Toimiva malli maahanmuuttajanaisten työllistämiseen

13.1.2020

Hankerahoittajien logot: Euroopan unioni ja Vipuvoimaa EU:lta 2014 - 2020.

 

Diakonissalaitoksen kolmivuotisessa (2018-2020) hankkeessa The Nice Work Project kehitetty malli tuki maahan muuttaneita naisia työllistymisessä ja lisää heidän mahdollisuuksiaan osallisuuteen. Tulokset ovat olleet erinomaisia.

Hankkeessa kehitettiin tapoja tukea pitkään Suomessa asuneita maahanmuuttajanaisia kohti työelämää. Moni heistä ei ole koskaan aiemmin ollut palkkatyössä. Vuoden 2019 tulokset kertovat mallin toimivan: hankkeessa vuoden aikana lopettaneista asiakkaista 35 % työllistyi ja 25 % pääsi koulutukseen. Lisäksi moni asiakas aloitti työkokeilun, aktivoitui suomen kielen itsenäisessä opiskelussa ja sai vertaistukea, ystäviä ja koki saaneensa hyödyllistä tietoa työelämästä.

Hankkeen asiakaskunta oli moninaista. Valtaosa tuli Lähi-Idän ja Afrikan maista, joissa naisten koulutusmahdollisuudet eivät usein ole riittävät. Monella onkin takanaan vain muutama vuosi peruskoulua. Toisaalta osa hankeasiakkaista oli korkeastikin koulutettuja, jolloin kielitaitovaatimukset saattavat suomalaisessa työelämässä olla korkeat. Eri taustoista tulevia asiakkaita yhdistävät pitkäaikaistyöttömyys, monet kotona vietetyt vuodet sekä heikko ammatillinen itsetunto. Vaikeat kokemukset kotimaassa ja esimerkiksi pakolaisuus toivat monelle lisähaastetta kotoutumiseen ja oman paikan löytymiseen suomalaisessa yhteiskunnassa.

Näistä lähtökohdista työnhaku on haasteellista. Perinteinen työvalmennus CV-klinikoineen ja ammatinvalintatesteineen ei riitä kaikille, vaan moni kaipaa kokonaisvaltaisempaa tukea. The Nice Work Projectissa onkin pyritty löytämään jokaiselle asiakkaalle yksilöllinen polku työelämään.

Kokonaisvaltainen tuki on tärkeää

Ryhmävalmennuksessa käytiin läpi perinteistä työelämätietoa,  identiteettiin liittyviä kysymyksiä ja pohditaan muun muassa työn merkitystä ihmisen hyvinvoinnille. Turvallisessa pienryhmässä tutustuttiin Suomen historiaan naisen näkökulmasta ja pohdittiin naisen työntekoa omassa kulttuurissa ja oman perheen asenteita. Vertaistuki oli tärkeää, ja sen voimalla moni uskaltautui kokeilemaan uusia asioita – esimerkiksi ryhmävapaaehtoistyötä aivan uudella alalla.

Ryhmä koettiin merkittävänä: ”Kiitos, että opin täällä paljon eri asioita. Nyt minä ymmärrän, mitä tarvitsee tehdä, jos haluaa työpaikan Suomessa. Työ on elämässä tärkeä” (asiakaspalaute)

Ryhmässä tapahtuva valmennus ei ollut kuitenkaan riittävä, vaan jokainen nainen saa oman työvalmentajan. Hänen kanssaan oli aikaa syventyä kunkin henkilökohtaisiin toiveisiin ja haasteisiin, ansioluetteloa ja huolellisia laadittuja hakemuksia unohtamatta. Yksilövalmennuksen aikana asiakkaiden oli mahdollista käydä vapaaehtoisten vetämässä suomen kielen ryhmässä parantamassa kielitaitoaan. Kaikille asiakkaille tarjottiin myös mentoria. Suomalaisen vapaaehtoisen mentorin kanssa asiakas sai harjoitella kieltä, tutustua yhteiskuntaan ja, mikä tärkeintä, mahdollisuuden uuteen ystävään. Kaikki hankkeen asiakkaat eivät olleet vielä valmiita työelämään, mutta mahdollisuus saada uusia kokemuksia oman perhepiirin ulkopuolella ja luoda verkostoja lisää yhteiskunnallista osallisuutta ja kotoutumista.

 

Maahanmuuttajanaisten työllistymistä edistävän The Nice Work Project asiakaspolkua kuvaava malli. Se alkaa haastatelusta ja päättyy koulutukseen tai työllistymiseen.

 

Kokonaisvaltainen tuki työllistämistyössä tarkoittaa myös työelämälähtöisyyttä. Asiakkaat saivat tukea työelämässä tarvittavien korttien, useimmiten hygieniapassin, suorittamiseen. Työnantajien kanssa tehtiin yhteistyötä niin yksittäisten asiakkaiden kohdalla kuin laajemmin.

Matalan kynnyksen työllistämisyhteistyön malli

Hankkeessa kehitettiin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy:n kanssa matalan kynnyksen työllistämisyhteistyön malli. Siinä hankkeen työvalmentajat tukevat työnantajaa ja hankeasiakasta sekä rekrytoinnissa että työsuhteen alkuvaiheessa. Mallin ansioista Hoiva Oy on uskaltanut rekrytoida sellaisiakin hankeasiakkaita, joilla ei ole lainkaan kokemusta työelämästä.

Maahanmuuttajanaisten työllistymistä edistävän The Nice Work Project työnantajayhteisön prosessia kuvaava piirros.

 

Kokonaisvaltainen tuki, riittävät resurssit ja mahdollisuus kohdata jokainen asiakas yksilöllisine tarpeineen luovat pohjan kestäville työllistymisille. Kohderyhmä työllistymishaasteet huomioiden työllistymisprosentit olivat erinomaisia ja hankkeen malli toimii. Inhimilliset kokemukset prosenttien takana kertovat kuitenkin vielä enemmän:

”Kiitos teille! On tosi hienoa, että sain työn ja palkan, mutta vielä tärkeämpää on, että sain teiltä itseluottamusta. Nyt tiedän, että pärjään” Asiakaspalaute

 Artikkeli on julkaistu tammikuussa 2020 ja sitä on päivitetty 2023.

The Nice Work Project päättyi syyskuussa 2020. Tässä linkki hankkeen materiaaleihin.

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: