Opinnot keskeytymässä? Vamoksen hanke tuotti ehkäisevän toimintamallin

28.4.2020

Rahoittajien logot: Euroopan unioni ja Vipuvoimaa EU:lta 2014 - 2020

Opinnot keskeytymässä? Vamos 2. aste – opintoihin kiinnittyminen, läpäisy ja pudokkuuden ehkäisy -hankkeen (2018–2020) tavoitteena oli tukea 16-29-vuotiaiden opiskelijoiden etenemistä opinnoissa, tunnistaa varhaisessa vaiheessa läpäisyyn liittyviä riskitekijöitä ja löytää keskeyttämisen ehkäisyyn toimivia ratkaisuja. Hanketta toteuttivat yhteistyössä Diakonissalaitoksen Vamos ja työllisyys -palvelut, Suomen Diakoniaopisto, Turun ammatti-instituutti ja Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia.

 

Vierellä kulkevaa tukea opintojen etenemiseen ja läpäisyyn edistävää hanketta  rahoitti Euroopan sosiaalirahasto. Oppilaitoksissa pilotoitiin erilaisia ratkaisuja, joiden käyttökokemusten pohjalta kehitettiin valtakunnallinen toimintamalli. Oppilaitokset voivat ottaa toimintamallin käyttöönsä ja hyödyntää sitä soveltuvin osin.

Mies kirjoittaa. Miettii ehkä; Ovatko opinnot vaarassa keskeytyä

Tässä linkki toimintamalliin Kohdaten ja kohdentaen.

Opinnot keskeytymässä? Vamos -työotteella ja ”luottohenkilöllä” on merkitys

Keskeyttämistä ehkäiseviin ja opintojen läpäisyä tukeviin toimenpiteisiin liittyy vaikuttavaksi todennetun Vamos-työotteen elementit, joita ovat luottamus, kohtaaminen, arvostava vuorovaikutus, emotionaalinen yhteys, läsnäolo ja osallisuuden tukeminen. Tärkeää on luottamuksellisen ja turvallisen ilmapiirin luominen, jossa kohtaaminen opiskelijan kanssa tapahtuu arvostavasti ja hyväksytysti. Osallisena opinnoissa-tutkimuksen (2018) mukaan ilmapiiri ja yhteisöön kuuluminen ovat olennaisia asioita, jotta opiskelija kokee voivansa olla oma itsensä ja ilmaista itseään. Tämän todetaan olevan edellytys myös vuorovaikutukselle ja osallisuudelle (Jauhola & Kortelainen 2018, 25).

Vamos 2. aste -hankkeessa merkittävänä tekijänä pidettiin kohtaamista ja tasavertaista ja -arvoista vuorovaikututusta opiskelijan ja oppilaitoksen työntekijän välillä. Vamos-työotteen mukaisesti hankkeessa on pilotoitu oppilaitoksissa ”luottohenkilön”-roolia, työntekijää, johon opiskelijalla rakentuu luottamuksellinen suhde ja joka tarvittaessa tukee opiskelijaa elämän ja opintopolun haasteissa. Vamos-työotteen mukaisesti toimivan ”luottohenkilön” avaintyökaluja ovat opiskelijan kuuntelemisen ja läsnä olemisen taito sekä aito kunnioittaminen ja välittävä kohtaaminen, juuri tässä hetkessä.

Toimenpiteiden vaikuttavuuden mittaamista ja yhteistä kehittämistä

Kehittämistyön vaikuttavuutta mittaamalla oli tarkoitus saada tietoa opiskelijalle tarjottujen toimenpiteiden vaikutuksesta ja sitä mahdollisesti seuranneesta muutoksesta. Hankkeessa pilotoitavat toimenpiteet pyrittiin kohdentamaan oikea-aikaisesti niistä hyötyville opiskelijoille. Tarkoituksena oli tehdä sellaisia toimenpiteitä, joista voidaan mitata olevan hyötyä.

Opiskelijan lähtötilannetta mitattiin Diakissa kehitetyllä 3x10d-elämäntilannemittarilla. Opiskelijan lähtötilannetta seurattiin kolmen kuukauden kuluttua ja tilannetta verrattiin lähtötilanteeseen, jolloin saatiin tietoa mahdollisen muutoksen vaikutuksesta. Onnistuneet toimenpiteet kannustivat opiskelijoita etenemään opinnoissaan. Tarkoituksena oli myös pyrkiä parantamaan oppilaitoksen kustannusvaikuttavuutta, jolloin oppilaitos hyötyi onnistuneiden toimenpiteiden kohdentamisesta ja vaikutuksesta taloudellisesti.

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: