Hallinto

Diakonissalaitos on yleishyödyllinen säätiö, jonka tarkoitusta toteuttavat toimintamuodot ovat 153 toimintavuoden aikana muotoutuneet kulloisenkin yhteiskunnallisen tilanteen ja tarpeen mukaan.

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan

  • vastikkeettomana diakonisena toimintana.
  • liiketoiminnaksi määriteltynä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotantona.

Säätiökonsernin emosäätiö

toteuttaa vastikkeetonta diakonista toimintaa ja se vastaan konsernin varainhoidosta ja hallinnon palveluista.

Rinnekoti

Säätiössä omana toimialanaan Rinnekoti tuottaa kehitysvamma-alan palveluita.

Diakonissalaitoksen Hoiva ja Caritas Palvelut

Säätiökonsernin muut sote-palvelut tuotetaan kokonaan omistetuissa tytäryhtiöissä Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy  ja Caritas Palvelut Oy.

Tytäryhtiö Suomen Diakoniaopisto Oy ja osakkuusyhtiö Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy tuottavat muun muassa sosiaali- ja terveysalan koulutusta.

 

Hallintoelimet ja johto

Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön sr. hallintoelimiä ovat säätiölain ja säätiön sääntöjen mukaan hallitus ja toimitusjohtaja. Lisäksi säätiössä toimii sääntömääräisenä elimenä valtuuskunta, joka nimittää ja erottaa hallituksen jäsenet.

Valtuuskunta

Valtuuskuntaan kuuluu 12–18 jäsentä. Se valitsee hallituksen jäsenet sekä sen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallitus

Hallitukseen kuuluu 5–8 jäsentä. Sekä valtuuskunnan että hallituksen toimikausi on kolme vuotta.

Säätiölakiin perustuvien tehtävien lisäksi hallitus muun muassa vahvistaa konsernistrategian ja valvoo sen toteutumista. Hallitus nimittää myös toimitusjohtajan, joka johtaa säätiökonsernin toimintaa ja on hallituksen nimeämän konsernijohtoryhmän puheenjohtaja.

Hallituksen ja valtuuskunnan jäsenille maksetaan kokouspalkkiota. Vuonna 2020 hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 1250 €, hallituksen varapuheenjohtajalle 1000 € ja hallituksen jäsenelle 500 € kuukaudessa. Lisäksi maksetaan kokouspalkkio 400 € kokoukselta. Valtuuskunnan puheenjohtajalle maksetaan 500 €, varapuheenjohtajalle 400 € ja valtuuskunnan jäsenelle 300 € kokoukselta. Hallituksen ja valtuuskunnan sähköpostikokouksista ei makseta kokouspalkkiota.

 

Lähipiiri

Säätiölain edellyttämää lähipiirisääntelyä toteutetaan säätiössä aktiivisesti hallituksen vahvistaman lähipiiriohjeen mukaisesti.

Vastuullisuus

Yhteiskuntavastuu on osa kaikkea toimintaa Diakonissalaitoksella. Sosiaalinen vastuu näkyy toiminnan tarkoituksessa pitää huolta kaikkein heikoimmassa asemassa olevista. Kannamme vastuuta myös henkilöstämme, joka on tärkein voimavaramme toimintamme toteuttamiseksi. Taloudellinen vastuu tarkoittaa tarkkaa taloudenpitoa ja tehokasta toimintaa kaikissa konsernin osissa. Kannattavuus mahdollistaa säätiön tarkoituksen mukaisen toiminnan rahoituksen ja jatkuvuuden. Vastuuta ympäristöstä kannetaan ottamalla kaikessa toiminnassa ympäristöarvot ja -vaikutukset huomioon.

Diakonissalaitos on yhteiskunnallinen säätiökonserni ja sillä on yhteiskunnallisen yrityksen merkki. Säätiö on yhteiskunnallisten yritysten ja kumppaneiden verkosto Arvoliiton jäsen.

 

 

 

Hallintoelimet