Osallisuutta, toimijuutta ja luottamusta kansainvälisessä työssä

24.3.2021

Diakonissalaitoksen kansainvälisen työn strategiassa vuosille 2020-2022 linjaa työn maantieteellisen painotuksen Itä-Afrikkaan ja Itä-Eurooppaan. Työllä on kolme painopistettä: toimeentulo ja toimijuus, vahva kansalaisyhteiskunta sekä luottamus ja rauha yhteisöissä.

Nainen istuu maassa. Hänen edessään on astiassa papuja. Lapset katsovat vieressä. Kansainvälinen työ osa Diakonissalaitoksen toimintaa.

Diakonissalaitoksen kansainvälisen työn tavoitteena on köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentäminen sekä luottamuksen vahvistaminen yhteisöissä. Pyrimme työllämme löytämään ratkaisuja heikoimmassa asemassa elävien ihmisten elämäntilanteiden, osallisuuden ja toimijuuden parantamiseksi.

Eija-Riitta Kinnunen, Diakonissalaitoksen kansainvälisen toiminnan johtaja muistuttaa, että kehitysyhteistyö on vahvasti Diakonissalaitoksen strategian mukaista. Maantieteellisesti toimintamme keskittyy tällä hetkellä Itä-Afrikan ja Itä-Euroopan alueille.

Itä-Euroopassa toteutamme kehitysyhteistyötä ja työmme kohdemaita ovat Kosovo, Moldova, Ukraina ja Valko-Venäjä. Työmme kohdistuu romanivähemmistön sosiaalisen ja taloudellisen aseman vahvistamiseen.  Sen lisäksi säätiö toteuttaa romanityön hankkeita yhteistyökumppaneiden kanssa Romaniassa, Bulgariassa ja Italiassa.

Itä-Afrikassa kehitysyhteistyömme keskittyy Etelä-Etiopian somalialueelle, Pohjois-Somaliaan ja Etelä-Tansaniaan. Työmme kohdistuu nuorten elinkeinojen vahvistamiseen sekä sovinnon ja rauhan ohjelman kehittämiseen alueella.

”Sekä Afrikassa että Itä- Euroopassa toimimme pitkään yhteistyössä paikallisten kirkkojen kanssa, ja tämäntapainen yhteistyö jatkuu varmasti eri muodoin myös vastaisuudessa.  Olemme laajentaneet yhteistyötämme paikallisten järjestöjen ja yritysten kanssa. Jatkossa tavoitteemme on toimia myös maissa, joissa kristinuskolla ei ole valta-asemaa, joten yhteistyön virittäminen myös muiden uskontokuntien perustamien järjestöjen kanssa on välttämätöntä”, Eija-Riitta määrittelee kansainvälisen työn kumppanuuksia.

Nykyisen strategian mukaan Diakonissalaitoksen kansainvälisellä työllä on kolme painopistettä: toimeentulo ja toimijuus, vahva kansalaisyhteiskunta sekä luottamus ja rauha yhteisöissä.

Valmennuksella ja koulutuksella kohti kestävää toimeentuloa

”Diakonissalaitoksen tavoitteena on toimia sen puolesta, että yhteiskuntien kaikkein haavoittuvimmassa asemassa elävillä on mahdollisuus ihmisarvoiseen ja itsenäiseen elämään.”, kiteyttää Eija-Riitta

Työskentelemme toimeentulon kehittämisessä kumppanijärjestöjemme kautta. Vahvistamme niiden osaamista sillä tavoin, että ne kykenevät tuottamaan vaikeimmassa asemassa eläville väyliä koulutukseen, työmarkkinoille tai oman elinkeinon toteuttamiseen.  Tällä hetkellä keskitymme työssämme nuoriin, mutta tulevaisuuden tavoitteenamme on vahvistaa erityisesti vammaisten nuorten, tyttöjen sekä vähemmistöihin kuuluvien toimeentulon mahdollisuuksia.

Kyetäkseen oman elämänsä polun rakentamiseen useat nuoret tarvitsevat henkilökohtaista tukea. Globaalien kartoitusten mukaan nuoret ovat yleisesti haastavassa asemassa yhteiskunnassa, sillä heidän on ikänsä ja kokemuksen puutteen vuoksi vaikea löytää töitä.   Erityisen haasteellinen nuorten tilanne on kehittyvissä maissa, joissa valtio ei kykene tukemaan nuorten työllistymistä. Nuoret tekevätkin työtä enimmäkseen epävirallisilla työmarkkinoilla, mikä tarkoittaa epävarmoja tuloja ja puutteellisia työolosuhteita, ja pahimmillaan hyväksikäyttöä vailla oikeusturvaa.

”Nuorisotyöttömyys on erityisen yleistä kehittyvissä maissa, missä nuoria on paljon suhteessa koko väestöön. Heidän työllistymistään virallisille työmarkkinoille vaikeuttavat puuttuva tai matala koulutus, kehittymättömät työmarkkinat, alueelliset konfliktit sekä nopea väestönkasvu. Kilpailu olemassa olevista työpaikoista on kovaa, ja useimmiten työtä saadaan vain suhteilla.   Nuorten elinkeinojen ja työllistymisen edistämiseksi tarvitaan monipuolisia toimia ja eri toimijoiden yhteistyötä”, kiteyttää Eija-Riitta.

Jotta nuorten työllisyystaidot vahvistuisivat, Diakonissalaitos hyödyntää työssään säätiössä kehitettyä VAMOS-valmennusta. Valmentavaa työtä on jo onnistuneesti kokeiltu nuorten parissa Pohjois-Somaliassa.

Kehittyvissä maissa ei ole kuitenkaan työtä tarjolla kaikille, vaan useat joutuvat hankkimaan toimeentulo yrittäjinä.  ”Koska yrittäjyys on aikamme yleinen ja lisääntyvä tulonhankinnan keino, tavoitteenamme on vahvistaa yrittäjyysosaamista erityisesti heikossa asemassa olevissa yhteisöissä. Menestyvä yrittäjä kykenee hankkimaan elinkeinonsa omalla työllään ja joustavasti muuttamaan toimintaansa tilanteiden muuttuessa”, Eija-Riitta sanoo.

Yrittäjyysosaamisen vahvistaminen tarkoittaa sekä teknisten taitojen, kuten kirjanpidon, markkinoinnin ja raportoinnin kouluttamista, mutta myös rohkean ja eteenpäin suuntaavan asenteen vahvistamista.

Vahvistuva kansalaisyhteiskunta

Diakonissalaitoksen tavoitteena on vahvistaa syrjäytyneiden ja syrjäytettyjen yhteisöjen ja niissä elävien yksilöiden tietoisuutta ja osaamista vaikuttaa omaan elämään ja sen parantamiseksi.

Diakonissalaitoksella on tehnyt pitkään työtä etnisten, uskonnollisten ja kielivähemmistöjen syrjinnän ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi.  Yhtenä esimerkkinä tästä on työ romanien parissa sekä kotimaassa että ulkomailla.  Tässä työssämme olemme puolustaneet romanien oikeuksia ja tukeneet paikallisten romanijärjestöjen vuorovaikutusta muiden järjestöjen ja julkisen sektorin edustajien kanssa. Tämä työ jatkuu edelleen.

”Diakonissalaitos haluaa tukea vähemmistöjen omia järjestöjä monipuolisin toimin. Vahvistamme vähemmistöjärjestöjen osaamista ja toimintaa muun muassa syrjinnänvastaisessa työssä. Samoin vahvistamme niiden hyvän hallinnon osaamista ja osaamista toimia vähemmistön työllistämisen ja koulutuksen vahvistamiseksi ”, Eija-Riitta listaa.

Hän muistuttaa, että monissa Itä-Euroopan maissa ja lähiyhteisöissä elää etniseen, uskonnolliseen tai kieliperustaiseen vähemmistöön kuuluvia ihmisiä. Vaikka vähemmistöjen asema ja tilanteet eri yhteiskunnissa vaihtelevat, vähemmistöille on yhteistä se, että ne kokevat jonkintasoista syrjintää.

Luottamusta ja rauhaa yhteisöissä

Diakonissalaitoksen tavoitteena on vahvistaa hyvinvointia, luottamusta ja sovintoa yhteisöissä, jotka toipuvat sodista tai kansainvälisistä konflikteista.  Tässä työssä hyödynnämme säätiömme pitkäaikaista erityisosaamista psykososiaalisesta työstä, yhteisöjen rakentamisesta ja vahvistuvaa osaamistamme sovinnon työssä.

Kansainvälinen sovinnon työ keskittyy toimintaympäristöihin, joissa yhteisön jäsenten kokemat traumaattiset kokemukset estävät syvän luottamuksen ja rauhan syntymistä sen jäsenten välille.  Tutkimukset osoittavat, trauman purkaminen konfliktien jälkeisissä yhteisöissä on kestävän rauhan edellytys.  Suurin osa kärsimyksen kokemuksista tapahtuu yhteisöissä ja yhdistävät yhteisön jäseniä, ja siksi yksilöiden hyvinvointia tuleekin rakentaa yhteisöissä, painottaen oikeudenmukaisuuden ja ihmisoikeuksien toteutumista.

Säätiön tavoitteena on myös vahvistaa paikallisyhteisöjen sovittelun ja sovinnon sekä traumatyön osaamista, ja erityisesti yhteisöissä, joissa psykososiaalisen työn ja sovinnon osaaminen on heikkoa tai puuttuu kokonaan.

”Diakonissalaitoksella on pitkäaikaista kokemusta pakolaisten parissa tehdystä trauma- työstä. Kokemuksen perusteella näemmekin, että trauman purkaminen yhteisöissä edellyttää syvää perehtymistä paikallisiin olosuhteisiin ja kulttuuriin, sekä paikallisesti ja kulttuurisesti oikeanlaista vuorovaikutusta”, kertoo Eija-Riitta

Kansainvälistä toimintaamme tuetaan ulkoministeriön rahoittamin kehitysyhteistyön varoin.
Lisäksi toimintaamme tukevat

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: