Arvontojen ja kilpailujen tietosuojaseloste

1.4.2022

Rekisterinpitäjä

Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr.
Y-tunnus: 0116480-8
Alppikatu 2, 00530 Helsinki
Puhelinnumero: 09 77 501

Laura Niemi, konsernin viestintäjohtaja
Puhelinnumero: 050 3738 602
Sähköposti: etunimi.sukunimi@hdl.fi

Yhteyshenkilö

Tietosuojavastaava
Leenamaija Sipponen
Puhelinnumero: 0400 728 516
Sähköposti: tietosuoja@hdl.fi

Rekisterin nimi

Arvontojen ja kilpailujen tietosuojaseloste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelemme arvonnan/kilpailun yhteydessä keräämiämme henkilötietoja
suostumuksellasi voidaksemme suorittaa arvonnan tai toteuttaa kilpailun, olla yhteydessä
voittajaan/voittajiin sekä toimittaaksemme palkinnon.

Rekisterin tietosisältö

Käsittelemme vain niitä henkilötietojasi, jotka olet antanut arvontaan/kilpailuun
osallistumisesi yhteydessä:
Nimi ja yhteystiedot (esim. osoitetiedot, puhelinnumero ja sähköpostiosoite) ja mahdolliset
yksittäistä arvontaa/kilpailua varten antamasi lisätiedot.

Käsittelyperuste

Suostumus

Henkilötietojen vastaanottajat

Käsittelemme lähtökohtaisesti rekisterinpitäjänä itse henkilötietoja, mutta käytämme myös
apuna erilaisia palveluntuottajia. Henkilötietojen käsittelyyn voivat osallistua mm. Helsingin
Diakonissalaitoksen säätiön tietotekniikka- ja järjestelmäpalveluiden tuottajat, tutkimus- ja
kyselypalveluiden tuottajat, mainos- ja mediatoimistopalveluiden tuottajat.
Henkilötietojasi voidaan myös luovuttaa kilpailun säännöissä kuvatulla tavalla
yhteistyökumppaneille palkintojen toimittamista varten. Henkilötietoja voidaan myös
luovuttaa viranomaisille, joilla on lakiin perustuva tiedonsaantioikeus.

Tietolähde

Rekisteröidyltä itseltä.

Onko henkilötiedot annettava ja antamatta jättämisen seuraukset

Ilman henkilötietoja ei arvontaan tai kilpailuun voi osallistua.

Henkilötietojen säilytysaika

Säilytämme henkilötietojasi vain niin pitkään kuin on tarpeellista tässä
tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi.
Arvonnan/kilpailun voittajien henkilötietoja säilytämme osana arvonlisävero- ja
kirjanpitolainsäädännön edellyttämän ajan, jolloin säilytysaika on enintään kuluva vuosi ja
sitä seuraavat kuusi vuotta.

Siirretäänkö rekisterin tietoja EUn tai ETAn ulkopuolelle?

Ei

Kuinka rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan?

Rekisteröityjen oikeuksia koskeva pyyntö tulee tehdä kirjallisesti tai sähköisesti ja osoittaa
tietosuojavastaavalle. Tarkastamme henkilöllisyytesi ennen tietojen antamista, minkä
vuoksi saatamme joutua kysymään tarkentavia tietoja. Vastaamme pyyntöösi
kohtuullisessa ajassa, viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä ja
henkilöllisyyden tarkistamisesta lukien.
Jos emme voi suostua pyyntöösi, esimerkiksi lakisääteisen oikeuden tai velvoitteen vuoksi,
ilmoitamme siitä sinulle kirjallisesti tai sähköpostitse riippuen yhteydenottotavastasi.

Valitusoikeus

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä
jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on taikka jossa
väitetty rikkominen on tapahtunut, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien
henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta
muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja.

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: