Jokaisella ihmisarvoinen elämä

Diakonissalaitoksen visiona on, että jokaisella on ihmisarvoinen elämä. Mitä ihmisarvo tarkoittaa?

Tummaan takkiin pukeutunut mies. Miettiikö hän mitä on ihmisarvo?

Ihmisarvo kuuluu jokaiselle.

Ihmisarvo tarkoittaa kaikilla ihmisillä ihmisyyteen perustuvaa yhtäläistä ja pysyvää arvoa. Ihmisarvon käsite on ilmaus ihmisten vahvasta halusta kunnioittaa jokaisen ihmisen loukkaamattomuutta hänen teoistaan, aikaansaannoksistaan, sukupuolestaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan, ihonväristään, kansallisuudestaan, uskonnostaan tai yhteiskunnallisesta asemastaan riippumatta.

Ihmisarvon toteutumista edistetään kansainvälisillä ihmisoikeussopimuksilla ja monissa maissa, kuten Suomessa, perustuslailla ja muulla lainsäädännöllä. Ihmisarvon täysi toteutuminen edellyttää pääsyä yhteisön jäseneksi sekä asumisen, koulutuksen ja riittävien sosiaali- ja terveyspalvelujen piiriin. Mahdollisuus käyttää ja kehittää tietojaan ja taitojaan työn ja muun toimijuuden kautta vahvistaa kokemusta ihmisarvoisesta elämästä.

Yksilön epäinhimillinen kohtelu, kiduttaminen ja kuolemanrangaistus ovat loukkauksia ihmisarvoa kohtaan. Pahimmallakin sotarikollisella ja sarjamurhaajalla on loukkaamaton ihmisarvo. Ihmisarvo ei estä tuomitsemasta rikollisia vankeuteen oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin keinoin. Vankeudessa olevat ja siitä vapautuneet ansaitsevat ihmisarvonsa takia sen, että heitä tuetaan rikoksettomaan ja merkitykselliseen elämään yhteiskunnan jäsenenä.

Ihmisarvon loukkaamattomuus tarkoittaa, ettei ketään saa kohdella julmasti. Lisäksi se tarkoittaa velvollisuutta edistää ihmisoikeuksien toteutumista jokaisen kohdalla. Diakonissalaitoksella tulkitsemme tätä myös niin, että ketään ei saa sulkea yhteisön ulkopuolelle.

Diakonissalaitoksen tehtävä on vahvistaa luottamusta, osallisuutta ja toimijuutta

Diakonissalaitoksen tehtävänä on rakentaa luottamusta, sillä se on perusta, jolle tuntemus omasta ihmisarvosta rakentuu. Luomme eri palveluissamme ja kansalaistoiminnassa arvostavan ja yhdenvertaisen kohtaamisen ja dialogin avulla yhteisöjä, joissa ihmiset luottavat toisiinsa ja omiin kykyihinsä. Teemme työtä ihmisen kanssa, emme hänen puolestaan.

Työskentelemme myös niiden ihmisten parissa, jotka elävät yhteiskunnassamme kaikkein haavoittuvimmissa oloissa, ja jotka usein kokevat, että heillä ei ole ihmisarvoa. Ihmisarvon palautuminen näkyy siinä, kun syrjässä ollut ja häpeää kokenut ihminen löytää omat kykynsä ja paikkansa hänelle tärkeässä yhteisössä.

Myös yhteiskunnan rakenteilla on suuri merkitys yksilön ihmisarvon kannalta. Diakonissalaitoksen tärkeänä tehtävänä on myös käydä vuoropuhelua päättäjien kanssa ja vaikuttaa niihin rakenteisiin, jotka estävät ihmisarvoisen elämän toteutumista.

Mitä on ihmisarvoinen elämä?

Ihmisarvoinen elämä on sellainen, jossa ihmisoikeudet toteutuvat. Ihminen saa turvaa, ruokaa ja juomaa, koulutusta, hänellä on sananvapaus, kokoontumis- ja ilmaisunvapaus sekä vapaus uskoa. Vaikeassakin asemassa hän saa tarvitsemansa tuen ollakseen tasavertainen muiden kanssa. Ihmisellä on kokemus siitä, että hän on hyödyksi yhteisössään sekä on tarpeellinen ja arvokas muille ihmisille.

Jokainen voi puolustaa ihmisarvoa

Ihmisarvon toteutumisen näkökulmasta ratkaisevaa on se, miten kohtaamme toisen ihmisen. Ihmisarvon rohkea puolustaminen on kunnioitusta jokaista kohtaamaamme ihmistä kohtaan. Tähän työhön tarvitsemme mukaan jokaista – myös sinua!

Rohkeasti ihmisarvon puolesta

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: