Artikkelikokoelma julkaistu naisten asunnottomuuden erityispiirteistä

2.12.2020

Naisten asunnottomuus on aiheena NEA naiserityisyys asunnottomuustyössä -hankkeen julkaisemassa artikkelikokoelmassa. Se kokoaa yhteen kolmivuotisen hankkeen aikana tehdyt havainnot naisten asunnottomuudesta. Sen tavoitteena on tuoda naiserityistä työotetta näkyvämmäksi ja tarjota hyväksi havaittuja työkäytäntöjä asunnottomuustyöhön. Diakonissalaitos on ollut mukana kirjoittamassa julkaisua.

Nainen istuu kalliolla. Ehkä hän on ilman kotia? Naisten asunnottomuus on aiheena uudessa julkaisussa.

 

Artikkelikokoelman taustalla on havainto siitä, että asunnottomista ja asunnottomuusuhan alla olevista naisista ja heidän kanssaan tehtävästä tukityöstä tiedetään Suomessa vielä vähän. Julkaisu käsittelee naisten asunnottomuutta aiempien tutkimusten sekä hankkeessa kerättyjen tilastojen valossa. Siihen on koottu kattavasti havaintoja naisten erityisistä tarpeista sekä näkökulmia asumisratkaisujen ja tukitarpeiden kehittämiseen. Esiin nostettiin myös naiserityisen työotteen merkitys asumispolun eri vaiheissa.

Artikkelikokoelma kuvaa laaja-alaisesti hankkeessa hyväksi havaittuja työmalleja. Naiserityisiä työkäytäntöjä kuvataan esimerkiksi väkivaltaa kokeneiden sekä maahanmuuttaja- ja rikostaustaisten naisen kanssa tehtävän tukityön kautta. Naiserityisen työn muotoja tarkastellaan myös hajasijoitetun sekä yhteisöllisen asumisen näkökulmista.

Y-säätiön julkaisemaan artikkelikokoelman kirjoittamiseen ovat osallistuneet kaikki hankkeen työntekijät ja mukana olevat organisaatiot. Kirjoittajina ovat niin kokemusasiantuntijat kuin muut alan ammattilaiset, kehittäjät ja pitkään naisten asunnottomuutta tutkinut tutkija. Artikkelikokoelman ovat toimittaneet NEA-hankkeen projektipäällikkö Leena Lehtonen, tutkija Riitta Granfelt ja hankekoordinaattori Pilvi Azeem. Artikkelit ovat syntyneet asunnottomuutta kokeneiden naisten kohtaamisista kaduilla, kodeissa, kohtaamispaikoissa, ensi- ja turvakodeissa ja muissa yhteisöissä.

Diakonissalaitoksen osahanke

Diakonissalaitoksen osahankkeessa kehitettiin ammattilaisen ja kokemusasiantuntijan työparimalli. Sari Rantaniemi ja Jennica Lyytikäinen kiteyttävät julkaisussa työparimallin toimivuuden. Naiserityisessä asunnottomuustyössä tarvitaan sekä ammattilaisia että kokemusasiantuntijoita. Kokemusasiantuntija tietää miten palvelut toimivat palveluiden käyttäjän näkökulmasta ja ammattilaisella on näkemys siitä, miten palvelujärjestelmässä toimitaan.

Videoupote: Tutustu NEA-hankkeeseen Diakonissalaitoksen Sarin ja Jennican kertomana.

NEA Naiserityisyys asunnottomuustyössä on Y-Säätiön koordinoima kolmivuotinen (2018–2020) STEAn rahoittama valtakunnallinen hanke, joka päättyy loppuvuodesta 2020. Osahankkeita on kahdeksan; A-klinikkasäätiö, Diakonissalaitos, EJY ry, Ensi- ja turvakotien liitto, Helsingin ensikoti ry, Sininauhasäätiö, Turun ensi- ja turvakoti ry ja Vva ry. Asiantuntijakumppaneina on lisäksi ollut Monika-Naiset liitto ry ja Kriminaalihuollon tukisäätiön Naiset näkyviksi-hanke. Hankkeessa tehtyä kehittämistyötä on tehty monitoimijaisella yhteiskehittämisellä.

Tutustu Kohti kotia ja turvaa -Naiserityisyys asunnottomuustyössä -artikkelikokoelmaan

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: