktörer genom att den har både allmännyttig verksamhet och affärsverksamhet vars vinst återgår till samhället. Under det senaste året använde vi 5,5 miljoner euro våra egna pengar för att hjälpa dem som befinner sig i en sårbar ställning. I all vår verksamhet står människan och det modiga arbetet för människovärdet i centrum. Detta knyter ihop koncernens olika verksamheter och bjuder också in våra samarbetspartner”, säger Holmström.

Hela resultatet används till förmån för dem som befinner sig i en sårbar ställning

Diakonissanstaltens verksamhet har delats upp i stiftelsens allmännyttiga verksamhet, affärsverksamhet inom social- och hälsovården och aktiebolag som producerar utbildningstjänster. Tillsammans bildar de en allmännyttig stiftelsekoncern vars hela resultat används för arbetet till förmån för dem som befinner sig i en sårbar ställning.​

Allmännyttig verksamhet produceras inom affärsområdet Diakoni och socialt ansvar i stiftelsen. Dess syfte är att finnas för dem som befinner sig i den mest sårbara ställningen när nöden och skammen är som störst och tron på människovärdet vacklar. Dess klienter är bl.a. unga, papperslösa och romer från Östeuropa. Allmännyttig verksamhet och service producerades med hjälp av extern projektfinansiering, donationer och som självfinansierad allmännyttig verksamhet. År 2023 hade vi 107 projekt på 12 orter. Förutom Finland arbetade vi också i 13 andra länder. Vi fick 8,1 M€ projektbidrag.

Affärsverksamheten inom social- och hälsovården produceras av Rinnekodit Oy som är 100 % ägt av stiftelsen.  Finlands största samhälleliga företag inom social- och hälsovårdsbranschen producerade tjänster för äldre, personer med utvecklingsstörningar, personer med skador av olika slag, personer med beroendesjukdomar, hemlösa, barn och ungdomar samt andra som behöver särskilt stöd. Klientarbetets mål var att klienten blir hörd och har möjlighet att själv påverka innehållet av servicen som hen får. Verksamhetsställen fanns på 24 orter inom 14 välfärdsområden och vi hade klienter från nästan alla välfärdsområden. År 2023 var omsättningen 215 M€ och rörelseresultatet 9,4 M€.

Inom utbildningsverksamheten var stiftelsen en aktiv ägare i Suomen Diakoniaopisto Oy (SDO) och Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy (Diak).

Läs mera om styrelsens verksamhetsberättelse (pdf på finska)

Ansvarsfullhet genom organisationen 

Med hela koncernens gemensamma ansvarsfullhetsprogram främjades FN:s mål för hållbar utveckling på fem delområden: mer samhälleligt ansvar, välmående och kompetent personal, stärkande av kundernas delaktighet och agentskap, diskrimineringsfri gemenskap och miljöansvar.  

”Ansvarsfullhet är en del av Diakonissanstaltens strategi och under det gångna året gjorde vi mycket utvecklingsarbete för att leda, mäta och rapportera ansvarsfullhet.  Vi ordnade till exempel en gemensam ansvarsfullhetsutbildning för den högsta ledningen och utvecklade rapporteringen att motsvara kraven i EU:s hållbarhetsdirektiv. Vi genomförde också för första gången en väsentlighetsanalys om ansvarsfullhetsteman. Vi förbinder oss att främja målen inom ansvarsfullhet och arbetet fortsätter bland hela personalen”, berättar Holmström. 

Koncernens nyckeltal

  • År 2023 var avkastningen av koncernens egentliga verksamhet 258 M€ (233 M€ år 2022).
  • Koncernens redovisningsperiod uppvisade ett överskott på 5,9 M€ (4,6 M€ år 2022).
  • Resultatet av den egentliga verksamheten uppvisade ett underskott på -5,1 M€ (0,2 M€ år 2022).
  • Marknadsvärdet av koncernens investeringsvärdepapper var ungefär 210 M€ i slutet av 2023 (ungefär 194 M€ år 2022). Marknadsvärdet av koncernens fastighets- och skogsegendom är ungefär 150 M€.
  • Investeringarna 9,2 M€ (11,5 M€ år 2022).
  • Koncernens soliditet i slutet av 2023 var 81 % (82 % år 2022).
  • Personalens välbefinnande 4,1/5
  • Kundnöjdhet 4/5

Mer information:

Olli Holmström, verkställande direktör, olli.holmstrom@hdl.fi
Jukka Rautavalta, ekonomidirektör, jukka.rautavalta@hdl.fi, tfn 040 753 2166
Laura Niemi, kommunikations- och ansvarsdirektör, laura.niemi@hdli.fi, tfn 050 373 8602

Också dessa kunde intressera dig: