Valmentava työote

Kohdaten ja kohdentaen

Vaikuttavaa toimintaa oikea-aikaisesti
ehkäisemään pudokkuutta ja tukemaan
opintoihin kiinnittymistä. Toimintamalli koostuu valmentavasta työotteesta, tiedolla johtamisesta ja pudokkuutta ehkäisevästä toimintakulttuurista.

" ".

Valmentavan työotteen elementit ovat

Luottamus

Luottamus on kaiken toiminnan peruskivi. Sen syntyminen kysyy kykyä aidosti kuunnella ja välittää sekä olla kiinnostunut opiskelijasta ja tämän asioista.

Osallisuuden tuki

Opiskelijan mahdollisuuksia vaikuttamaan
tulee edistää sekä tätä itseään koskevissa päätöksissä että oppilaitoksen, opetuksen ja opiskelijahyvinvoinnin kehittämisessä ja toteuttamisessa. Opiskelijaa tuetaan hänen omista lähtökohdistaan käsin kiinnittymään oppilaitosyhteisöön sekä tarvittaviin palveluihin ja tukitoimiin vahvuuksia, voimavaroja ja vertaisuutta vahvistaen.

 

Läsnäolo

Opiskelija kohdataan tässä hetkessä, pysähtymällä tämän asian äärelle. On tärkeää, että läsnäoloa on tarjota, vaikka se voikin olosuhdetekijöistä johtuen olla haastavaa. Läsnäoloa on tärkeä viestiä kuuntelemalla ja huomioimalla opiskelija siinä hetkessä, kun hän tukea tarvitsee.

Arvostus

Opiskelija kohdataan arvostavasti ja antamalla aikaa. Tämän toiveita kunnioitetaan ja kuullaan ja nostetaan näkyviin voimavaroja ja onnistumisia. Arvostus näkyy myös vuorovaikutuksen tasavertaisuuden kautta.

 

Vuorovaikutus

Opiskelijaa kunnioitetaan aktiivisena toimijana. Vuorovaikutuksella luodaan myönteisesti vahvistava dialoginen suhde, jossa opiskelija nähdään omassa elämänsä tuntijana ja taitajana.

Tunnetason yhteys

Opiskelijan vierellä kulkemiseen ja tukemiseen sitoudutaan asenteen ja käytännön tasolla. Tämä käsittää konkreettisen avun tarjoamisen ja tunnetasolle yltävän saatavilla olon arjessa: Opiskelija kokee, että hänestä pidetään huolta ja hänestä välitetään. Tunnetasoinen yhteys välittyy sanoina, tekoina, ilmeinä ja eleinä. Se vaatii syntyäkseen aikaa, arvostusta ja luottamusta.

Kohtaamiseen ja rinnalla kulkemiseen perustuva valmentava työote edustaa ja edistää toimintakulttuuria ilmapiiriä, jossa opiskelija voi kokea luottamusta, aitoa arvonantoa ja läsnäoloa. Nämä ovat merkityksellisiä tekijöitä opintoihin kiinnittymisessä.

Valmentavan työotteen tukikeinoja

Vierellä kulkeva yksilövalmennus Ryhmävalmennus ja vertaistuki

Yhteistyö on keskeinen osa valmentavan työotteen toteutumista. Sekä yksilö- että ryhmävalmennusmuotoiset tukikeinot nojaavat monialaiselle yhteistyölle. Lue lisää yhteistyön tiivistämisestä.

 

Kohdaten ja kohdentaen -toimintamallin tavoitteena

  • edistää opintoihin kiinnittymistä
  • sujuvoittaa jatkopoluille siirtymistä
  • ehkäistä pudokkuutta toisen asteen ammatillisissa opinnoissa.
Kohdaten ja kohdentaen -toimintamalli