Hallinto

Diakonissalaitos on yleishyödyllinen säätiö, jonka tarkoitusta toteuttavat toimintamuodot ovat 153 toimintavuoden aikana muotoutuneet kulloisenkin yhteiskunnallisen tilanteen ja tarpeen mukaan. Nykyisin säätiö toteuttaa tarkoitustaan sekä vastikkeettomana diakonisena toimintana että liiketoiminnaksi määriteltynä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotantona. Säätiökonsernin emosäätiössa toteutetaan vastikkeetonta diakonista toimintaa ja se vastaan konsernin varainhoidosta ja hallinnon palveluista. Säätiössä omana toimialanaan Rinnekoti tuottaa puolestaan kehitysvamma-alan palveluita. Säätiökonsernin muut sote-palvelut tuotetaan kokonaan omistetussa tytäryhtiö Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy:ssä. Tytäryhtiö Suomen Diakoniaopisto Oy ja osakkuusyhtiö Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy tuottavat muun muassa sosiaali- ja terveysalan koulutusta.

Säätiön virallinen nimi ja säännöt

Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr 
Stiftelsen Diakonissanstalten i Helsingfors sr
Helsinki Deaconess Institute Foundation sr

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2019

Hallintoelimet ja johto

Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön sr. hallintoelimiä ovat säätiölain ja säätiön sääntöjen mukaan hallitus ja toimitusjohtaja. Lisäksi säätiössä toimii sääntömääräisenä elimenä valtuuskunta, joka nimittää ja erottaa hallituksen jäsenet.

Valtuuskuntaan kuuluu 12–18 jäsentä. Se valitsee hallituksen jäsenet sekä sen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallitukseen kuuluu 5–8 jäsentä. Sekä valtuuskunnan että hallituksen toimikausi on kolme vuotta.

Säätiölakiin perustuvien tehtävien lisäksi hallitus muun muassa vahvistaa konsernistrategian ja valvoo sen toteutumista. Hallitus nimittää myös toimitusjohtajan, joka johtaa säätiökonsernin toimintaa ja on hallituksen nimeämän konsernijohtoryhmän puheenjohtaja.

Hallituksen ja valtuuskunnan jäsenille maksetaan kokouspalkkiota. Vuonna 2019 hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 1250 €, hallituksen varapuheenjohtajalle 1000 € ja hallituksen jäsenelle 500 € kuukaudessa. Lisäksi maksetaan kokouspalkkio 400 € kokoukselta. Valtuuskunnan puheenjohtajalle maksetaan 500 €, varapuheenjohtajalle 400 € ja valtuuskunnan jäsenelle 300 € kokoukselta. Hallituksen ja valtuuskunnan sähköpostikokouksista ei makseta kokouspalkkiota.

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2019
Tilinpäätös ja toimintakertomus 2018 
Tilinpäätös ja toimintakertomus 2017
Tilinpäätös ja toimintakertomus 2016
Vuosikertomus 2016

Lähipiiri

Säätiölain edellyttämää lähipiirisääntelyä toteutetaan säätiössä aktiivisesti hallituksen vahvistaman lähipiiriohjeen mukaisesti.

Vastuullisuus

Yhteiskuntavastuu on osa kaikkea toimintaa Diakonissalaitoksella. Sosiaalinen vastuu näkyy toiminnan tarkoituksessa pitää huolta kaikkein heikoimmassa asemassa olevista. Kannamme vastuuta myös henkilöstämme, joka on tärkein voimavaramme toimintamme toteuttamiseksi. Taloudellinen vastuu tarkoittaa tarkkaa taloudenpitoa ja tehokasta toimintaa kaikissa konsernin osissa. Kannattavuus mahdollistaa säätiön tarkoituksen mukaisen toiminnan rahoituksen ja jatkuvuuden. Vastuuta ympäristöstä kannetaan ottamalla kaikessa toiminnassa ympäristöarvot ja -vaikutukset huomioon.

Diakonissalaitos on yhteiskunnallinen säätiökonserni ja sillä on yhteiskunnallisen yrityksen merkki. Säätiö on yhteiskunnallisten yritysten ja kumppaneiden verkosto Arvoliiton jäsen.

Toimintaamme ohjaavat

Diakonissalaitoksen tapa toimia (Code of Conduct)
Hankintaperiaatteet
Yritysyhteistyön periaatteet
Vastuullisuus rahoittaja- ja hankeyhteistyössä
Diakonissalaitoksen tapa toimia (Code of Conduct) – ENG
Lastensuojelutyön periaatteet – ENG
Kansainvälisen työn tavoitteet ja painopistealueet 2020–2022

 

 

Hallintoelimet