Tärkeää tietoa henkilötietojesi käsittelystä

Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot rekisteriasioissa

Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr.
Y-tunnus: 0116480-8
Alppikatu 2, 00530 Helsinki
Puh.: 09 77 501

Mari Rautiainen
Sähköposti: etunimi.sukunimi@hdl.fi 

Yhteyshenkilö 

Tietosuojavastaava Leenamaija Sipponen
Yhteystiedot: tietosuoja@hdl.fi Lisää yhteystietoja: 0400 728516 

Rekisterin nimi
Rekrytointirekisteri 

Yhteisrekisterinpitäjien nimet

Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr. (y-tunnus 0116480-8) , Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy (y-tunnus 0307082-1), Caritas Palvelut Oy (y-tunnus 2574952-8) 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on henkilöstön rekrytointi. Käsittelemme tietoja, joita olet antanut työhakemuksessasi ja joita syntyy rekrytointiprosessissa sekä suostumuksellasi tehtävässä henkilö- ja soveltuvuustestauksessa tai joita saadaan ilmoittamiltasi suosittelijoilta.

Rekisterin tietosisältö 

Käsittelemme seuraavia henkilötietoja:

•Yksilöintitiedot: etu- ja sukunimi, syntymäaika
•Yhteystiedot: osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
•Työhakemukseen ja ansioluetteloon liittyvät tiedot, kuten työkokemus, koulutustiedot, osaaminen,luottamustoimet, ulkomaalaisen työlupa
•Mahdollisilta suosittelijoiltasi saamamme tiedot
• Haastatteluun sekä mahdollisiin videohaastatteluihin ja henkilöarviointeihin liittyvät tiedot
• Mahdolliset muut työnhakijan itsensä antamat tiedot

Hakijan itse tuottamat tiedot
Ammatti
Koulutus
Nimi
Osoite
Puhelinnumero
Syntymäaika
Sähköpostiosoite
Työlupatiedot
Äidinkieli

Käsittelyperuste 

Lakisääteinen velvoite
Oikeutettu etu

Kuvaus oikeutetuista eduista joihin käsittely perustuu 

Rekisteritiedoilla edistetään konsernin työllisyyttä ja rekisteröityjen työllistymistä. Lakisääteisellä velvoitteella viitataan vain työlupaa koskevaan tietoon.

Kuvaus henkilötietojen vastaanottajista

Rekrytoinnissa käytämme alihankkijoita ja järjestelmää, jonka toimittajalla on tekninen pääsy henkilötietoihin. Edellytämme kaikkia käsittelijöitä noudattamaan EU:n tietosuoja-asetusta.

Tietolähde 

Rekisteröidyltä itseltä
Muusta lähteestä

Kuvaus tietolähteistä 

JulkiTerhikki ja JulkiSuosikki
sekä mahdolliset suosittelijat

Onko henkilötiedot annettava ja antamatta jättämisen seuraukset 

Työnhakija voi itse päättää, mitä tietoja hakemuksessaan luovuttaa. Rekrytointia ei voi toteuttaa ilman yhteystietoja. Rekrytointiprosessin eteneminen edellyttää henkilötietojen antamista. 

Henkilötietojen säilytysaika 

Hakemuksen tietoja säilytetään 24 kk hakemuksen saapumisesta ellei hakija pyydä rekisterinpitäjää poistamaan tietoja aiemmin. Mahdolliseen henkilöarviointiin osallistuneiden tiedot poistetaan hakuprosessin päätyttyä. 

Siirretäänkö rekisterin tietoja EUn tai ETAn ulkopuolelle?

Ei 

Tehdäänkö tietojen perusteella automaattisia päätöksiä?

Ei 

Vastustamisoikeus 

Tietojen antaminen on vapaaehtoista ja annettujen henkilötietojen käsittelyä voi vastustaa ilmoittamalla siitä kirjallisesti rekisterinpitäjälle tai poistamalla hakemuksensa rekrytointijärjestelmästä.

Rekisteröidyn muut oikeudet 

Henkilötietojen oikaisua tai käsittelyn rajoitusta koskeva ilmoitusvelvollisuus
Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Oikeus saada informaatio henkilötietojen käsittelystä
Oikeus saada pääsy omiin henkilötietoihin
Oikeus tietojen oikaisemiseen
Oikeus tietojen poistamiseen
Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Kuinka rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan 

Rekisteröidyn oikeuksien käytöstä tulee lähettää pyyntö kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterin yhteyshenkilölle tai esittää
pyyntö henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Tällöin rekisteröityä ohjataan kirjallisen pyynnön laatimisessa. Pyyntö välitetään tietosuojavastaavalle, joka seuraa rekisteröityjen oikeuksien toteutumista. Rekisteröidyn oikeuksia henkilökohtaisesti käytettäessä on rekisteröidyn esitettävä henkilöllisyystodistuksensa.

Valitusoikeus 

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on taikka jossa väitetty rikkominen on tapahtunut, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja. 

Julkaistu 6.10.2021

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: