Vamoskin tuottaa Kelan Nuotti-valmennusta – antaa suuntaa omalle opiskelupolulle

5.1.2023

”Haluaisin suorittaa tutkinnon loppuun mutta en enää tiedä mistä aloitan.” Näin vastaa Nuotti-valmennukseen tullut opiskelija ensitapaamisella, kun kysyn häneltä alustavia ajatuksia ja toiveita valmennukseen liittyen. Vastaus sisältää paitsi oman varovaiseen toiveen ja tavoitteen opintojen loppuun saattamisesta mutta samalla myös epävarmuuden, miten tilannetta voisi lähteä purkamaan, jotta oma tulevaisuuden polku selkiytyisi. Valmentaja Tuovi Honkela kirjoittaa valmennuksesta ja sen tavoitteista. Hän valmentaa nuoria Vamoksessa Rovaniemellä.

Opiskelijoiden kohtaamat haasteet ovat moninaisia ja myös opiskelu tänä päivänä on kovin erilaista kuin aiemmin. Viime aikoina opiskelijat ovat kohdanneet paitsi pandemian, myös jatkuvassa liikkeessä ja epävarmuudessa olevan tulevaisuuden ja maailman. Luottamuksen rakentaminen itseensä, omiin valintoihin, opinnoissa etenemiseen tai alavaihtoehtojen ja työelämänäkymien kannattelevuuteen voi olla haastavaa. Huolta opiskelijoiden voinnista ja mm. mielenterveyden haasteista on nostettu esiin myös esimerkiksi vuoden 2021 kouluterveyskyselyssä (pdf-linkki) ja korkeakouluopiskelijoiden terveys- ja hyvinvointikyselyssä.

Palveluita opiskelijoiden tueksi on monia, niin oppilaitosten ja korkeakoulujen omia, kuin opiskeluterveydenhuollon ja muidenkin toimijoiden palveluita. Opiskelijoilla saattaa olla myös mahdollisuus erilaisiin kuntoutuksiin. Nuotti-valmennus on Kelan myöntämää nuoren ammatillista kuntoutusta, jonka yhtenä kohderyhmänä ovat opiskelijat, joiden opinnot ovat riskissä keskeytyä. Mitä Nuotti-valmennuksen kaltainen kuntoutusmuoto voi tuoda opiskelijalle, jonka opintoja uhkaa keskeytyminen?

”En tiennyt, mitä kaikkea tukea minun on mahdollista saada.”

Iso osa opiskelijoista etenee opinnoissaan hyvin, löytää ja myös saa tarvittaessa riittävän ja oikea-aikaisen tuen. Nuotti-valmennukseen ohjautuvat opiskelijat ovat kuitenkin jo Kelan arvion mukaan riskissä keskeyttää opintonsa. Valmennukseen tullessaan osalla opiskelijoista ei välttämättä ole riittävää verkostoa ympärillään. Opiskelija ei ole ehkä ollut tietoinen tukimahdollisuuksista tai omat voimavarat eivät ole enää riittäneet niiden hakemiselle. Valmennuksen tehtävänä on tuolloin kartoittaa ja lähteä rakentamaan riittävät verkostot opiskelijan ympärille, jotta hän saa paitsi riittävän tuen käsillä olevaan elämäntilanteeseen mutta myös tunteen siitä, että riittävä tuki opiskelupolulle jatkuu valmennuksen jälkeenkin.

 ”Tunnistan paremmin asioita, jotka tuottavat minulle haasteita arjessa.”

Opiskelijalla voi olla myös tilanne, jossa verkostoja on riittävästi, mutta mahdollisuuksia esimerkiksi opiskelijan koti- ja arkiympäristöön jalkautuvaan työhön rajatusti. Kansainvälisen ICF -luokituksen mukaan toimintakyky ja sen rajoitteet ovat moniulotteinen, vuorovaikutuksellinen ja dynaaminen tila, joka koostuu terveydentilan sekä yksilön ja ympäristötekijöiden yhteisvaikutuksesta. Arjen ympäristöihin jalkautuva nuotti-valmennus on voinut tukea opiskelu- ja toimintakykyä arjessa suoriutumisen, vapaa-ajan osallisuuden ja laajemmin toimintakyvyn tarkastelussa ja vahvistamisessa. Valmennus on voinut olla esim. viikkosuunnittelua, voimavarojen vahvistamista tai kotoa liikkeelle lähtemisen tukemista. Valmennus on usein mahdollistanut myös toimintakykyyn liittyvien havaintojen eteenpäin viemisen yhdessä opiskelijan kanssa esim. sosiaali- ja terveyspalveluihin ja sitä kautta hoidon- ja palvelutarpeen sekä kuntoutuksen arvioinnin.

”Uskon, että tulen pärjäämään tulevaisuudessa. Luotan paremmin itseeni.”

Nuotti-valmennuksen yhtenä tavoitteena on Kelan määritelmän mukaan valmennettavan oman käsityksen vahvistuminen liittyen voimavaroihin ja vahvuuksiin. Varsinaisten opintojen suorittamisen ja niihin liittyvien haasteiden pohdinnan lisäksi, tarkastelussa on usein opiskelijaidentiteettiin, minäkuvaan ja itsetuntoon ja vahvuuksiin liittyvät teemat. Näiden tarkastelu voi avata opiskelijalle uudenlaisia tulokulmia omiin opintoihin, elämäntilanteeseen ja itseen. Usein valmennus mahdollistaa paitsi elämäntilanteeseen vaikuttavien yksilöllisten tekijöiden tunnistamista ja ymmärtämistä mutta myös ympäristötekijöiden sekä laajempien yhteiskunnallisten ja kulttuuristen rakenteiden tunnistamista. Valmennus voi antaa aikaa ja tilaa omalle identiteettikerronnalle tilanteessa, jossa usein myös ulkopuoliset tekijät asettavat opiskeluun tiukkoja raameja.

”Stressasin pitkään opintojen etenemättömyyttä mutta en uskaltanut erota koulusta, koska en tiennyt mitä sitten tapahtuisi.”

Vaikka opintojen keskeyttäminen ei yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti ole aina kannattavaa, on asian äärelle pysähtyminen yksilön kannalta merkittävää. Aina suunnitelma tai sopivien tukitoimien rakentaminen opinnoissa jatkamiselle ei ole opiskelijan asioita eteenpäin vievä ratkaisu. Toisinaan voi kyse olla toiveesta vaihtaa alaa tai keskeyttää opinnot, jotka eivät tunnu omalta. Opiskelijalla saattaa kyteä toive uuden suunnan ja alavaihtoehtojen löytämiselle mutta samaan aikaan mielessä on myös huoli olemassa olevien palveluiden mahdollisesta katkeamisesta. Nuotti-valmennus on voinut tämän kaltaisissa tilanteissa mahdollistaa myös turvallisen irtautumisen opinnoista. Nuorella on tieto, että hänellä jatkuu säännöllinen kontakti, jonka kanssa voi rakentaa tarvittavia verkostoja uudelleen. Riittävä ja oikea-aikainen tuki mahdollistaa luottamuksen ja toivon vahvistumisen omaa tulevaisuutta kohtaan.

 

Nuotti-valmennuksella tukea erilaisiin elämäntilanteisiin

NUOTTI-valmennusta voi hakea Kelasta, jos on 16–29-vuotias ja tarvitsee tukea jokapäiväisen elämän erilaisiin haasteisiin ja tulevaisuuden suunnitelmien laatimiseen. Nuotti-valmennus voi tulla kyseeseen, jos ei ole löytänyt sopivaa opiskelualaa tai työpaikkaa, opiskelu on keskeytynyt tai on vaarassa keskeytyä tai tulevaisuuden suunnitelmat ovat epäselvät ja on tarve niiden selkiyttämiselle.

Lue lisää Nuotti-valmennuksesta ja hae!

 

Nainen pimeässä metsässä. Hänellä on lyhty kädessä.


Kirjoittaja Tuovi Honkela työskentelee Nuotti-valmentajana Vamos Rovaniemen toimipisteessä. Häneltä saat lisätietoa valmennuksesta, puh. 050 355 0937 tai tuovi.honkela@hdl.fi

 

 

Diakonissalaitoksen Vamos auttaa 16-29-vuotiaita nuoria, joita huolettaa esimerkiksi arjessa pärjääminen, mielenterveys, asuminen, raha-asiat tai koulu- ja työelämään pääsy. Jokainen Vamoksessa aloittava nuori saa oman työntekijän, jolla on aikaa tutustua ja vastata hänen tarpeisiinsa. Vamoksessa nuori saa tukea niin arkeen kuin tulevaisuuden suunnitteluun.  Myös Vamos tuottaa Kelan Nuotti-valmennusta. Rovaniemen lisäksi sitä on Kuopiossa, Lahdessa, Oulussa ja Turussa.

 

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: