Tutkimuslupa ja eettiseen toimikunnan lausunnon hakeminen – lue tämä ennen kuin etenet

Tämä sivu kertoo kaiken oleellisen lupaprosessista. Huolellisesti tehty ja dokumentoitu tutkimussuunnitelma nopeuttaa tutkimussuunnitelman käsittelyä eettisessä toimikunnassa. Luethan sivun sisällön huolella!

Hymyilevä mies katsoo suoraan kameraan. Taustalla ihmisiä istumassa ja keittämässä kahvia.

 

Eettisen toimikunnan lausuntoa haetaan sähköisellä lomakkeella. Linkki lomakkeeseen on tässä. Tutkimusluvan hakijan tulee lähettää sähköinen hakemus liitteineen kaksi (2) viikkoa ennen kokouspäivää. Kokouspäivät on julkaistu tällä sivulla.

Jos sinulla herää lupaprosessista kysyttävää, voit olla yhteydessä eettisen toimikunnan sihteeriin.

Tutkimusluvan hakemisessa on seuraavia vaiheita:

Vaihe 1, hyväksyntä tutkimusluvan hakemiseen

Ennen lausunnon hakemista sinun tulee esittää tutkimusideasi henkilölle, joka vastaa hankkeesi kohteena olevasta toiminnasta. Löydät listan vastuuhenkilöistä tämän sivun alaosasta. Lähetä vastuuhenkilölle myös tutkimussuunnitelmasi ja hakemukseesi tarvitsemasi liitteet. Kun olet saanut vastuuhenkilöltä alustavan hyväksynnän, voit lähettää varsinaisen tutkimuslupahakemuksen.

Vaihe 2, hakemuksen jättäminen

Toimikunta kiinnittää hakemusta arvioidessaan huomiota esimerkiksi aineistonkäsittelyyn, tutkittavien anonymiteettiin ja tutkimusprosessin käytännön toteutukseen. Hakemukseen tarvitset seuraavat liitteet.

  • Tutkimussuunnitelma: Kuvaa tutkimussuunnitelmassa työsi aihe, toteuttamis- ja aineistonkeruutapa ja erittele työsi eettisiä puolia. Toimikunta kiinnittää huomiota erityisesti työn käytännön toteutukseen, mutta asemoi työsi selkeästi myös valitsemaasi teoreettiseen tai muuhun viitekehykseen.
  • Suostumuslomake: Hyödynnä lomaketta laatiessasi mallilomaketta. Linkki mallilomakkeeseen on tässä. Huomaathan, että suostumuslomake tulee “räätälöidä” siten, että se vastaa oman työsi menetelmiä ja osallistujia.
  • Tiedonkeruupohja: Liitä mukaan kuvaus aineistonkeruutavastasi, esimerkiksi haastattelurunko, kyselylomake tai kuvaus osallistuvan havainnoinnin käytänteistä.
  • Tutkimustiedote: Osallistujille jaettavasta tiedotteesta tulee käydä ilmi esimerkiksi tutkimustarkoitus ja menetelmät, osallistumiskäytänteet, aineiston säilyttämisen ja hävittämisen käytänteet ja tuloksista tiedottamisen tavat.
  • Ohjaajan puolto: Jos kirjoitat opinnäytetyötä, liitä mukaan ohjaajasi puolto tietona siitä, että tutkielmaasi puolletaan oppilaitoksellasi. Linkki puoltolausunnon mallilomakkeeseen on tässä.

Huomaathan myös, että jos tutkimus kohdistuu kohteeseen, jossa rekisterinpitäjä on joku muu kuin Diakonissalaitos (esimerkiksi Diakonissalaitokselta palvelua ostava kunta), niin sinun tulee saada tutkimuslupa rekisterinpitäjältä.

Vaihe 3, lausunnon saaminen

Saat eettisen toimikunnan lausunnon viikon kuluessa käsittelystä. Huomaathan, ettet voi aloittaa työsi tutkimuksellista osiota ennen puoltavaa lausuntoa. Lisäksi jos tutkimushankkeessasi tapahtuu myöhemmin merkittäviä muutoksia, tulee sinun hakea eettiseltä toimikunnalta täydentävä lupa.

Vaihe 4, valmiin työn lähettäminen Diakonissalaitokselle

Kun työsi on julkaistu, toimita linkki julkaisuun eettisen toimikunnan sihteerille. Sihteerin yhteystiedot löydät tämän sivun alaosasta. Julkaisu lisätään Diakonissalaitoksen verkkosivuille. Jos työsi keskeytyy tai jää valmistumatta, niin ilmoita myös siitä eettisen toimikunnan sihteerille.

Eettisistä käytänteistä

Diakonissalaitoksen eettinen toimikunta varmistaa, että konserniin kohdistuva tutkimus ja tiedonkeruu on tutkimuseettisesti kestävää.

Diakonissalaitoksella työskennellään monin eri tavoin haastavassa elämäntilanteessa olevien kanssa. Arvostava ja kunnioittava kohtaaminen on työssämme tärkeää, ja odotamme samaa myös tutkimuksentekijöiltä. Tässä joitakin asioita, jotka voit ottaa huomioon työssäsi:

Selkokielisyys ja ymmärrettävyys. 

Huolehdithan jo hakemusvaiheessa siitä, että työhösi osallistujille jaettava tieto (esimerkiksi tiedotteet ja suostumuslomakkeet) on selkeässä ja selkokielisessä muodossa. Tarjoa osallistujille myös selkeä mahdollisuus kysyä tai kommentoida työhösi liittyen ennen osallistumispäätöstä. Käännä tarvittaessa työssäsi käyttämät tiedotteet ja lomakkeet.

Kunnioitus.

Diakonissalaitoksen toiminnoissa kerätään paljon erilaista tutkimusaineistoa: asiakkaamme ja yhteisömme jäsenet antavat tätä kautta myös aikaansa ja omaa asiantuntemustaan tutkimushankkeiden edistämiseksi.

Edunvalvonta.

Tutkimus on keino syventää ymmärrystä, valmistua opinnoista tai tienata elanto, mutta myös tapa vaikuttaa yhteiskuntaan. Diakonissalaitoksen strategisia arvoja ovat ihmisarvo, lähimmäisenrakkaus ja uudistaminen. Toivomme, että myös tutkimusyhteisö auttaa rakentamaan yhteiskuntaa, jossa sosiaaliset oikeudet toteutuvat yhä paremmin. Toimikunta kiinnittää omassa arvioinnissaan huomiota myös siihen, ettei hanke aiheuta tutkimukseen osallistuville tarpeetonta haittaa.

Toiminnasta vastaavat yhteyshenkilöt

Rinnekodit (palveluliiketoiminta, koko Suomi)

Tuija Åstedt, palveluliiketoimintajohtaja, etunimi.sukunimi@hdl.fi

 

Diakonia ja sosiaalinen vastuu, Diakonissalaitos

Toimiala kokonaisuutena
Maija Hyle, toimialajohtaja, etunimi.sukunimi@hdl.fi

D-asemat, kansalais- ja vapaaehtoistoiminta, kansainvälinen toiminta, kidutettujen kuntoutus, maahanmuuttajatyö, yhteisöpalvelut
Maija Hyle, toimialajohtaja, etunimi.sukunimi@hdl.fi

 

Vamos ja työllisyys (Nuorten Vamos ja toimintaan liittyvät hankkeet)

Terhi Laine, johtaja, etunimi.sukunimi@hdl.fi

 

Nuorten ohjelma

Katri Angeria, nuoriso-ohjelman johtaja, etunimi.sukunimi@hdl.fi

 

Konsernipalvelut

Kunkin palvelualueen johtaja.

 

Historiallinen arkistoaineisto / Kansallisarkistoon sijoitetut aineistot

Jaana af Hällström, intendentti, jaana.af.hallstrom@hdl.fi

Kansallisarkistoon on sijoitettu 1960-luvulle ulottuva potilasarkisto. Potilasarkistoihin ei myönnetä tutkimuslupia muille kuin lähiomaisille kun potilaan kuolemasta on kulunut 50 vuotta. Jos aikaa on kulunut vähemmän tutkimusluvan hakee lähiomaisen hoidosta vastaava lääkäri. Kansallisarkiston henkilökunta etsii pyydetyn tiedon. Arkisto perii hausta maksu. Muuhun arkistoon tarvitaan tutkimuslupa. Sen käsittelee intendentti.


Eettinen toimikunta

Timo Pasanen, FT, puheenjohtaja                     
Terhi Laine, VTT                                                
Tuija Åstedt, VTM, eMBA
Outi Kuikanmäki, LL
Minna Kiviaho,
Anna Eskola, sosionomi YAMK       Maija Hyle, YTTPilvi Karhula, OTM                                             
Maiju Lehto, TM, toimikunnan esittelijä ja sihteeri

Ota yhteyttä:
Maiju Lehto, eettisen toimikunnan esittelijä ja sihteeri
puh. 050 575 3339
Linkki sähköpostiin

Diakonissalaitos
Alppikatu 2, 00530 Helsinki

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: