Hyvä jälkihuolto tukee nuoren itsenäistymistä ja hyvinvointia

22.10.2020

Vamos unelmat kantaa -teksti paperille kirjoitettuna.

 

Millaista on nuoren hyvinvointia vahvistava jälkihuolto silloin, kun kyseessä on erityistä ja vaativaa tukea tarvitseva nuori? Tähän kysymykseen hakee vastauksia tuore mallinnus, joka paneutuu lastensuojelun VIP-nuorten palvelupolkuun. 

 

Palvelupolku perustuu tutkimusperustaisiin toimintakäytäntöihin sekä nuorten ja ammattilaisten kokemustietoon. VIP-nuorilla tarkoitetaan tässä yhteydessä niitä lastensuojelun jälkihuoltoon siirtyneitä nuoria, jotka tarvitsevat palveluverkostosta vaativaa ja erityistä tukea yksilöllisiin tarpeisiin sovitettuna.

”Hyvän jälkihuollon saavuttaminen edellyttää toimenpiteitä niin järjestelmätasolla, ammattilaisten toimintatavoissa kuin myös uusia avauksia asiakastyössä. Lisäksi tarvitaan vaikuttavuustutkimusta kohdistuen VIP-nuorten palvelupolkuihin”, sanoo Diakonissalaitoksen Vamoksen johtaja Terhi Laine, joka on myös yksi mallinnusraportin toimittajista.

Palvelupolun mallinnusryhmän tavoitteena oli luoda mallinnus lastensuojelun jälkihuollon ja nuorten sosiaalityöhön osaksi nuoren palvelun jatkumoa. Mallinnuksen avulla määritellään, millaista on nuoren hyvinvointia vahvistava jälkihuolto silloin, kun kyseessä on erityistä ja vaativaa tukea tarvitseva nuori. Osana mallinnusta selkiytetään sitä, miten nuoren toimijuutta ja osallisuutta vahvistetaan ja miten sosiaali-, terveydenhuollon ja sivistystoimen toimijat voivat yhdessä järjestöjen kanssa rakentaa nuorelle turvallisen, jatkumollisen polun kohti itsenäisyyttä. Mallinnuksessa on huomioitu myös alaikäisenä maahan tulleiden ja kehitysvammaisten nuorten erityiskysymykset.

Kokonaisvaltaista ja tavoitteellista tukea

Mallinnusraportin suosituksissa tuodaan esiin niitä toimia, joita suositellaan lastensuojelun VIP-nuorille erityisesti jälkihuollossa ja nuorten aikuisten sosiaalityössä.

Nuoren arkeen ja elämänhallintaan liittyvissä suosituksissa todetaan, että nuoren oma ohjaaja tai valmentaja voi toimia tuen antajana ja mainitaan esimerkkinä tällaisesta intensiivisestä tuesta Vamos-toiminta. Raportissa kerrotaan myös Vamoksen ryhmätoiminnoista ja monitoimijaisesta yhteistyöstä.

”Nuoren tulee saada tukea, joka vie kohti koulutusta ja työelämää. Siirtymävaiheisiin kohdistuvan nuoren kokonaisvaltaisen tuen tulee olla tavoitteellista. Nuorelle tulee olla tarjolla myös kasvua ja itseluottamusta tukevia ryhmätoimintoja. Kokemusasiantuntijanuoret, jotka ovat olleet tekemässä mallinnusta, toivovat työntekijöistä aitoa ja kuuntelevaa kohtaamista ja aktiivista työotetta. Tällainen työote auttaa nuorta onnistumaan superhetkissä, jolla tarkoitetaan nivelvaiheita, jotka vaikuttavat voimakkaasti nuoren elämän suuntaan ja joko vahvistavat tai heikentävät nuoren toimijuutta.”, korostaa Terhi Laine.

Raportista löytyvät muun muassa seuraavat suositukset:

Arki ja elämänhallinta (itsenäisen elämän taidot)

  • VIP-nuorelle tulee tarjota kokonaisvaltaista elämänhallintaan liittyvää arjen tukea ja omatyöntekijä, joka autetaan nuorta kohti koulutusta ja työelämää.
  • Sosiaaliohjauksen tulee olla subjektiivinen oikeus ja sen tulee olla tavoitteellista ja määräaikaista valmennusta itsenäisen elämän taidoissa.
  • Nuoren oma ohjaaja tai valmentaja voi toimia tuen antajana. Esimerkkinä tällaisesta intensiivisestä tuesta on Vamos-toiminta.
  • Kelan NUOTTI-palvelusta tulee olla tietoa kunnassa. Kunnan jälkihuollon tai nuorten aikuisten sosiaalityön suunnitelmaan pitää sisällyttää NUOTTI-palvelusta saatava tuki nuorelle silloin, kun se palvelee nuoren etua.


VIP-nuorten palvelupolusta tehty mallinnus julkistettiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskuksen (Socca) webinaarissa 8.10.2020

Laura Yliruka, Anne Kantoluoto, Tarja Heino, Terhi Laine & Tiia Hipp (toim.) Itsenäistymistä ja hyvinvointia tukeva jälkihuolto ja nuorten aikuisten sosiaalityön mallinnus. Osana lastensuojelun VIP-nuoren palvelupolkua. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Työpaperi 32/2020. 77 sivua. Helsinki 2020. ISBN 978-952-343-552-0 (verkkojulkaisu)

Mallinnus löytyy Julkarista, joka on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan yhteinen avoin julkaisuarkisto.

 

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: