Hallinto

Säätiön hallinto ja ohjaus perustuu hyvään hallintotapaan.

Diakonissalaitos on yleishyödyllinen säätiö, jonka tarkoitusta toteuttavat toimintamuodot ovat 156 toimintavuoden aikana muotoutuneet kulloisenkin yhteiskunnallisen tilanteen ja tarpeen mukaan.

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan

  • vastikkeettomana diakonisena toimintana.
  • liiketoiminnaksi määriteltynä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotantona.

Yhteiskunnallinen säätiökonserni

Vastikkeetonta diakonista toimintaa toteuttaa Diakonia ja sosiaalinen vastuu -toimiala (Diso).  Säätiö vastaan konsernin varainhoidosta ja hallinnon palveluista.

Sosiaali- ja terveyspalveluja tarjoava liiketoiminta

Palveluja tuottaa Diakonissalaitoksen 100 %:sti omistama Rinnekodit Oy.

Koulutustoiminta

Tytäryhtiö Suomen Diakoniaopisto Oy ja osakkuusyhtiö Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy tuottavat muun muassa sosiaali- ja terveysalan koulutusta.

 

Hallintoelimet ja johto

Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön sr. hallintoelimiä ovat säätiölain ja säätiön sääntöjen mukaan hallitus ja toimitusjohtaja. Lisäksi säätiössä toimii sääntömääräisenä elimenä valtuuskunta, joka nimittää ja erottaa hallituksen jäsenet.

Valtuuskunta

Valtuuskuntaan kuuluu 12–18 jäsentä. Se valitsee hallituksen jäsenet sekä sen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallitus

Hallitukseen kuuluu 5–8 jäsentä. Sekä valtuuskunnan että hallituksen toimikausi on kolme vuotta.

Säätiölakiin perustuvien tehtävien lisäksi hallitus muun muassa vahvistaa konsernistrategian ja valvoo sen toteutumista. Hallitus nimittää myös toimitusjohtajan, joka johtaa säätiökonsernin toimintaa ja on hallituksen nimeämän konsernijohtoryhmän puheenjohtaja.

Halli­tuksen valio­kuntia ovat tarkastusvaliokunta sekä henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta. Ne avustavat halli­tusta valmis­te­le­malla ja käsit­te­le­mällä yksityis­koh­tai­semmin halli­tuk­selle kuuluvia asioita.

 

 

Hallintoelinten jäsenten kokouspalkkiot

Hallituksen ja valtuuskunnan jäsenille maksetaan kokouspalkkiota. Vuonna 2024 hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 2000 €, hallituksen varapuheenjohtajalle 1350 € ja hallituksen jäsenelle 1000 € kuukaudessa. Lisäksi maksetaan kokouspalkkio 550 € kokoukselta. Valtuuskunnan puheenjohtajalle maksetaan 650 €, varapuheenjohtajalle 550 € ja valtuuskunnan jäsenelle 450 € kokoukselta. Hallituksen ja valtuuskunnan sähköpostikokouksista ei makseta kokouspalkkiota.

Lähipiiri

Säätiölain edellyttämää lähipiirisääntelyä toteutetaan säätiössä aktiivisesti hallituksen vahvistaman lähipiiriohjeen (pdf) mukaisesti.

Vastuullisuus

Yhteiskuntavastuu on osa kaikkea toimintaa Diakonissalaitoksella.

Tästä Vastuullisuus-sivulle

Hallintoelimet

Ajankohtaista