Tukialus tuo palvelut lähemmäs ihmistä

2.7.2019

 

Tukialus akohtaa kaduilla ihmisiä joilla on monia ongelmia. Kuvassa on lueteltu niitä teksimuodossa. Esimerkkeinä masennus, psykoosi, nälkä, yksinäisyys, C-hepatiitti.

 

Tukialus on Diakonissalaitoksen jalkautuvan ja etsivän päihde- ja mielenterveystyön hanke. Se on kynnyksetön, mikä tarkoittaa etsivää ja jalkautuvaa päihdetyötä kaduilla ja kujilla. Hanke on rahoitettu Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) tuella. Tukialus toimii neljässä kaupungissa: Helsingissä, Tampereella, Lahdessa ja Jyväskylässä.

 

Tukialus-hankkeen työntekijät liikkuvat kaupunkien kaduilla ja kujilla. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että työntekijöillä on toimisto ja työvälineet aina mukanaan. Työntekijöiden punainen rinkka sisältää muun muassa kannettavan tietokoneen, Kelan lomakkeita, puhtaita pistosvälineitä, hygieniatarpeita, lahjoituksina saatuja lapasia ja villasukkia, sekä ruokaa, kuten mustikkakeittoa, välipalapatukoita ja juotavaa.

Mikä tekee palvelusta kynnyksettömän?

Tukialus -hankkeessa kohtaamiset tapahtuvat pääsääntöisesti kadulla ja julkisissa tiloissa, ihmisten omissa arjen ympäristöissä. Työntekijät hakeutuvat ihmisten luokse ja ottavat kontaktia aktiivisesti. Nämä tekijät osaltaan tekevät palvelusta kynnyksettömän. Kohdatuilla ihmisillä on usein monenlaisia haasteita, jotka estävät oma-aloitteisen hakeutumisen palveluiden piiriin. Monet hyötyvät siitä, että kohtaaminen tapahtuu siellä missä he liikkuvat. Yhteydenottoon ei tarvita välttämättä edes puhelinta: tukea tarvitseva ihminen voi kohdata ammattilaisen arkimenojensa lomassa.

Tukialuksen toiminta madaltaa kynnystä hakeutua muidenkin palveluiden piiriin. Jokainen onnistunut kohtaaminen tukee luottamuksen syntymistä kohtaamiemme henkilöiden ja ammattilaisten, sekä palvelujärjestelmän välillä. Kohdatuilla ihmisillä on usein huonoja kokemuksia esimerkiksi palveluiden saatavuudesta. Tukialusta tarvitaan myös toimimaan tulkkina asiakkaan ja ammattilaisten välille. Palvelujärjestelmän kankeus on aiheuttanut osalle tilanteen, jossa ihminen ei hakeudu enää aktiivisesti edes välttämättömien sosiaali- ja terveyspalveluiden piiriin.

Haittoja vähentävän työn aktiivisen kohtaamisen malli – Luottamusta rakentamassa

Usein asioiden hoitaminen aloitetaan perusasioista. Esimerkkitilanne voi olla sellainen, että ihmiselle täytyy ensin saada järjestettyä Kelan maksusitoumus henkilöllisyystodistuksen hankkimista varten. Henkilöllisyystodistuksen puuttuminen vaikeuttaa asioiden hoitamista muissa palveluissa. Esimerkiksi omien postien noutaminen ilman henkilöllisyystodistusta voi olla mahdotonta. Joskus myös henkilöllisyystodistuksen saaminen osoittautuu mahdottomaksi, sillä Kela ei automaattisesti myönnä maksusitoumusta, vaan tilanne arvioidaan aina tapauskohtaisesti.

Henkilöllisyystodistusta tarvitaan myös verkkopankkitunnusten saamiseen. Ilman verkkopankkitunnuksia asioiminen muun muassa Kelassa ja Työ- ja elinkeinotoimistossa on hankalaa. Kaikille henkilöille pankki ei myönnä verkkopankkitunnuksia, tällöin jokaisen viranomaisasian hoitaminen vaatii henkilökohtaisen käynnin. Tämä eriarvoistaa ihmisiä ja kuormittaa ennestään haastavassa elämäntilanteessa olevia henkilöitä.

Tukialus tarvittaessa pidempäänkin mukana

Jokaisen kohdatun ihmisen asioita hoidetaan yksi kerrallaan, kärsivällisesti. Tarvittaessa Tukialus kulkee rinnalla pitemmänkin matkan; saattaa palveluihin, tulee mukaan tapaamisiin tai toimii henkisenä tukena puhelimen välityksellä. Kohdatut henkilöt tarvitsevat vahvistusta, että jaksavat uskoa muutokseen. Taustalla voi olla monia pettymyksiä, jolloin ihmisen usko sekä palvelujärjestelmää että omia mahdollisuuksia kohtaan on voinut horjua. Tällöin ammattilaisen tuki on erityisen tärkeää. Kun asiat selkiytyvät yksi kerrallaan ja haasteista pääsee puhumaan jonkun kanssa, ahdistus, hätä ja huoli lievittyvät. Psyykkinen tuki ja luottamuksen rakentaminen pienin askelin on tärkeää. Ammattilaisilla on riitettävä uskoa ihmiseen ja ihmisen puolesta silloinkin, kun ihmisen oma usko on hiipunut.

Tukialuksen toiminnassa luottamuksen rakentamiseen liittyy vahvasti ihmisten anonymiteetti ja kokemus siitä, että voi kertoa asioita ilman pelkoa niiden kirjatuksi tulemisesta. Esimerkiksi päihteiden käytöstä tai hyväksikäytön ja väkivallan kokemuksista voi olla helpompi puhua, kun anonymiteetti suojaa. Näitä asioita voi lähteä yhdessä työstämään, kun luottamusta on ensin rakennettu tasa-arvoisen kohtaamisen ja arvostavan vuorovaikutuksen kautta.

Palvelutarpeen arviointi

Yksi keskeinen tekijä työssä on palvelutarpeen arviointi ja olemassa olevien palveluiden kartoittaminen. Palveluita tarvitsevalla ihmisellä ei itsellään välttämättä ole selkeää käsitystä omasta palvelutarpeesta, oikeuksistaan tai siitä, mikä asia omassa elämäntilanteessa kaipaisi kaikkein kiireellisimmin huomiota. Arkipäiväiset haasteet ja elämäntilanteen ongelmat limittyvät toisiinsa, eikä vyyhteä saa purettua auki ilman ulkopuolista apua. Palvelutarvetta kartoitettaessa on tärkeää saada ihmisen ääni kuuluviin ja selvittää, mikä juuri tällä hetkellä auttaisi hänen omasta mielestään eniten.

Palvelurakenne on pirstaleinen. Tämä asettaa haasteita erityisesti Tukialuksen kohderyhmän ihmisille. Heille palveluihin pääseminen on ajoittain vaikeaa ja niihin kiinnittyminen on heikkoa. Erityisiä haasteita palveluihin kiinnittymiseen ja niiden piiriin hakeutumiseen aiheuttavat palvelusta toiseen siirtymisen vaikeus, kohtuuttoman pitkät odotusajat sekä kokonaisvaltaisten palvelujen puute. Varsinkin korvaushoitoon pääsy on hankalaa. Arviointijakso saattaa kestää kuukausia. Odotusaika altistaa päihteitä käyttävän ihmisen rikoksille, väkivallalle ja turvattomuudelle.

Eriasteisia toipumisen ja kuntoutumisen polkuja on mahdollista rakentaa palvelujärjestelmän turvin, mutta palvelujärjestelmän rakenne ei ole aina selkeä edes ammattilaisille. Ihmisten tilanteet vaativat kokonaisvaltaista kartoitusta ja sen selvittämistä, mihin palvelujärjestelmä kykenee vastaamaan. Palveluiden joustava saatavuus ja erilaisten palveluiden yhteensovittaminen vaatii ammattilaisilta jatkuvaa vuorovaikutusta ja yhteistyötä. Verkostoitumisen avulla voidaan tukea asiakkaiden pääsyä palveluiden piiriin.

Työn merkityksellisyys

Tukialus kohtaa päivittäin ihmisiä, jotka elävät kriisissä tai äärimmäisen rankoissa olosuhteissa. Suurimmalla osalla kohdatuista ihmisistä on päihde- ja mielenterveyssairauksia. Monilla on taustalla traumakertymää, jonka käsittely on haastavaa jopa ammattilaisille.

Tukialuksen toiminta saa positiivista palautetta päivittäin kohdatuilta ihmisiltä ja usein myös muilta ammattilaisilta. Tämä motivoi ja auttaa jaksamaan. Tieto siitä, että hankkeessa tehty työ on kohdatuille ihmisille arvokasta, vahvistaa kokemusta työn merkityksellisyydestä.

 

Lue lisää Tukialus-hankkeesta Lue havaintoja jalkautuvasta työstä kadulla
Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: