Kohtaamisia ammatillisessa koulutuksessa

28.4.2020

Rahoittajien logot: Euroopan unioni ja Vipuvoimaa EU:lta 2014 - 2020

Vamos 2. aste – opintoihin kiinnittyminen, läpäisy ja pudokkuuden ehkäisy -hankkeen (2018–2020) tavoitteena on tukea 16-29-vuotiaiden opiskelijoiden etenemistä opinnoissa, tunnistaa varhaisessa vaiheessa läpäisyyn liittyviä riskitekijöitä ja löytää keskeyttämisen ehkäisyyn toimivia ratkaisuja. Hanketta toteutetaan yhteistyössä Diakonissalaitoksen Vamos ja työllisyys -palveluiden, Suomen Diakoniaopiston, Turun ammatti-instituutin ja Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian kanssa.

Vierellä kulkevaa tukea opintojen etenemiseen ja läpäisyyn edistävää hanketta  rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto. Oppilaitoksissa pilotoidaan erilaisia ratkaisuja, joiden käyttökokemusten pohjalta kehitetään valtakunnallinen toimintamalli. Oppilaitokset voivat ottaa toimintamallin käyttöönsä ja hyödyntää sitä soveltuvin osin.

Mies kirjoittaa. Miettii ehkä; Ovatko opinnot vaarassa keskeytyä

Vamos -työotteen ja ”luottohenkilön” merkitys kun opinnot ovat vaarassa keskeytyä

Keskeyttämistä ehkäiseviin ja opintojen läpäisyä tukeviin toimenpiteisiin liittyy vaikuttavaksi todennetun Vamos-työotteen elementit, joita ovat luottamus, kohtaaminen, arvostava vuorovaikutus, emotionaalinen yhteys, läsnäolo ja osallisuuden tukeminen. Tärkeää on luottamuksellisen ja turvallisen ilmapiirin luominen, jossa kohtaaminen opiskelijan kanssa tapahtuu arvostavasti ja hyväksytysti. Osallisena opinnoissa-tutkimuksen (2018) mukaan ilmapiiri ja yhteisöön kuuluminen ovat olennaisia asioita, jotta opiskelija kokee voivansa olla oma itsensä ja ilmaista itseään. Tämän todetaan olevan edellytys myös vuorovaikutukselle ja osallisuudelle (Jauhola & Kortelainen 2018, 25).

Vamos 2. aste -hankkeessa merkittävänä tekijänä pidetään kohtaamista ja tasavertaista ja -arvoista vuorovaikututusta opiskelijan ja oppilaitoksen työntekijän välillä. Vamos-työotteen mukaisesti hankkeessa on pilotoitu oppilaitoksissa ”luottohenkilön”-roolia, työntekijää, johon opiskelijalla rakentuu luottamuksellinen suhde ja joka tarvittaessa tukee opiskelijaa elämän ja opintopolun haasteissa. Vamos-työotteen mukaisesti toimivan ”luottohenkilön” avaintyökaluja ovat opiskelijan kuuntelemisen ja läsnä olemisen taito sekä aito kunnioittaminen ja välittävä kohtaaminen, juuri tässä hetkessä.

Toimenpiteiden vaikuttavuuden mittaamista ja yhteistä kehittämistä

Kehittämistyön vaikuttavuutta mittaamalla on tarkoitus saada tietoa opiskelijalle tarjottujen toimenpiteiden vaikutuksesta ja sitä mahdollisesti seuranneesta muutoksesta. Hankkeessa pilotoitavat toimenpiteet pyritään kohdentamaan oikea-aikaisesti niistä hyötyville opiskelijoille. Tarkoituksena on tehdä sellaisia toimenpiteitä, joista voidaan mitata olevan hyötyä.

Opiskelijan lähtötilannetta mitataan Diakissa kehitetyllä 3x10d-elämäntilannemittarilla. Opiskelijan lähtötilannetta seurataan kolmen kuukauden kuluttua ja tilannetta verrataan lähtötilanteeseen, jolloin saadaan tietoa mahdollisen muutoksen vaikutuksesta. Onnistuneet toimenpiteet kannustavat opiskelijoita etenemään opinnoissaan. Tarkoituksena on myös pyrkiä parantamaan oppilaitoksen kustannusvaikuttavuutta, jolloin oppilaitos hyötyy onnistuneiden toimenpiteiden kohdentamisesta ja vaikutuksesta taloudellisesti.

Hankkeen toimenpiteiden vaikuttavuuden tuloksia ja analyysia on odotettavissa syksyllä 2020. Tätä jäädään odottamaan innolla ja mielenkiinnolla!

 

Kirjoittaja Hanna Kivinen-Inkinen työskentelee hankkeen hankekoordinaattorina.

 

Lue seuraavaksi: uusimmat artikkelit