Kuka auttaa, kun kehitysvammainen henkilö sairastuu päihderiippuvuuteen?

18.10.2023

Päihderiippuvuussairaus ei katso ikää, sukupuolta tai sosiaaliluokkaa – kuka tahansa meistä voi sairastua. Päihdeongelma vaikuttaa moneen elämänalueeseen ja usein myös lähipiiriin. Päihderiippuvuussairauden hoito ja kuntoutus kuuluu perusterveydenhuollon piiriin. Mutta, mistä apua, kun kehitysvammainen henkilö sairastuu? Aiheesta kirjoittavat projektityöntekijä Kaisa Lahti ja projektipäällikkö Jarno Keskinen.

Mies ja nainen seisovat vierekkäin.

Kehitysvammaisen henkilön päihderiippuvuussairaus tai joskus jopa satunnainen päihteiden käyttö on monisyinen ongelma. Päihdeongelman sattuessa kehitysvammaisen henkilön kohdalle, kriisiytyy todennäköisesti laajempi joukko toimijoita yksilön lisäksi. Päihdeongelmasta selviytyminen on haastava ja useimmiten monen yrityksen ja erehdyksen summa. Usein prosessi myös vaatii nyrjähdyksensä, jotta ihminen voi tarkastella toimintaansa ja kenties muuttaa sitä. Päihdeongelmasta selviämiseen on tarjolla niin julkisen- ja yksityisen puolen, kuin kolmannen sektorin tarjoamia palveluja, kuntoutusta sekä vertaistukea. Palveluiden ja saatavilla olevan tuen määrä vaihtelee suuresti sen mukaan missä päin Suomea asut.

Asumispalvelut paineen alla

Kehitysvammainen henkilö on suhteessa vammattomaan päihdeongelmaiseen haastavassa tilanteessa esimerkiksi asumispalveluiden suhteen. Päihdeongelman ollessa akuutti, paine asumispalveluissa kasvaa. Ryhmämuotoisia asumisyksiköitä ei ole suunniteltu siten, että niissä asuisi päihdeongelmaisia ihmisiä. Henkilöstö joutuu kohtaamaan omat asenteensa suhteessa päihdeongelmaan ja organisaatio sekä vammaispalvelut pohtimaan valmiuttaan toimia tilanteessa. Henkilökunnalta saattaa puuttua osaamista sekä valmius kohdata ja hoitaa päihdeongelmaista asukasta. Huoli muiden asukkaiden sekä henkilökunnan turvallisuudesta kasvaa. Työyhteisöissä pohditaan ammattieettisiä ja itsemääräämisoikeuteen liittyviä kysymyksiä suhteessa päihdeongelmaiseen asukkaaseen. Henkilökunta tarvitsee erityistä tukea ja keinoja päihdeongelmaisen henkilön kohtaamiseen; päihdeongelma on myös yksi inhimillisen elämän tragedia siinä missä esimerkiksi mielenterveyden häiriö. Molemmista voi toipua, mutta ne tarvitsevat aikaa ja myös ymmärrystä ympäristöltä.

Jokaisella on oikeus saada hoitoa päihdeongelmaan

Miten päihdepalvelut pystyvät vastaamaan kehitysvammaisen henkilön erityistarpeisiin, kun palvelut ovat lähtökohtaisesti suunniteltu palvelemaan henkilöitä, joilla ei ole kehitysvammadiagnoosia tai muita kognitiivisia haasteita? Päihdepalveluissa ei välttämättä ole riittävästi valmiutta tukea erityistarpeista asiakasryhmää. Kuntoutuksen epäonnistumiset saattavat johtua jo ihan pelkästään siitä, että käytettävät menetelmät ovat perustuneet tiettyyn kognitiivisten taitojen olettamaan. Esimerkiksi päihdepalveluiden keskusteluapuun pohjautuva tuki vieraassa ympäristössä ei välttämättä sovellu kehitysvammaiselle henkilölle.

Kehitysvammaisten henkilöiden päihdeilmiö on kuitenkin aina ollut olemassa, mutta sen laajuutta ei ole koskaan systemaattisesti tutkittu. Kehitysvammaisille henkilöille tulee luoda heidän tarpeitaan palvelevat hoito- ja kuntoutusmallit.

Päihdetyömalli kehitysvammaisille henkilöille hanke vastaa tunnistettuun palvelutarpeeseen

Diakonissalaitoksella käynnistyi toukokuussa 2023 kolmivuotinen STEA-rahoitteinen hanke, jonka tavoitteena on kehittää kehitysvammaisille päihteidenkäyttäjille soveltuva hoito- ja kuntoutusmalli. Kehittämistyötä toteutetaan Uudellamaalla ja Helsingin kaupungin alueilla, yhteistyössä kehitysvammaisten henkilöiden, päihde- ja vammaispalvelujen sekä palveluntuottajien ja järjestötoimijoiden kanssa. Tavoitteena on kehittää kehitysvammaisille henkilöille soveltuvia menetelmiä hoitaa akuuttia päihdeongelmaa sekä pitkäaikaista avokuntoutusta kehitysvammaisen omassa toimintaympäristössä. Hankkeen tavoitteena on edistää kehitysvammaisten henkilöiden oikeutta saada tarvitsemaansa tukea päihdeongelmaan heille soveltuvalla tavalla. Lisäksi tavoitteena on lisätä yleistä tietoutta sekä herättää yhteiskunnallista keskustelua kehitysvammaisten henkilöiden päihdeilmiöstä.

Vaikuttava ja hyvä päihdekuntoutus on jokaisen sitä tarvitsevan oikeus – ihan jokaisen.

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: