Kohdaten ja kohdentaen

Vaikuttavaa toimintaa oikea-aikaisesti
ehkäisemään pudokkuutta ja tukemaan
opintoihin kiinnittymistä. Toimintamalli koostuu valmentavasta työotteestatiedolla johtamisesta ja pudokkuutta ehkäisevästä toimintakulttuurista.

Toimintakulttuuri

Neljän lohkon kuvio, jossa keskellä sana toimintakulttuuri.

Pudokkuutta ehkäisevän toimintakulttuurin elementtejä

Rakenteet

Rakenteellisella tasolla on tärkeää huomioida, miten pedagogiseen- ja muuhun tukeen liittyvien ratkaisujen avulla voidaan ehkäistä pudokkuuden riskiä. Keskeistä on, ovatko ratkaisut opiskelijalähtöisiä ja kuinka niiden kautta mahdollistetaan oikea-aikainen tuki opintopolun eri vaiheissa. Tiedolla johtamisen keinot toimivat pohjana rakenteellisen tason tarkastelussa ja kehittämisessä.

Prosessit

Prosesseilla tarkoitetaan sitä, miten pudokkuutta ehkäiseviin tukitoimiin ohjaudutaan ja miten tukitoimia suunnitellaan ja arvioidaan. Prosessit sisältävät mm. tehokkaan opiskelijatiedon hyödyntämisen käytännön tasolla, mikä kytkeytyy tiedolla johtamisen keinojen käyttöönottoon käytännön toimien perustana. Toimivat yhtenäiset prosessit oppilaitoksessa prosessit edistävät toiminnan sujuvuutta ja tasalaatuisuutta ja siten myös yhdenvertaisuutta.

Arvot ja asenteet

Arvot ja asenteet luovat ilmapiirin ja tahtotilan, jossa pudokkuutta ehkäiseviä ja opintoihin kiinnittymistä tukevia keinoja toteutetaan ja opiskelijat kohdataan. Päätösten, roolien, käytäntöjen ja käytöksen taustalla vaikuttavat arvot ja asenteet, jotka heijastuvat kulttuurisen tason kautta toiminnalliselle ja rakenteelliselle tasolle. Pudokkuuden ehkäisyn kivijalkana toimii kohtaamiselle ja arvostavalle vuorovaikutukselle perustuva oppilaitoksen toimintakulttuuri. Tämä on sekä toimintamallin mukaisen toiminnan edellytys että sen vaikuttavuustekijä.

Arkirutiinit

Arkirutiinit tarkoittavat konkreettista toimintaa ja vuorovaikutusta, joka näyttäytyy kaikissa käytännön tilanteissa esimerkiksi oppitunneilla, käytäväkeskusteluissa, ohjauksessa, opetuksessa ja opiskelijan asioiden hoitamisessa. Kohtaamisen kokemus ja rinnalla kulkeva valmentava työote toteutuu arjen kohtaamisissa, viestinnässä ja yhteistoiminnassa.

Toimintakulttuurilla tarkoitetaan oppilaitoksen rakenteiden, prosessien, arkirutiinien sekä arvojen ja asenteiden muodostamaa kokonaisuutta. Toimintakulttuuri käsittää myös eri toimijoiden roolit ja vastuut sekä johtamisen ratkaisut. Oppilaitoksen toimintakulttuuri vaikuttaa siihen, miten valmentavasta työotteesta tulee yhtenäinen ja yhteinen tapa tukea opiskelijoita.

Kohdaten ja kohdentaen -toimintamallin tavoitteena on edistää opintoihin kiinnittymistä, sujuvoittaa jatkopoluille siirtymistä ja ehkäistä pudokkuutta toisen asteen ammatillisissa opinnoissa.

 

Kohdaten ja kohdentaen- toimintamalli