Vamos Oulu tukee nuorta arjessa

3.3.2021

Suomessa on yli 60 000 nuorta, joilla ei ole töitä tai opiskelupaikkaa. Heistä suurta osaa ei tavoiteta tai pystytä auttamaan tarjolla olevien palveluiden keinoin. Erityisesti koronaviruspandemian myötä nuorten mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet ja päihteiden käytöllä oireilevien nuorten entistä intensiivisempien palveluiden tarve on Oulussa alueellisesti keskeinen haaste, johon Vamos Oulu hankkeella pyritään vastaamaan.

Palvelut eivät aina tavoita moniongelmaisia nuoria, jolloin moni heistä jää kotiin, eristäytyy, kadottaa elämänhallintansa ja ongelmat kasautuvat. Pitkään yhteiskunnan ulkopuolella olleilta nuorilta puuttuvat usein arkiset yhteiskunnassa selviämisen taidot sekä työhistoria ja kokemus osallisuudesta yhteiskunnassa.

Oulun veden äärellä oleva teatterirakennus. Sen alaosa on valaistu.

Vamos tarjoaa valmennuksellista tukea nuoren elämään

Diakonissalaitos ja Oulun kaupunki toteuttavat yhteistyössä Vamos Oulu -hankkeen, jonka tavoitteena on tunnistaa palveluiden ulkopuolella olevien nuorten tarpeet ja tukea heitä kohti koulu- ja työelämää. Hankkeen kohderyhmänä ovat oululaiset 16–29-vuotiaat mielenterveyden haasteista kärsivät ja/tai päihteillä oireilevat nuoret. Hankkeessa toteutettavassa valmennustyössä nuoria tuetaan kiinnittymään heille oikea-aikaisiin palveluihin ja etenemään tavoitteellisesti kohti elämänhallintaakuntoutumista, koulutusta ja työtä.

Vamoksella valmentaja kohtaa nuoren tasavertaisena. Nuori asettaa itse tavoitteet valmennukselle, joiden pohjalta valmentaja ja nuori alkavat yhdessä etsiä keinoja  tavoitteiden saavuttamiseksi. Usein nuoren elämäntilanteen edistämiseksi nuoren ympärille kerätään valmennuksen ohella myös muita tukipalveluita, joiden avulla nuori saa mahdollisimman kattavan tuen elämäntilanteeseensaValmennustyö on paikkaan sitoutumatonta, ja nuoren yksilötapaamiset voidaan toteuttaa joko Vamoksen toimitiloissa, kotikäynteinä, julkisilla paikoilla tai verkon välityksellä.

Yksilövalmennuksen ohella Vamoksen ryhmävalmennuksesta nuori saa vertaistukea samankaltaisissa elämäntilanteissa olevilta nuorilta sekä mahdollisuuden tutustua uusiin ihmisiin ja jakaa omia kokemuksia turvallisessa ympäristössä. Ryhmätoimintojen sisältöjen suunnittelussa nuoret ovat keskeisessä asemassa, ja toiminnan suunnittelu pohjautuu pääosin nuorilta saatuihin ideoihin ja toiveisiin. 

Pitkäjänteinen ja joustava työskentely kannattelee nuorta

Uudenlaisille vaikuttaville ja joustaville toimintamalleille on alueella tarvetta nuorten hyvinvoinnin parantamisen lisäksi myös kuntatalouden kannalta. Esimerkiksi alueen päihde- ja mielenterveyspalveluissa palveluun pääsyn odotusajat ovat ajoittain pitkiä ja hoitoon sitoutuminen on vaihtelevaa nuorta kannattelevien sosiaalisten kontaktien puuttuessa. Hoidon ohella nähdään Oulussa lisätarvetta myös sosiaalisen kuntoutumisen palveluille Esimerkiksi päihteillä oireilevat nuoret tarvitsevat entistä enemmän kohdennettua kuntoutumista ja hyvinvointia tukevaa toimintaa, jolla voidaan edistää nuorten integroitumista takaisin yhteiskuntaan. 

Konkreettinen pitkäjänteinen työskentely nuorten kanssa on olennainen vaikuttavuustekijä syrjäytymisen suunnan kääntämiseksi. Vamoksen valmennuksen kestolle ei ole määritelty aikarajaa, vaan valmennusjakso voi kestää muutamasta tapaamiskerrasta jopa vuosiin nuoren tilanteesta ja tarpeista riippuen. Vamoksen valmennus voi olla myös tarpeen vaatiessa hyvinkin intensiivistä, jolloin tapaamisia järjestetään viikoittain ja akuuteissa tilanteissa nuori voidaan kohdata lyhyelläkin varoitusajalla

Toripoliisi-patsas Oulun kauppahallin ulkopuolella.

Kolmas sektori mukaan yhteistyön kehittämiseen

Koulutus- ja palvelujärjestelmä näyttäytyy nuorille pirstaleisena ja nuoret itse kokevat palveluiden saatavuuden haastavaksi, etenkin silloin kun samanaikaisesti tarvitaan useampaa palvelua. Järjestöistä, hanketoimijoista sekä Byströmin ohjaamosta vallitsee yleisesti positiivinen mielikuva kohderyhmään kuuluvien nuorten keskuudessa, mitä voidaan yhteistoiminnassa hyödyntää nuorten tavoittamiseksi ja oikeisiin palveluihin saattamiseksi. Tiivis yhteistyö toimijoiden välillä poistaa päällekkäisyyttä ja luo uusia sektorirajat ylittäviä rakenteita, eheyttäen osaltaan hajanaista palvelukenttää. 

Vamos Oulu -hankkeessa kehitetään yhteistyörakennetta sekä uudenlaisia palvelukokonaisuuksia julkisen ja kolmannen sektorin käyttöön, jotta nuoren tarpeisiin pystyttäisi vastaamaan mahdollisimman nopeasti ja nuorille olisi tarjolla myös nuorta kannattelevaa keskusteluapua silloin, kun kunnan sosiaalipalveluihin on jonoa. Vamoksen valmentaja voi toimia myös työparina sosiaalialan kentällä, joka helpottaa esimerkiksi sosiaalityössä esiintyvää painetta, kun asiakasmäärät voivat olla runsaita. 

Vamoksen valmennukselle ei ole edellytyksenä työttömyys tai ammatillisen tutkinnon puute, vaan toiminnasta hyötyvät myös nuoret, joilla esimerkiksi opinnot ovat vaarassa keskeytyä. Työ- ja opiskeluelämässä olevat nuoret voivat saada valmennuksesta tukea muun muassa arjenhallintaan, opiskelu– tai työmotivaation löytämiseen ja ylläpitämiseen sekä oman tulevaisuuden suunnitteluun. 

Nuorelle maksutonta ja vapaaehtoisuuteen perustuvaa

Vamos Oulu hanke toteutetaan vuosina 2020–2022 Euroopan sosiaalirahaston rahoittamana yhteistyössä Diakonissalaitoksen ja Oulun kaupungin kanssa, jolloin yhteiskehittämisen keinoin pyritään kokeilemaan ja ottamaan käyttöön uusia tehokkaita työskentelytapoja. Osa nuorista ohjautuu Vamoksen valmennukseen muiden ammattitahojen ohjaamina, esimerkiksi sosiaalipalveluista tai kouluilta opinto-ohjaajatai muun ammattitahon ohjaamana, mutta vuonna 2020 valtaosa nuorista on kuitenkin ohjautunut Vamoksen valmennukseen itsenäisesti ottamalla yhteyttä valmentajaan tai hakeutumalla valmennukseen Vamoksen verkkosivun kautta. Toiminta on vapaaehtoista ja nuorelle täysin maksutonta. 

 

Lisätietoja: 

Timo Makkonen, projektipäällikkö
Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö, Vamos Oulu
p. 050 339 9957, timo.makkonen@hdl.fi

Yhteydenottolomakkeen sekä valmentajien yhteystiedot löydät palvelun verkkosivulta (hdl.fi).

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: