Alumnitoiminta on loistava keino rakentaa brändiä ja tukea rekrytointeja

20.6.2024

Mitä on alumnitoiminta ja miksi sitä kannattaa hyödyntää työelämässä? Rinnekotien asiantuntijat uskovat, että yhteistyö entisten työntekijöiden kanssa ei ainoastaan vahvista yrityksen brändiä ja mainetta työnantajana, vaan sillä voi olla suora vaikutus liiketoimintaan.

Kaksi naista seisoo vierekkäin.

Sote-alan työvoimapula vaatii uusia ratkaisuja. “On selvää, että perinteiset metodit eivät enää riitä – tarvitaan tuoretta ajattelua”, toteavat Leena Åkerberg ja Niina Jatkola Rinnekodeilta. Kuva: Laura Karlin

Miten sinun organisaatiossasi pidetään yhteyttä entisiin työntekijöihin? Vai pidetäänkö mitenkään?

Alumnitoiminta on Suomessa tuttua opiskelupiireissä ja sillä on pitkät perinteet maailmalla. Sen sijaan suomalainen yrityselämä ei juurikaan hyödynnä entisistä työntekijöistä koostuvan verkoston potentiaalia.

Rinnekotien viestintä- ja markkinointipäällikkö Leena Åkerberg ja henkilöstön kehittämispäällikkö Niina Jatkola ovat sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia.

He toteavat, että työvoimapulasta kärsivällä sote-alalla on innovoitava uudenlaisia ratkaisuja työnantajabrändin rakentamiseen, henkilöstön rekrytointiin ja sitouttamiseen.

Nyt Åkerberg ja Jatkola jakavat 4 vinkkiä, miksi entiset työntekijät kannattaa huomioida ja miten Rinnekodit hyödyntää alumniyhteisön voimaa.

1. Alumnitoiminta rakentaa työnantajabrändiä ja auttaa rekrytoinneissa

Alumniyhteisö on loistava, mutta alihyödynnetty kanava rekrytointiin. Entisten työntekijöiden joukossa saattaa olla osaajia, jotka harkitsevat paluuta sopivan tilaisuuden tullen.

”Pidämme alumnitoiminnan kautta yhteyttä entisiin työntekijöihin. Olemme iloisia, että he ovat työskennelleet kanssamme ja haluamme kuulla heistä jatkossakin. Viestimme, että he ovat tervetulleita takaisin”, kertoo Leena Åkerberg.

Innovoinnista sai alkunsa myös Diakonissalaitoksen konsernin Rinnekotien ja Diakonissalaitoksen ikioma alumniyhteisö. Se on tiettävästi yksi ensimmäisistä sote-alan yrityksen ylläpitämistä alumniyhteisöistä Suomessa.

Rinnekodit on Diakonissalaitoksen 100% omistama yhteiskunnallinen yritys ja työnantajakuvan kehittäminen on osa konsernin yhteistä strategiaa.

”Alumniyhteisömme tukee strategiaamme. Haluamme rakentaa vieraanvaraisia yhteisöjä, joissa luottamus, osallisuus ja toimijuus vahvistuvat. Yhteydenpito entisiin työntekijöihin tukee arvolupaustamme”, Åkerberg toteaa.

Åkerbergin mukaan väylä rekrytoida paluumuuttajia on vain yksi näkökulma alumnitoimintaan. Alumnit ovat tärkeä kohderyhmä myös työnantajabrändin näkökulmasta.

”Entiset työntekijät jakavat kokemuksiaan ja näkemyksiään työskentelystä organisaatiossa. Myönteiset kokemukset voivat innostaa muita hakemaan töihin yritykseen, mikä parantaa sen mainetta työmarkkinoilla.”

2. Alumniyhteisö luo arvoa sekä työnantajalle että entisille työntekijöille

Alumniyhteisö on arvokas verkosto sekä työnantajalle että entisille työntekijöille. Verkostossa luodaan pitkäaikaisia suhteita ja jaetaan osaamista puolin ja toisin.

”Yhteisö tarjoaa entiselle työntekijälle luontevan väylän kohdata sekä tuntea sosiaalista yhteenkuuluvuutta entisten kollegoiden kanssa. Lisäksi alumni saattaa löytää sen kautta uusia kontakteja ja uramahdollisuuksia”, Åkerberg sanoo.

Diakonissalaitoksen ja Rinnekotien alumniyhteisön jäsenet saavat kutsuja erilaisiin tapahtumiin ja koulutuksiin. Rinnekotien jo neljänä vuonna järjestämä valtakunnallinen Tunne työsi -seminaari on esimerkki sote-alan asiantuntijoille suunnatusta tapahtumasta, johon kutsutaan myös alumneja.

”Siinä on tavoitteena tarjota kuulijoille ajankohtainen, mielenkiintoinen ja oivaltava kokonaisuus kentältä, jolla toimimme. Tällä tavoin autamme entisiä työntekijöitämme ylläpitämään osaamistaan ja edistämme merkityksellisiä suhteita heidän ja organisaatiomme nykyisten työntekijöiden välillä”, Niina Jatkola kertoo.

”Entiset työntekijät voivat työskennellä myös yhteistyökumppaneina nykyisissä rooleissaan, mikä puolestaan avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja syventää ammatillisia suhteita. Näin organisaatio pääsee hyödyntämään myös ulkopuolista huippuosaamista”, Jatkola toteaa.

3. Hiljaisen tiedon siirtyminen ylläpitää yrityksen kilpailukykyä

Alumnit ovat kerryttäneet arvokasta kokemusta, taitoja ja hiljaista tietoa työskennellessään entisessä työpaikassaan – jotkut jopa vuosikymmenten ajan. Alumniyhteisö on luonnollinen kanava hyödyntää heidän osaamistaan ja auttaa hiljaista tietoa siirtymään eteenpäin.

”Kokeneet alumnit voivat toimia mentoreina tai uraneuvojina nykyisille työntekijöille ja heitä voi kutsua puhujiksi tai asiantuntijoiksi seminaareihin, työpajoihin tai koulutuksiin. Kokeneilla senioreilla voi olla valtavasti vuosien saatossa kertynyttä erikoisosaamista, ja tätä tietotaitoa kannattaa jakaa”, Jatkola toteaa.

Diakonissalaitoksen ja Rinnekotien alumniyhteisö on tarkoitettu kaikille konsernissa työskennelleille työsuhteen laatuun tai pituuteen katsomatta. Työsuhde on voinut kestää vuosia tai lyhyemmän aikaa, kuten harjoittelu- tai kesätyöjakson.

”Olemme yhteydessä alumneihin uutiskirjeellä 2–4 kertaa vuodessa. Esimerkiksi opiskelijat, jotka ovat olleet meillä kesätöissä, saavat sitä kautta helposti tietoa tulevan kesän työmahdollisuuksista sekä sijaisuuksista”, Åkerberg kertoo.

Alumniverkosto voi toimia tehokkaana kanavana houkutella eläkkeelle siirtyneitä ammattilaisia palaamaan töihin – joko kokoaikaisesti, osa-aikaisesti tai projektikohtaisesti.

”Monet eläkkeelle jääneet ammattilaiset etsivät joustavia työmahdollisuuksia, jotka eivät vaadi täyttä työaikaa. Seniorirekryt ovat myös sote-alalla aika ajankohtainen aihe”, Jatkola sanoo.

4. Alumneilta saatava palaute auttaa vahvistamaan yrityskulttuuria

Alumnit tarjoavat tärkeää näkemystä työpaikan kulttuurista ja johtamiskäytännöistä. Entisiltä työntekijöiltä saatu palaute on hyödyllistä, kun organisaatio pyrkii kehittämään toimintaansa. Lähtökeskusteluissa työnantajalla on monesti mahdollisuus saada rehellistä ja suoraa palautetta.

”Työntekijäkokemusta on tärkeä kuulla kaikissa työsuhteen elinkaaren vaiheissa. Koemme, että siinä missä uusi työntekijä otetaan vastaan kuin odotettu ystävä, työntekijän lähtötilanne pitäisi hoitaa yhtä suurella sydämellä. Työnantajan tulisi ottaa aktiivinen rooli palautteen vastaanottajana”, Jatkola toteaa.

Jatkolan mukaan alumniyhteisön jäseneltä saatu palaute voi olla hyvin erilaista kuin lähtevän työntekijän palaute. Kun etäisyys lähtöön on kasvanut, entistä työpaikkaansa voi katsoa uudesta näkökulmasta ja nähdä yrityksen vahvuudet ja kilpailuedut selkeämmin.

”Molemmat tarjoavat syötteitä itsereflektioon ja toiminnan kehittämiseen. Alumnien kanssa käytävä keskustelu on usein melko ratkaisukeskeistä ja painottuu esimerkiksi siihen, miten voimme paremmin sitouttaa heitä ja millaisia mahdollisuuksia heillä puolestaan on tukea entistä työnantajaansa”, Jatkola toteaa.

Diakonissalaitoksen ja Rinnekotien vieraanvarainen perehdytys -malli syntyi ison palvelumuotoiluhankkeen myötä vuonna 2021. Tällöin luotiin askelmerkit yksilölliselle perehdytykselle, joka vahvistaa kokemusta siitä, että työntekijä on tervetullut, osaava ja arvostettu osa työyhteisöä.

”Kun alumnille jää lähdöstä samanlainen kokemus, olemme onnistuneet. Osallistuva alumniverkosto on jo osoitus työnantajalle siitä, että työpaikalla tehdään asioita oikein. Lisäksi alumneilta saatu myönteinen palaute voi auttaa koko työyhteisöä hahmottamaan parhaat puolensa paremmin”, Jatkola sanoo.

”Tavoitteenamme on saada mahdollisimman paljon entisiä työntekijöitä liittymään alumniyhteisöömme ja luoda siitä aktiivinen yhteisö, jota voidaan myös kehittää jäsenten toiveiden mukaisesti”, Åkerberg toteaa.

Duunitori on tehnyt artikkelin kaupallisessa yhteistyössä Rinnekodit Oy:n kanssa.

Tästä Diakonissalaitoksen alumni-sivulle
Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: