Vamoksen voima piilee uniikissa työotteessa ja monialaisessa yhteistyössä

16.6.2022

Vamos-valmentaja Heidi Turunen teki opinnäytetyönsä Vamoksen työotteesta. “Toimiviksi ja vaikuttaviksi työotteen elementeiksi nousivat muun muassa aika, aito ja yksilöllinen kohtaaminen, luottamuksen syntyminen, nuoren osallisuuden ja oman toimijuuden tukeminen sekä mahdollisuus saada tukea kokonaisvaltaisesti elämän eri osa-alueille”,  Turunen kirjoittaa.  

Nainen seisoo.

“Toimivalla ja asiantuntevalla sidosryhmä- ja verkostoyhteistyöllä on suuri merkitys ja se on valtava voimavara työssä”, kirjoittaa espoolaisnuorten kanssa Vamoksessa työskentelevä Heidi Turunen.

Nuorten syrjäytymisriski nähdään ajankohtaisena ja Euroopan laajuisena haasteena. Tutkimusten mukaan koulutus, työ ja osallisuuden kokemus auttavat nuoria sitoutumaan yhteiskuntaan. Heterogeenisen NEET-nuorten (Not in Employment, Education or Training) kohderyhmän kanssa työskenneltäessä koulutukseen ja työhön siirtymät voivat joidenkin nuorten osalta edellyttää pitkiäkin prosesseja, jotta toivottua kestävämpää muutosta, vaikutusta ja tuloksia on mahdollista saavuttaa. 

Usein nuorella on taustalla sellaisia  elämänkokemuksia, jotka vaikuttavat negatiivisesti hänen luottamukseensa omaan itseen, muihin ihmisiin ja yhteiskuntaan. Nuori voi tarvita apua aivan alusta asti myös muutostarpeen tunnistamiseen ja motivaation heräämiseen. Esimerkiksi mielenterveyden, päihteiden, oppimisvaikeuksien, asunnottomuuden, velkojen ja elämänhallinnan haasteet vaikuttavat nuoren koulutukseen ja työhön siirtymisiin.

Oleellista onkin yhdessä nuoren kanssa muutoksen työstäminen ja kantavan pohjan luominen, niin, että koulutukseen tai työhön siirtyminen on oikea-aikaista ja nuorella on mahdollisuus onnistua. 

Tutkitusti vaikuttava Diakonissalaitoksen Vamos-palvelut tarjoavat tukea ja valmennusta haastavassa elämäntilanteessa oleville nuorille.  Espoon kaupunki on panostanut haavoittuvassa asemassa olevien nuorten palveluihin ja on rahoittanut Vamos Espoon toimintaa jo lähes kymmenen vuoden ajan. Espoon, Kirkkonummen ja Kauniaisten nuorilla on mahdollista saada intensiivistä ryhmä- ja yksilövalmennusta kohti koulutusta ja työtä. 

Työotteella on väliä

Itse olen saanut työskennellä alusta asti Vamos Espoossa ja Ohjaamotalossa, osana Espoo-tarinaa ja lukuisten nuorten matkaa. Erityisesti silloin, kun nuoren elämässä on monenlaista vaikeutta ja haastetta, työn tekemisen tavan eli työotteen merkitys korostuu entisestään. YAMK-opintojeni opinnäytetyö käsitteli Vamos-työotetta (Sulaoja&Turunen, 2021).  

Tutkimuksen tulokset ovat samansuuntaisia kansainvälisten tutkimustulosten kanssa. NEET-nuorille suunnatuissa palveluissa ja konkreettisessa työskentelyssä kohderyhmän kanssa toimiviksi ja vaikuttaviksi työotteen elementeiksi nousee muun muassa aika, aito ja yksilöllinen kohtaaminen, luottamuksen syntyminen, nuoren osallisuuden ja oman toimijuuden tukeminen sekä mahdollisuus saada tukea kokonaisvaltaisesti elämän eri osa-alueille. Myös Itlan tutkimus Vamoksen vaikuttavuudesta (Merikukka, ym., 2021) tuo esille kiireettömyyden, kohtaamisen, hyväksytyksi ja välitetyksi tulemisen ja nuoren tarpeen mukaisen tuen merkityksen.  

Yhteistyöllä on väliä

Toimivalla ja asiantuntevalla sidosryhmä- ja verkostoyhteistyöllä on suuri merkitys ja se on valtava voimavara. Espoossa on onnistuttu tässä. Ohjaamotalokokonaisuus, joka kokoaa yhteen 16-29 -vuotiaille nuorille suunnattuja palveluita, on hieno esimerkki siitä, miten monialainen ja moniammatillinen yhteistyö mahdollistuu entistä paremmin, rohkeasti rakenteita kehittämällä. Parhaimmillaan monialainen yhteistyö mahdollistaa sen, että nuori saa tarvitsemansa tuen ja avun oikeaan aikaan ja juuri häntä hyödyttävästi.  

Luodaan jatkossakin pitkäjänteisesti yhteistä hyvää,  nuorten ja eri toimijoiden kanssa yhteiskehittämällä! 

 

Kirjoittaja Heidi Turunen toimii valmentajana Vamos Espoon tiimissä

Merikukka, M., Hilli, P., Juutinen, A., Keski-Säntti, M., Hartman, M., Ristikari, T., & Virtanen, P. (2021). Vamos-nuortenpalvelun vaikuttavuustutkimus. Vamos-nuortenpalvelun vaikuttavuustutkimus. 

Sulaoja, K & Turunen, H. (2021). Vamos-työotteen mallinnus.
https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021112020789 

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: