Intersect Voices – romaninaisten tasa-arvoa edistämässä

Piirros kahdesta naisesta. Kuvassa teksti Intersect Voices.

Moniperustaisen ja intersektionaalisen syrjinnän torjuntaa

Kun ihminen joutuu syrjityksi useammasta kuin yhdestä syystä, on kyse moniperusteisesta syrjinnästä. Intersektionaalisuus puolestaan kiinnittää huomiota identiteetin monimuotoisuuteen ja risteäviin eroihin. Diakonissalaitos toteuttaa kumppaneidensa kanssa eurooppalaista Intersect Voices in Europe – Combating Discrimination against Roma Women -hanketta.

Hankkeen pääasiallisena tavoitteena oli torjua romaninaisten ja -tyttöjen kokemaa syrjintää parantamalla ymmärrystä moniperusteisen ja intersektionaalisen syrjinnän laaja-alaisista vaikutuksista ja niihin liittyvistä kokemuksista. Intersect Voices -hankkeen tavoitteena on myös tukea syrjinnän uhrien voimaantumista ja osallisuutta.

Projektin kuluessa halutaan lisäksi vaikuttaa Euroopan Unionin syrjintää koskevaan lainsäädäntöön ja toimintatapoihin sekä niiden täytäntöönpanon tehostamiseen. Diakonissalaitoksen kansainvälisen toiminnan kumppaneina toimii kolme romaninaisten oikeuksiin erikoistunutta kansalaisjärjestöä, kaksi Romaniasta ja yksi Italiasta.

Intersect Voices -hankkeen erityistavoitteet

  • ymmärtää intersektionaalisen syrjinnän erityisyys tutkimalla romaninaisten kokemuksia syrjinnästä. Intersektionaalisuus käsitteenä kuvaa risteäviä tai leikkaavia eroja, eli sitä, miten ihmisen asemaan yhteiskunnassa vaikuttavat sukupuolen ohella monet muutkin eroavaisuudet, kuten yhteiskuntaluokka, ikä, etnisyys ja seksuaalinen suuntautuminen. Joihinkin ihmisiin ja ihmisryhmiin kohdistuu eri kategorioita yhdisteleviä sortavia rakenteita ja toimintaa, ja paitsi että tällaisia syrjinnän muotoja tunnetaan huonosti, niitä on myös vaikeampi torjua. Esimerkiksi laittomissa asutuksissa elävät romaninaiset kohtaavat syrjintää paitsi asuntomarkkinoilla, sukupuolensa vuoksi myös työmarkkinoilla – ja etnisyytensä vuoksi heihin yhdistetään rodullistavia ”romaninaiseuteen” liitettyjä stereotypioita.
  • aktivoida eri toimijoita moniperusteisen syrjinnän torjumiseksi paikallisella, kansallisella ja EU:n tasolla
  • tarjota tukea ja välineitä aktivisteille, lainsäätäjille ja yhdenvertaisuuden ammattilaisille moniperusteiseen syrjintään liittyvien tapausten raportointiin ja uhrien tukemiseen
  • muotoilla poliittisia suosituksia intersektionaalisuuden sisällyttämisestä syrjinnän vastaisiin strategioihin ja lainsäädäntöön kansallisella ja EU:n tasolla.

Hankeaika on 1.5.2020 – 30.04.2022. Intersect Voices -hanke rahoitetaan Euroopan Unionin Perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuus -rahoitusohjelmasta (REC).

Kumppanit

Hanke toteutetaan neljän eurooppalaisen kumppanijärjestön toimesta. Koordinaattorina toimii Diakonissalaitos. Muut toteuttajat ovat:

Intersect Voices -hankkeen aktiviteetit

1. Tutkitaan romaninaisten ja -tyttöjen kokemaa syrjintää Italiassa, Romaniassa ja Suomessa, kuin myös moniperusteista ja intersektionaalista syrjintää koskevaa lainsäädäntöä näissä maissa ja EU:ssa.

2. Lisätään tietoisuutta intersektionaalisesta syrjinnästä tiedottamalla ja järjestämällä kampanjoita Bukarestissa, Brysselissä, Helsingissä ja Roomassa. Lisäksi rakennetaan verkostoja romaniaktivistien kesken sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

3. Koulutetaan romaniaktivisteja, kansalaisjärjestöjen henkilöstöä, lainsäätäjiä ja juristeja edistämään intersektionaalisen syrjinnän uhrien tasa-arvoa. Lisäksi vahvistetaan yhteistyötä romaniaktivistien ja muiden toimijoiden kesken. Tällaisia ovat muun muassa sukupuolten tasa-arvon, LGBTIQ-oikeuksien, maahanmuuttajien oikeuksien ja lainsäädännön edistämisen parissa työskentelevät tahot.

4. Laaditaan kansallisen ja Euroopan tason politiikkaa ja käytännön suositukset syrjinnän estämiseksi ja torjumiseksi. Nämä perustuvat hankkeessa kerättyyn tietoon romaninaisten ja -tyttöjen kokemasta intersektionaalisesta syrjinnästä ja sen torjunnassa kohdattaviin haasteisiin.

Julkaisut:

Vertaileva tutkimus moniperustaisesta syrjinnästä Suomessa, Italiassa ja Romaniassa:

Haasteena intersektionaalisuus – romaninaisten kokemukset heidän itsensä kertomina

Kaupunki kaikille -kampanjan monipuoliset materiaalit kertovat siirtolaistaustaisten romaninaisten kokemuksista julkisessa tilassa sekä yhdenvertaisemman julkisen tilan edistämisestä:

Kaupunki kaikille -kampanjan etusivu

Politiikkasuositus:

Intersektionaalisuus Suomen syrjinnänvastaisessa lainsäädännössä – erityishuomio siirtolaistaustaisten romaninaisten kokemuksissa

Koulutusmateriaali moniperustaisesta syrjinnästä lainsäädännössä:

Moniperustainen syrjintä: lainsäädäntö, oikeussuojakeinot ja oikeuskäytäntö (pdf, ei saavutettava)

Lue myös:

Marjaana Toiviaisen, Intersect Voices -hankkeen työntekijän kirjoitus sovinnosta:

Sotkuisen sovinnon kauneudesta

Ajankohtaista:

Euroopan Unionin Perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuus -rahoitusohjelma (REC) logo.