Tutkimus mentoroinnista: ”Tutustumme itseemme toisen kautta”

14.4.2023

Diakonissalaitoksella vuodesta 2011 toiminut Amigo-mentorointi on yhdistänyt vuosien varrella jo yli tuhat nuorta ja vapaaehtoista mentoria mentoripariksi. Mentoroinnin tarkoitus on vähentää yksinäisyyttä ja tarjota nuorelle turvallisia vuorovaikutustilanteita sekä mahdollisuus itselle tärkeiden asioiden pohdintaan luotettavan aikuisen kanssa.

Kaksi henkilöä pitää käsissään astioita, joissa on hedelmiä.

 

Alkuvuodesta 2023 valmistuneessa sosiaalipsykologian pro gradussaan Tiina Rauhala keskittyy pohtimaan mentorointia nuorten näkökulmasta. Tutkittavat löytyivät Amigo-mentoroinnin kautta. Rauhala haastatteli seitsemää nuorta, jotka olivat olleet mukana Amigo-mentoroinnissa. Tutkijaa kiinnosti kuulla, miten nuoret kuvaavat mentorointikokemuksiaan ja millaisia merkityksiä näihin kokemuksiin liittyi.

Kiinnostus teemaan lähti omasta kokemuksesta Amigo-mentoroinnista, sillä Rauhala toimi itsekin Amigo-mentorina. Erityisesti mentoroinnin tutkimisessa kiinnosti vuorovaikutus, se miten toimiva mentorointisuhde syntyy. Uudenlainen vuorovaikutustilanne asettaa myös omat totutut vuorovaikutustavat tarkkailtavaksi, minkä Rauhala oli huomannut oman kokemuksensa kautta.

Mentorointi tarjoaa vastavuoroisen suhteen turvalliseen aikuiseen

Vuorovaikutuksen ohella tutkielman huomio kiinnittyy nuoren minuuteen ja toimijuuteen mentorointisuhteessa. Amigon periaatteisiin kuuluvat vastavuoroisuus ja tasavertaisuus. Näin ollen mentorin ja mentoroitavan roolit muotoutuvat yksilöllisesti. Vastavuoroisuuden kokemus mahdollisti haastatelluille nuorille tilaisuuden minuuden uudelleen tulkinnalle.

Vaikka oma rooli aktiivisen ja passiivisen osapuolen välillä ei aina ollut selkeä, tuntui vastavuoroisuuden kokemuksella olevan merkittävä rooli. Selvää oli, että suhde vapaaehtoiseen mentoriin erosi suhteesta ammattilaisen kanssa. Esimerkiksi terapeutin kanssa käytävän keskustelun yksisuuntainen vuorovaikutus oli selkeästi erilaista kuin vastavuoroinen keskustelu mentorin kanssa. Mentorin kanssa nuorikin pääsi kuuntelemaan ja kyselemään.

Mentorointi tarjoaa mahdollisuuden tutustua oman elämän ulkopuoliseen henkilöön. Haastatellut nuoret kuvaavat juuri niitä asioita, mihin Amigo-toiminnassa pyritäänkin: tarjoamaan nuorelle vastavuoroisen, turvallisen tilan harjoitella ja pohtia heille tärkeitä asioita. Nuoret itse näkivät mentoroinnin vuorovaikutuksen ja elämän harjoitteluna, turvallisena tilana kokeilla omia rajoja ja taitoja ja oppia itsestä. Vastavuoroisuus ja harjoittelu mahdollistavat minäpystyvyyden vahvistumisen. Parhaimmillaan mentorointi lisää Rauhalan mukaan voimavaroja, antaa uusia perspektiivejä ja vahvistaa nuoren tunnetta sosiaalisesta kyvykkyydestä.

Sosiaaliset suhteet rakentavat minuutta

Mikä sitten on taustalla siinä, että Amigo-mentorointi vähentää yksinäisyyttä? Tutkimuksen mukaan empatia, vastavuoroisuus ja luottamus edesauttoivat kuuluvuuden tunteen syntymistä. Nuoret kokivat myös mentorin luottamuksen ansaitsemisen tärkeänä. Vastavuoroisuus mentoroinnissa mahdollistaa yhteyden kokemuksen ja turvallisuuden tunteen vahvistumisen, jotka molemmat ovat yhteydessä yksinäisyyden kokemisen vähenemiseen.

Tunne sosiaalisen kyvykkyyden lisääntymisestä liittyi myös muihin sosiaalisiin suhteisiin kuin mentorointiin. Turvallisuuden tunne vahvisti myös tulevaisuuteen suuntautumista. Kuten yksi haastatelluista sanoi: ”Edes näen tulevaisuuden”. Rauhala kuvaakin mentorointia hienosti minuuden uudelleen tulkinnan alustaksi. Ilman sosiaalisia suhteita minuus ei kehity, minkä vuoksi jokainen kohtaaminen on merkityksellinen. ”Kun tulemme todellisiksi toisille, tulemme myös itselle todellisiksi”, Tiina sanoo.

Tutkija itse koki prosessin mielenkiintoisaksi ja antoisaksi. Haastateltujen nuorten tilanteet ja taustat olivat keskenään hyvin erilaisia, ja niistä nuoret myös kertoivat Rauhalalle avoimesti. Nuorten avoimuus ja rohkeus reflektoida kokemuksiaan yllättivät tutkijan positiivisesti. Tutkimuksen teko osoitti, ettei mahdollisuus päästä osallistumaan meitä ympäröivään sosiaaliseen maailmaan ja sen tarjoamiin kohtaamisiin ole itsestäänselvyys. Mentorointi voi tarjota arvokkaita kohtaamisia, joiden vaikutus kantaa pitkälle.

Jos sinäkin toivot itsellesi omaa Amigo-mentoria tai haluat ryhtyä vapaaehtoiseksi Amigo-mentoriksi, ole yhteydessä meihin amigo@hdl.fi, niin jutellaan lisää!

Tiina Rauhalan pro gradu -tutkielma “Et mä pystyn näkemään tulevaisuuteen, eikä pelota yhtä paljon.” – Nuorten kokemukset mentoroinnista ja toimivan mentorointisuhteen edellytyksistä (Tiina-Riikka Rauhala, Itä-Suomen yliopisto 2023) ” on kokonaisuudessaan luettavissa täällä.

Kirjoittaja Sophia Bagans työskentelee Amigon projektipäällikkönä

Lue lisää Amigosta
Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: