Hallinto

Diakonissalaitos on yleishyödyllinen säätiö, jonka tarkoitusta toteuttavat toimintamuodot ovat 155 toimintavuoden aikana muotoutuneet kulloisenkin yhteiskunnallisen tilanteen ja tarpeen mukaan.

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan

  • vastikkeettomana diakonisena toimintana.
  • liiketoiminnaksi määriteltynä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotantona.

Säätiökonsernin emosäätiö

toteuttaa vastikkeetonta diakonista toimintaa ja se vastaan konsernin varainhoidosta ja hallinnon palveluista.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotanto

Diakonissalaitoksen sote-palvelut toimivat yhteisellä markkinointinimellä Rinnekodit.

Koulutustoiminta

Tytäryhtiö Suomen Diakoniaopisto Oy ja osakkuusyhtiö Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy tuottavat muun muassa sosiaali- ja terveysalan koulutusta.

 

Hallintoelimet ja johto

Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön sr. hallintoelimiä ovat säätiölain ja säätiön sääntöjen mukaan hallitus ja toimitusjohtaja. Lisäksi säätiössä toimii sääntömääräisenä elimenä valtuuskunta, joka nimittää ja erottaa hallituksen jäsenet.

Valtuuskunta

Valtuuskuntaan kuuluu 12–18 jäsentä. Se valitsee hallituksen jäsenet sekä sen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallitus

Hallitukseen kuuluu 5–8 jäsentä. Sekä valtuuskunnan että hallituksen toimikausi on kolme vuotta.

Säätiölakiin perustuvien tehtävien lisäksi hallitus muun muassa vahvistaa konsernistrategian ja valvoo sen toteutumista. Hallitus nimittää myös toimitusjohtajan, joka johtaa säätiökonsernin toimintaa ja on hallituksen nimeämän konsernijohtoryhmän puheenjohtaja.

Halli­tuksen valio­kuntia ovat tarkastusvaliokunta sekä henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta. Ne avustavat halli­tusta valmis­te­le­malla ja käsit­te­le­mällä yksityis­koh­tai­semmin halli­tuk­selle kuuluvia asioita.

 

 

Hallintoelinten jäsenten kokouspalkkiot

Hallituksen ja valtuuskunnan jäsenille maksetaan kokouspalkkiota. Vuonna 2023 hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 1500 €, hallituksen varapuheenjohtajalle 1200 € ja hallituksen jäsenelle 900 € kuukaudessa. Lisäksi maksetaan kokouspalkkio 500 € kokoukselta. Valtuuskunnan puheenjohtajalle maksetaan 600 €, varapuheenjohtajalle 500 € ja valtuuskunnan jäsenelle 400 € kokoukselta. Hallituksen ja valtuuskunnan sähköpostikokouksista ei makseta kokouspalkkiota.

Lähipiiri

Säätiölain edellyttämää lähipiirisääntelyä toteutetaan säätiössä aktiivisesti hallituksen vahvistaman lähipiiriohjeen (pdf) mukaisesti.

Vastuullisuus

Yhteiskuntavastuu on osa kaikkea toimintaa Diakonissalaitoksella.

Tästä Vastuullisuus-sivulle

Hallintoelimet

Ajankohtaista