Nuorten talousvaikeudet koulupudokkuuden taustalla

23.3.2020

Ryhmä nuoria kävelee kadulla.
Koulupudokkuuden taustalla olevista riskitekijöistä heikko taloudellinen tilanne korostuu interventioihin ohjautuneiden nuorten taustatilanteessa hyvinvointia ja toimintakyvyn muutosta arvioivien menetelmien mukaan.

 

Diakonissalaitoksen Vamos työskentelee 2. asteen ammatillisen koulutuksen pudokkuuden ehkäisemiseksi valtakunnallisesti yhteistyössä neljän koulutuksenjärjestäjän kanssa. Pudokkuuden taustalla on runsaasti erilaisia riskitekijöitä, esimerkiksi elämänhallinnan vaikeudet, terveydentila ja aikaisemmat koulutuksen keskeytykset. Ammatillisen koulutuksen pudokkuutta ehkäisevissä hankkeissa nuorten hyvinvoinnin ja toimintakyvyn muutosta on arvioitu 3X10D -elämäntilannemittarilla.

Interventioihin ohjautuneilla nuorilla matalimmat lähtötasot olivat:

  • terveydentilassa
  • päivittäisessä pärjäämisessä
  • itsetunnossa ja omissa vahvuuksissa
  • erityisesti taloudellisessa tilanteessa.

Diakonissalaitoksen koordinoima Taloustaitohanke työskentelee syrjäytymisvaarassa olevien nuorten parissa tarjoamalla maksutonta taloustaitovalmennusta. Valmennuksia on toteutettu muun muassa pudokkuusriskissä oleville toisen asteen opiskelijoille. Taloustaitohankkeen kohderyhmästä kerätyn aineiston perusteella suurimmalla osalla korkein loppuun käyty koulutusaste on perusaste (57,2 % vastaajista). Heistä yli 90 %:lla toisen asteen koulutus on jäänyt kesken. 77,5 % vastaajista saa pääasiallisen toimeentulonsa sosiaaliturvasta.

Nuorten talousvaikeudet vaikuttavat laajasti elämän eri osa-alueisiin

Diakonissalaitoksen Vamoksen ja oppilaitosten keräämän aineiston perusteella opiskelijoiden taloudellinen tilanne on yksi keskeinen tekijä pudokkuusriskin realisoitumisessa. Kiristynyt taloudellinen tilanne vaikuttaa muihin elämän osa-alueisiin, kuten itsetuntoon, terveydentilaan, päivittäiseen pärjäämiseen ja elämään kokonaisuutena. Ne nuoret, jotka ovat riskissä keskeyttää koulutuksen, hyötyvät kokonaisvaltaisesta tuesta, jossa tarjottu tuki joustaa tarpeen mukaan ja ulottuu myös esimerkiksi talouden hallintaan liittyviin teemoihin.

Velkaantuminen ja siihen liittyvä stressi ovat eri tutkimusten mukaan yhteydessä moniin psyykkisiin, fyysisiin ja terveydellisiin ongelmiin. Suomalaisissa tutkimuksissa on todettu velkaantumisen ja pienituloisuuden yhteys erityisesti vakaviin mielenterveysongelmiin, kuten skitsofreniaan ja psykoottisiin häiriöihin, mutta myös fyysiseen sairastavuuteen. Myös itsemurha-ajatukset ovat velkaantuneilla yleisiä. Mielenkiintoinen jatkotutkimuksen aihe olisikin, miten mielenterveyden haasteet vaikuttavat omaan talouteen ja millainen vaikutus taloudellisilla haasteilla on mielenterveyteen (kausaliteetti).

Toisen asteen ammatilliseen koulutukseen tarvitaan vahvempia toimenpiteitä opiskelijoiden talousosaamisen vahvistamiseksi. Sillä on merkitystä myös opintoihin kiinnittymisen sekä laajemmin yhteiskuntaan osallistumisen näkökulmista. Heikkoon taloudelliseen tilanteeseen tai köyhyyteen ajautuminen kumuloi yhteiskunnasta syrjäyttäviä mekanismeja. Kun oppivelvollisuusikä tulevaisuudessa pitenee, 2. asteen koulutus tavoittaa aiempaa laajemmin koko ikäluokan nuoret. Tässä yhteydessä talousosaamiseen liittyvät teemat kannattaisi tuoda entistä vahvemmin 2.asteen koulutussisältöihin.

Kirjoittajat:

Eeva Piha
Kirjoittaja työskentelee Diakonissalaitoksen Vamoksen koordinoiman valtakunnallisen Taloustaitohankkeen projektipäällikkönä. Toiminnan mahdollistavat pankit Danske Bank, Nordea ja OP, jotka sekä rahoittavat toimintaa että tarjoavat työntekijöilleen mahdollisuuden osallistua toimintaan yritysvapaaehtoisina.

Vesa Sarmia
Kirjoittaja työskentelee Diakonissalaitoksen Vamos ja työllisyys -palvelualueen kehittämispäällikkönä. Vamoksen koordinoimia kehittämishankkeita ovat olleet myös  ESR-hankkeet Vamos 2. aste- ja Oppilaitos-Vamos. Hankkeita rahoittivat Euroopan sosiaalirahasto, Diakonissalaitos ja kumppanioppilaitokset. 


Lähteet

Suokas, Koivisto & Hakulinen 2020: Association of Income With the Incidence Rates of First Psychiatric Hospital Admissions in Finland, 1996-2014
Blomgren, Maunula & Hiilamo 2014: Sairastuttaako velka? 15 vuoden seurantatutkimus pitkäaikaisesti ylivelkaantuneista
Taloustaitohankkeen nuorista kerätty tausta-aineisto ja raportti: Julkaisematon, Hirvonen 2019
Vamos 2. aste ja Oppilaitos-Vamos – ESR-hankkeista kerätty 3X10D -seuranta-aineisto 2019

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: