Ansvar är en del av vår strategi

23.5.2022

Ansvarsfullhet är en orubblig del av 155-åriga Diakonissanstaltens arbete. Ansvaret utgår från våra värderingar och syftet med vår verksamhet.

År 2021 tog vi ett viktigt steg när ansvarsfullheten blev en del av koncernens nya strategi. I praktiken innebär det att vi i all vår verksamhet främjar FN:s mål för hållbar utveckling. Det här är fastställt i vårt program.

Strategin omfattar en mer målmedveten styrning och uppföljning av ansvarsfullheten än hittills. Under år 2022 kommer vi att utveckla mer systematiska mätare och dito kontroll. Vi ser inte ansvaret som en fristående funktion utan som en del av Diakonissanstaltens dagliga arbete och ledning. Därför är det viktigt att vi fortsätter med den för alla öppna diskussionen om hur vi som organisation kan förbättra oss och vilka utvecklingsbehov som finns.

Resultaten från höstens 2021 enkät om anseende ger en god grund och riktning för det fortsatta arbetet. Personalen ser Diakonissanstalten som en öppen och ansvarsfull arbetsgivare. Personalen förväntar sig modiga ansvarsgärningar särskilt när det gäller Diakonissanstaltens påverkande arbete i samhället för en minskning av olikvärdigheten och en ökning av välmåendet.

På Diakonissanstalten handlar ansvar framför allt om verkningar som tar sig uttryck i permanenta förbättringar när det gäller klienternas och personalens välmående. Vi är en samhällsaktör och ska därför ständigt agera interaktivt med världen runtom oss, både i Finland och internationellt. Vi behöver samarbetsparter för våra stora och små modiga ansvarsgärningar.

Ansvarsprogrammet utarbetades med personalen

Ett fint exempel från i fjol är den temporära inkvarteringen för bostadslösa unga som vi öppnade i samarbete med Blåbandsförbundet (Sininauhaliitto). Förbundet Arvoliitto gav vår ansvarsgärning sitt pris Årets mest effektfulla värdehandling. Dessutom utsåg sällskapet Vaikuttavuusseura ry vår ungdomstjänst Vamos till årets samhällseffektiva gärning.

Under innevarande år fortsätter vi att driva vårt ansvarsprogram som vi utarbetade tillsammans med personalen. Det omfattar konkreta och omfattande utvecklingsåtgärder med vilka vi främjar FN:s mål för hållbar utveckling i hela vår organisation. Det handlar om att till exempel öka välmåendet, öka återvinningsgraden, minska matsvinnet, öka klienternas delaktighet eller stärka likvärdigheten i hela vår gemenskap. Varje medarbetare spelar en viktig roll när det gäller att främja de här målen.

Vårt mål är att modigt stärka vårt sociala handavtryck och målmedvetet minska vårt ekologiska fotavtryck. Vi välkomnar alla med i detta arbete.

Skribenten Laura Niemi är Diakonissanstaltens kommunikations- och ansvarsdirektör.

Också dessa kunde intressera dig: