Yritysvapaaehtoisuus keinona vähentää nuorten digisyrjäytymistä

17.5.2023

Digitaalinen syrjäytyminen on kaikille nuorten kanssa työtä tekeville tahoille haaste. On kehitettävä luovia keinoja, joilla erityisesti NEET-nuorten (Not in Education, Employment, or Training) digisyrjäytymistä estetään ja digitaalisia taitoja vahvistetaan, toteaa Anni Selin. Yksi tapa on yritysvapaaehtoisuus, jolla vahvistetaan ja laajennetaan näiden nuorten digitaitoja. 

Nainen, jolla on yllään punainen paita.

Digisyrjäytyminen on kriittinen tekijä osattomuudessa yhteiskunnassamme. Puutteelliset digitaidot sulkevat nuoren pois palveluista, koulutuksesta ja kuulumisen kokemuksista omiin vertaisyhteisöihin.

Digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskus Verken järjestämässä Digitaalisen nuorisotyön tulevaisuus -seminaarissa 2023 nousi keskustelussa ajatuksia siitä, että tulevaisuuden nuorisotyössä tulisi käyttää teknologia-alan ammattilaisten osaamista hyödyksi digitaalisessa nuorisotyössä. Nuorten kanssa työskentelevien ammattilaisten ei tarvitse olla kaikkien alojen asiantuntija. Vamokselle valmistuu keväällä 2023 YAMK-tasoinen produktiivinen opinnäytetyö yritysvapaaehtoisuudesta. Opinnäytetyön tavoitteena on hyödyntää palvelumuotoilun menetelmiä uuden yritysvapaaehtoisuuden konseptin luomisessa Vamos nuorten palveluille, nimenomaan nuorten digitaalisten taitojen vahvistamisessa. Työ tehtiin osana Vamoksen Digistä voimaa hanketta (ESR), jossa opinnäytetyön tekijä myös työskenteli projektityöntekijänä.

Yritysvapaaehtoisuus on tapa kantaa yhteiskuntavastuuta

Kehitettävässä konseptissa yritysvapaaehtoisten tavoitteena on vahvistaa ja laajentaa NEET-nuorten digitaitoja. NEET-nuoret ovat yritysvapaaehtoistoiminnan kohderyhmä, ja he ovat usein haavoittuvassa asemassa olevia nuoria. Konseptin kehittämisprosessissa kokeiltiin kolmea eri valmennustapaa, jotka erilaiset yritysvapaaehtoisten käyttäjäryhmät kokevat tuloksien valossa mielekkäiksi. Yritysvapaaehtoisuus on yhteiskuntavastuun muoto, jossa yrityksen työntekijät osallistuvat itse toimintaan. Vaikka ilmiö ei ole vielä näkyvä Suomen yhteiskunnallisessa keskustelussa, se on kuitenkin maailmalla yksi nopeimmin kasvavista vapaaehtoistoiminnan muodoista.

Yritysvapaaehtoisuudesta on hyötyä vapaaehtoisille ja yrityksille

Konseptin kehittäminen Vamokselle osoitti, että palvelumuotoilun menetelmiä hyödyntämällä voidaan luoda uusia tapoja tukea nuoria. Yritysvapaaehtoisuuden kasvaessa on tärkeää pohtia työn laatua ja eettisyyttä. Yritysvapaaehtoiset ja yritykset saavat vapaaehtoistyöstä lukuisia hyötyä.

  • Työn täytyy rakentua kohderyhmän tarpeista ja lähtökohdista, ottaen huomioon toiminnan sensitiivisyys.

    Tämä voidaan varmentaa kouluttamalla yritysvapaaehtoiset ymmärtämään työn arvopohja, syrjäytymistä ilmiönä ja miten osallisuutta pyritään vahvistamaan.

  • Nuorten kanssa tehtävä yritysvapaaehtoistyö voi olla palkitsevaa ja antoisaa niin yritysvapaaehtoisille kuin nuorillekin.
  • Yritysvapaaehtoisuus on konkreettinen tapa kohdata ihmisiä oman elinpiirin ulkopuolella.

    Tällainen kokemuksellinen yhteiskuntavastuun muoto voi osaltaan vähentää eri yhteiskuntaluokkien eriarvoisuutta ja antaa ymmärrystä siihen, miten yhdenvertaisuutta lisätään yhteiskunnassamme.

Kirjoittaja Anni Selin vastasi Digistä voimaa -hankkeessa yritysyhteistyöstä.

LÄHTEET

Selin, A. 2023. Yritysvapaaehtoisuuden konsepti Vamos-nuortenpalveluille. Helsinki. XAMK

Seppänen, A. M. 2022. The Virtues of Corporate Volunteering: An Ethical-empirical Analysis of Relations of Recognition in Corporate Volunteering. Helsinki: Helsingin yliopisto.

Kaarakainen, S.-S. ja Kaarakainen, M.-T. 2018. Tulevaisuuden toivot – Digitaalisten medioiden käyttö nuorten osallisuuden ja osaamisen lähteenä, Media & viestintä 41 (4). Saatavissa: https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/77458

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: