Vertaistoiminnan uudet valmennusmateriaalit asunnottomuustyöhön

14.2.2023

Accomodating a travelers life -hankkeessa kehitettiin uusia vertaistoiminnan valmennusmateriaaleja asunnottomuustyöhön. Lautapeli, online-peli ja käsikirjat niin ammattilaisille kuin vertaisvalmennettaville tukevat asunnottomuutta kokeneiden toimijuutta.

Ihminen tarjoaa tukea toiselle.

Luottamuksen rakentuminen asunnottomuutta kokeneen ihmisen ja häntä auttavan tukitahon välille on perusedellytys sille, että ihminen saa tarvitsemansa yksilöllisen avun. Vertaistukihenkilö on usein korvaamaton tuki luottamuksen rakentumisessa.

Valmennuksesta tukea niin ammattilaisille kuin vertaisille

Diakonissalaitoksen ja sen viiden eurooppalaisen kumppanin yhteisessä Accomodating a traveler’s life eli ATL-hankkeessa luotiin valmennusohjelma vertaistukihenkilöille ja heitä tukeville ammattilaisille.

Valmennusohjelman avulla asunnottomuutta kokenut ihminen pystyy kääntämään elämänkokemuksensa voimavaroiksi ja tukemaan kokemustensa kautta vielä vailla omaa kotia olevia. Samalla ohjelma vahvistaa asunnottomuutta kokeneiden ihmisten toimijuutta ja osallisuutta sekä parantaa heidän työllistymismahdollisuuksiaan.

Ammattilaisille ohjelma tarjoaa työmallin, joka auttaa vastaamaan paremmin asunnottomuutta kokeneiden ihmisten haasteisiin ja yksilöllisiin tarpeisiin. Koulutus valmistaa ammattilaisia valmentamaan asunnottomuutta kokeneista ihmisistä vertaistukihenkilöitä ja auttaa ammattilaisia työskentelemään yhdessä heidän kanssaan. Se tarjoaa jäsennellyn lähestymistavan ammattilaisen ja vertaistukihenkilön yhteistyöhön ja innostaa ammattilaisia pyrkimään tasa-arvoiseen, kunnioittavaan ja vastavuoroiseen oppimiseen perustuvaan ammatilliseen suhteeseen. Samalla se valmistaa ammattilaisia tukemaan vertaistukihenkilöitä heidän tehtävässään.

Koulutuspakettiin kuuluu myös vertaistukityön periaatteita opettava peli

Valmennusohjelma sisältää toiminnallisen koulutusrungon harjoitteineen sekä käsikirjat niin vertaisille kuin heitä kouluttaville tai heidän kanssaan toimiville ammattilaisille. Koulutus käsittelee mm. vertaisen roolia, vuorovaikutustaitoja, mielenterveyttä sekä työssä jaksamista. Valmennusohjelman eri osioita testattiin viidessä hankemaassa vuonna 2022 ja osioita kehitettiin eteenpäin saadun palautteen perusteella. Koulutusmateriaalien teemoista muokattiin myös lautapeli ja online-peli, joiden avulla valmennukseen osallistuneet ja muutkin vertaiset voivat vahvistaa vertaistyössä tarvittavia taitoja.

Hankkeessa tuotetut valmennusmateriaalit ovat vapaasti käytettävissä verkossa:

Kaikki hankkeessa tuotetut materiaalit kuudella eri kielellä ovat sivulla www.atl-project.eu

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: