Hallinto

Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön hallinto ja ohjaus perustuvat säätiölakiin ja hyvään hallintotapaan. Talous suunnitellaan siten, että tarpeettomia riskejä voidaan välttää ja toiminnan positiivinen vaikutus yhteiskunnassa taata.

Noudatamme säätiönä näiden lisäksi osakeyhtiölakia, yleistä lainsäädäntöä sekä säätiöiden toimintaa ohjaavien viranomaisten toimintaohjeita. Tämä kattaa vero- ja kirjaamisviranomaiset, säätiön omat säännöt sekä säätiön hallituksen vahvistamat politiikat ja muut toiminnanohjeet.

Hallintoelimet

Valtuuskunta on sääntömääräinen toimielin, johon kuuluu 12–18 jäsentä. Se valitsee hallituksen jäsenet sekä sen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitukseen kuuluu 5–8 jäsentä. Sekä valtuuskunnan että hallituksen toimikausi on kolme vuotta.

Säätiölakiin perustuvien tehtävien lisäksi hallitus muun muassa vahvistaa konsernistrategian ja valvoo sen toteutumista. Hallitus nimittää myös toimitusjohtajan, joka johtaa säätiökonsernin toimintaa ja on hallituksen nimeämän konsernijohtoryhmän puheenjohtaja.

Hallituksen ja valtuuskunnan jäsenille maksetaan kokouspalkkiota. Vuonna 2018 hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 1250 €, hallituksen varapuheenjohtajalle 1000 € ja hallituksen jäsenelle 500 € kuukaudessa. Lisäksi maksetaan kokouspalkkio 400 € kokoukselta. Valtuuskunnan puheenjohtajalle maksetaan 500 €, varapuheenjohtajalle 400 € ja valtuuskunnan jäsenelle 300 € kokoukselta. Hallituksen ja valtuuskunnan sähköpostikokouksista ei makseta kokouspalkkiota.

Säätiön säännöt

Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr 
Stiftelsen Diakonissanstalten i Helsingfors sr
Helsinki Deaconess Institute Foundation sr

Vastuullisuus

Yhteiskuntavastuu on osa kaikkea toimintaa Helsingin Diakonissalaitoksen säätiössä. Sosiaalinen vastuu näkyy toiminnan tarkoituksessa pitää huolta kaikkein heikoimmassa asemassa olevista. Kannamme vastuuta myös henkilöstämme, joka on tärkein voimavaramme toimintamme toteuttamiseksi. Taloudellinen vastuu tarkoittaa tarkkaa taloudenpitoa ja tehokasta toimintaa kaikissa konsernin osissa. Kannattavuus mahdollistaa säätiön tarkoituksen mukaisen toiminnan rahoituksen ja jatkuvuuden. Vastuuta ympäristöstä kannetaan ottamalla kaikessa toiminnassa ympäristöarvot ja -vaikutukset huomioon.

Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö on yhteiskunnallinen säätiökonserni ja sillä on yhteiskunnallisen yrityksen merkki. Säätiö on yhteiskunnallisten yritysten ja kumppaneiden verkosto Arvoliiton jäsen.

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2017
Vuosikertomus 2016

Toimintaamme ohjaavat

Helsingin Diakonissalaitoksen tapa toimia
Hankintaperiaatteet
Yritysyhteistyön periaatteet
Vastuullisuus rahoittaja- ja hankeyhteistyössä
Lähipiiriohje
Lastensuojelutyön periaatteet – ENG
Kansainvälisen työn strategia – ENG

 

 

Ajankohtaista

 

Hallintoelimet