Hyvinvointia korkeakouluopintoihin Pohjois-Suomessa

Hyvinvointia korkeakouluopintoihin -hankkeessa (2019-2022) pilotoitiin hyvinvointia, opiskelua tukevia sekä opintojen keskeyttämistä ehkäiseviä toimenpiteitä. Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön Vamoksen koordinoima hanke toteutettiin yhteistyössä Diakonia-ammattikorkeakoulun, Lapin ammattikorkeakoulun ja Oulun Diakonissalaitoksen säätiön ODL Liikuntaklinikan kanssa. Hanke toimii Rovaniemen, Oulun, Kemin ja Tornion alueella ja sitä rahoitti Euroopan sosiaalirahasto (ESR).

Opiskelijoiden jaksaminen huolenaiheena

Viime aikoina julkisuudessa on puhuttu paljon opiskelijoiden mielenterveydestä ja riskistä uupua opintojen aikana. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS:n) vuonna 2016 tekemän tutkimuksen mukaan jopa joka kolmas opiskelija kokee psyykkisiä oireita kuten uupumusta, ylirasitusta ja stressiä. Ammattikorkeakoulujen toimintaympäristössä tapahtuu useita muutoksia vuoden 2020 aikana, esimerkiksi opiskelijavalintojen painottuminen todistusvalintoihin. Lisäksi ammattikorkeakoulujen opiskelijat siirtyvät vuoden 2021 alusta YTHS:n piiriin.

 

 

Hankkeen toimenpiteet

  • pilotoidaan hyvinvointia, opiskelua tukevia sekä opintojen keskeyttämistä ehkäiseviä toimenpiteitä. Tuki jakaantuu ennalta ehkäisevään tukeen aloittaville opiskelijoille ja intensiiviseen tukeen niille opiskelijoille, joiden riski keskeyttää opinnot on tunnistettu.
  • kehitetään ammattikorkeakouluihin opiskelijalähtöisiä toimintakäytäntöjä ja valmennusmalleja, jotka vahvistavat mielen hyvinvointia ja kannattelevat opiskelijoita koko heidän opintojensa ajan. Yhteisen tekemisen ja toiminnan kautta korkeakouluissa voidaan edistää yksilöllistä sosiaalista vahvistumista ja tukea mielenhyvinvointia luotujen toimintamallien avulla.

Kehittämistoimenpiteet mallinnettiin siten, että tulokset ovat kaikkien korkeakoulujen käytössä hankkeen jälkeen.

Hankkeen tulokset

  • opiskelijoiden tarpeisiin on rakennettu ja juurrutettu hyvinvoinnin ja toimintakyvyn sekä osallisuuden vahvistamiseksi yhteistyömalli eri toimijoiden välille.
  • opintojen keskeytykset ovat vähentyneet ja opiskelijoiden kokema hyvinvointi on parantunut.
  • on syntynyt testattuja toimintamalleja, joiden avulla keskeyttämisiä voidaan ehkäistä ja opinnoissa etenemistä tukea.

Opetushenkilöstön ja hankehenkilöstön yhteisesti kehitetyssä ja toteutetussa toimintamallissa korkeakoulun henkilöstön valmiudet tarttua syrjäytymiskehitykseen aikaisessa vaiheessa paranevat. Korkeakoulujen henkilöstöä tuetaan ja kannustetaan kokeilemaan erilaisia keinoja opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseen ja opintojen keskeyttämisen ehkäisyyn liittyen.

Opiskelijan palvelukartta

Lapin amk: Lataa kartta tästä (pdf)
Diak: Lataa kartta tästä (pdf)

Jatkuvan ryhmäytymisen toimintamalli

Opiskelijoiden yhteisöllisyyttä tukemaan Hyvinvointia korkeakouluopintoihin –hankkeessa on kehitetty jatkuvan ryhmäytymisen toimintamalli. Toimintamalliin sisältyy kolme harjoitetta, joiden avulla voit tukea opiskelijoiden yhteisöllisyyttä etä- ja lähitapaamisissa. Harjoitteet on suunniteltu edistämään yhteisöllisyyden lisäksi myös opetuksen toiminnallisuutta ja korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointia. Jokainen harjoite tukee ryhmäytymistä ja vahvistaa opiskelijoiden opiskelu- ja työelämätaitojen osaamista.

Tutustu jatkuvan ryhmäytymisen toimintamalliin katsomalla alta löytyvät neljä videota.
Johdantovideossa kerrotaan toimintamallin teoreettisesta taustasta ja lopuissa kolmessa videossa esitellään toimintamalliin sisältyvät harjoitteet.
Vahvuudet opiskelumotivaation tukena –harjoitteessa opiskelijat pääsevät tutustumaan omiin vahvuuksiinsa ja pohtimaan, millä tavalla vahvuudet voivat tukea opiskelumotivaatiota.
Ryhmän roolit -harjoitteessa tutustutaan erilaisiin ryhmän rooleihin esimerkkitarinan ja karikatyyrihahmojen avulla.
Työelämätaitojen aikajana –harjoitteessa pohditaan työelämätaitojen kehittymistä pitkällä aikavälillä aikajanan kautta.

Lisätietoja

Minna Kestilä-Suopajärvi, projektipäällikkö
Diakonissalaitos, Vamos Rovaniemi
050 502 2321 minna.kestila-suopajarvi@hdl.fi

Erja Rahkola, projektikoordinaattori
Lapin ammattikorkeakoulu
040 731 6055 erja.rahkola@lapinamk.fi

Ulla-Maija Luoma, projektityöntekijä
Oulun Diakonissalaitos, ODL Liikuntaklinikka
050 312 5805 ulla-maija.luoma@odl.fi

Miia Heininen, projektikoordinaattori
Diakonia-ammattikorkeakoulu
050 528 4820 miia.heininen@diak.fi

Ajankohtaista