Mikä on nuorten
tilanne nyt,
Vesa Sarmia?

Diakonissalaitoksen nuorten syrjäytymistä ehkäisevän Vamos-palvelun kehittämispäällikkö Vesa Sarmia vastaa kinkkisiin ja kiinnostaviin kysymyksiin nuorten syrjäytymisestä.

Mitä nuoren syrjäytyminen tarkoittaa?

– Nuorten oma kokemus syrjäytymisestä ja siihen liittyvistä ilmiöistä on tärkeä. Kun nuorilta kysytään keskeisimpiä syrjäytymisen syitä, he mainitsevat tärkeimpänä ystävien puutteen.

Nuorten syrjäytymisen tutkimuksessa viitataan usein yhteiskunnallisten järjestelmien, kuten koulutus- ja työmarkkinajärjestelmien, ulkopuolelle jäämiseen sekä sen hyvinvointivaikutuksiin. Matala koulutus, pitkäaikainen työttömyys ja toimeentulo-ongelmat ovatkin merkittäviä syrjäytymisen riskitekijöitä. Keskeisiä ovat myös edellä mainittujen osa-alueiden lisäksi elämänhallintaan liittyvät ja terveydelliset ongelmat, sosiaalisten suhteiden vähyys ja syrjäytyminen yhteiskunnallisesta osallisuudesta.

Nuorten syrjäytymisestä puhuttaessa tulee ymmärtää erilaisia huono-osaisuuden osa-alueita sekä kiinnittää huomiota niiden ketjuuntumiseen ja päällekkäisyyteen.

Kerromme kampanjassa, että 60 000 nuorta Suomessa on vaarassa syrjäytyä. Miten luku on saatu selville?

– Tämä luku kuvaa 15–29 –vuotiaiden vain perusasteen suorittaneiden työttömien työnhakijoiden ja työvoiman ja koulutuksen ulkopuolisten nuorten (pl. kotonaan lapsia hoitavat naiset) yhteismäärää.

Syrjäytyneiden ja syrjäytymisriskissä olevien nuorten määrästä on keskusteltu vuosia, arvioiden vaihdellessa 14 000:n ja 100 000:n välillä. Suuri vaihtelu arvioissa johtuu siitä, että syrjäytymisellä ei ole vakiintunutta määritelmää. Määrää onkin haasteellista arvioida. (Lähde: THL verkkosivut)

Millä muulla tavoin voidaan kertoa nuorten vaikeasta tilanteesta lukujen valossa?

– 15-29 -vuotiaita riskitekijöitä omaavia nuoria on koulutuksen ja työn ulkopuolella noin 60 000. Muita lukuja saadaan useista tilastoista, jotka koskevat esimerkiksi työllisyyttä, nuorisotyöttömyyttä, toimeentulotukea, opintojen läpäisyä ja pudokkuutta, sekä nuorisopsykiatrian ja aikuispsykiatrian lähetteitä. Tietoa saadaan myös Nuorisobarometrista, Kouluterveyskyselystä sekä Kohortti 87 -ja Kohortti 97 -aineistoista ja niihin liittyvistä tutkimuksista. Teemme alueellisia analyyseja tilastoista, jotta voimme vastata nuorten tarpeisiin paremmin.

Mitkä ovat tämän ajan vaikeimmat haasteet nuorten pärjäämisessä?

– Tämä luettelo kuvaa haasteita melko kattavasti, koronapandemia on pahentanut tilannetta entisestään:

  • Tarkoituksenmukaisten palveluiden löytyminen ja niihin kiinnittyminen
  • Elämän haasteiden kasautuminen
  • Vaikea taloudellinen tilanne
  • Kiinnittyminen 2. asteen koulutukseen ja tutkinnon suorittaminen
  • Yksinäisyys, ulkopuolisuus, mielenterveyden ongelmat
  • Lisääntyvä ja pitkittyvä työttömyys sekä työllistymistoimenpiteiden ketjuttuminen.

Kuinka voidaan ehkäistä nuorten syrjäytymistä?

– Näitä haasteita Diakonissalaitoksen Vamos taklaa jo 13 paikkakunnalla.  Palvelujen piirissä on vuosittain runsaat 2000 nuorta. Toiminta on tehokasta, ja se koostuu pääosin yksilö- ja ryhmävalmennuksista tuen tarpeessa oleville nuorille. Nuorista yli 80 % kertoo elämänsä muuttuneen valmennuksen myötä paremmaksi ja yli puolet ohjautuu koulutus- ja urapoluille.

Tänä jouluna jokainen voi auttaa. Lahjoitusvaroja tarvitaan toiminnan jatkamiseen ja laajentamiseen. Vamos-toiminnasta hyötyisi kymmenet tuhannet nuoret, jos valmennuspaikkoja vain olisi saatavilla kaikille.

Haluaisimme tarjota paikkaa Vamoksesta jokaiselle nuorelle, joka sitä tarvitsee. Sellaisesta tulevaisuudesta minä haaveilen.

Lahjoita ja auta nyt!